« Najít podobné dokumenty

Obec Stařechovice - Veřejná vyhláška územní rozhodnutí o umístění stavby "Infos-Optická síť Stařechovice,Služn"

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Stařechovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

2020-2776.pdf (332.85 kB)
M Ě S T S K Ý Ú Ř A D K O S T E L E C N A H A N É
Stavební úřad
<br> Jakubské nám.138,798 41 Kostelec na Hané
<br>
SPIS.ZN.: KnH-2776/2020/Su
Č.J.: KoNH 3957/2020
VYŘIZUJE:
<br> TEL.:
<br> E-MAIL:
<br> Ing.XXXXXXXX XXXXXXXXXX
<br> XXX XXX XXX
<br> susuchankova@kostelecnh.cz
<br> DATUM: 2.11.2020
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Infos Art,s.r.o <.>
<br> Valdenská 363/27
<br> 779 00 Olomouc
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> ROZHODNUTÍ
<br> ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ
<br> Výroková část:
<br> Stavební úřad Městského úřadu v Kostelci na Hané,jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst.1 písm <.>
<br> e) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších
<br> předpisů (dále jen "stavební zákon"),v územním řízení posoudil podle § 84 až 90 stavebního zákona
<br> žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby") <,>
<br> kterou dne 28.7.2020 podala
<br> Infos Art,s.r.o <.>,IČO 25849638,Valdenská 363/27,779 00 Olomouc <,>
<br> kterou zastupuje XXXXXXX XXXXXXXX,nar.X.X.XXXX,Tovární 981,783 53 Velká Bystřice
<br> (dále jen "žadatel"),a na základě tohoto posouzení rozhodl takto:
<br>
<br> Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č.503/2006 Sb <.>,o podrobnější úpravě
<br> územního rozhodování,územního opatření a stavebního řádu
<br> r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y
<br> "Infos - Optická síť Stařechovice,Služín"
<br> Stařechovice,Služín
<br>
<br> (dále jen "stavba") na pozemcích st.p.5 (zastavěná plocha a nádvoří),st.p.65 (zastavěná plocha a
<br> nádvoří),st.p.67 (zastavěná plocha a nádvoří),st.p.68 (zastavěná plocha a nádvoří),st.p.72 (zastavěná
<br> plocha a nádvoří),st.p.92 (zastavěná plocha a nádvoří),parc.č.7 (ostatní plocha),parc.č.72 (ostatní
<br> plocha),parc.č.126/7 (orná půda),parc.č.393/1 (ostatní plocha),parc.č.393/2 (ostatní plocha),parc.č <.>
<br> 393/3 (ostatní plocha),parc.č.394 (ostatní plocha),parc.č.411/2 (ostatní plocha),parc.č.411/3 (o...

Načteno

edesky.cz/d/4286891

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování   Stavební informace   EIA   Stavby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Stařechovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz