« Najít podobné dokumenty

Obec Postupice - Posuzování vlivů na životní prostředí – předání dokumentace vlivů záměru „ Pokračování těžby ložiska Mladovice v rámci stanoveného dobývacího prostoru Mladovice a modernizace provozu“, v k.ú. Postupice na životní prostředí

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Postupice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Posuzování vlivů na životní prostředí – předání dokumentace vlivů záměru „ Pokračování těžby ložiska Mladovice v rámci stanoveného dobývacího prostoru Mladovice a modernizace provozu“, v k.ú. Postupice na životní prostředí
OBECNÍ pokoj POSTUPHHE
<br> Krajsk' úřad Středočeského kraje 20.u.zrn ! ooaoa ŽIVOTNÍHO Psosrásoí A ZEMĚDĚLSTVÍ !
<br> V Praze dne: 12.11.2020 - Číslo jednací: 160295/2020/KUSK - Dle rozdělovníku
<br> Spisová značka: SZ_155911/2020ÍKUSK
<br> Vyřizuje: Bc.XXXX XXXXXXX ! l.XXX
<br> Značka: OZP/HK
<br> Posuzování vlivů na životní prostředí — předání dokumentace vlivů záměru.<.> Pokračování těžby ložiska Mladovice v rámci stanoveného dobývacího prostoru Mladovice a modernizace
<br> provozu“,v k.ú.Postupice na životní prostředí <.>
<br> Krajský úřad Středočeského kraje,jako příslušný úřad podle š 22 zákona č.100/2001 Sb <.>,oposuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákono posuzování vlivů na životní prostředí),ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) Vámvsouladu se zněním Ši 8 odst.2) zákona zasílá kvyjádření dokumentaci vlivů záměru „Pokračování těžby ložiska Mladovíce v rámci stanoveného dobývacího prostoru Mladovice amodernizace provozu“ vk.ú.Postupice na životní prostředí (dálejen„dokumentace“),jej iž zpracování zajistil oznamovatel podle Š' 8 odst.1) zákona,dle přílohy č.4 zákona <.>
<br> Oznamovatelem záměruje společnost BES,s.r.o <.>,Sukova 625,256 17 Benešov IČ:43792553 Zpracovatelem dokumentace je: Ing.XXXXXX XXXXX,Ph.D.(držitel autorizace MŽP dle XXX zákona),Ing.XXX XXXXX,(] E T s.r.o <.>,Perucká2540/11a,120 00 Praha 2
<br> Předmětem záměruje pokračování těžby ve stanoveném dobývacím prostoru na ploše cca 4,29 ha a vybudování nové vnější výsypky (haldy) o ploše max.2,73 ha,kam budou ukládány nevyužité zeminy z plochy rozšíření těžby.Po ukončení těžby a prací souvisejících s těžbou bude tento prostor rekultivován a zalesněn tak,aby plnil funkci hospodářského lesa.Maximální roční kapacita těžby je předpokládaná ve výši 250 000 t suroviny.Nepředpokládá se však,že tato kapacita bude běžně dosahována,pouze vletech s vysokou poptávkou po kamenivu.V rámci opatrného přístupu je však na tuto hodnotu provedeno posouzení vliv...

Načteno

edesky.cz/d/4286821

Meta

Územní plánování   EIA  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Postupice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz