« Najít podobné dokumenty

Městys Doudleby nad Orlicí - Závěrečný účet obce 2019 - městys Doudleby nad Orlicí (8 příloh)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Městys Doudleby nad Orlicí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zpráva HIK.pdf [1,13 MB]
Zpráva Hlavní inventarizační komise za rok 2019 Městys Doudleby nad Orlicí IČ: 00274909 Datum zpracování: 28.02.2020
<br> 1.Vyhodnocení dodržení vyhlášky č.270/2010 Sb.a vnitroorganizačni směrnice k inventarizaci <.>
<br> Inventarizační činnosti:
<br> l.l.Plán inventur
<br> Plán inventur byl včas zpracován a řádně schválen Radou městyse dne 04.12.2019 usnesením
<br> č.24/RM/2019/2a.Inventarizační komise postupovaly v souladu s vyhláškou a vnitroorganizační směrnicí.Metodika postupů při inventarizaci byla dodržena.Podpisy členů inventarizačních komisí byly odsouhlaseny na podpisové vzory a nebyly zjištěny rozdíly <.>
<br> Nedošlo k žádnému pracovnímu urazu.Koordinace inventur s jinými osobami proběhla v pořádku.Termíny prvotních i rozdílových inventur byly dodrženy <.>
<br> 1.2.Proškolení členů inventarizačních komisí
<br> Členové HIK a DIK byli jmenováni Radou městyse dne 04.12.2019 usnesením č.24/RM/2019/2b.Proškolení proběhlo v zasedacímístnosti úřadu městyse dne 12.12.2019.Provedení proškolení je doloženo prezenční listinou.Členové IK,kteří se nemohli zúčastnit.potvrdili seznámení se s obsahem školení podpisem.Součástíškolení byly izásady dodržení bezpečnosti.Proškolení provedl místostarosta obce XXXX XXXXXX <.>
<br> X.X.Podmínky pro ověřování skutečnosti a součinnost zaměstnanců Nebyly zjištěny žádné odchylky od žádoucího stavu <.>
<br> Přijatá opatření ke zlepšení průběhu inventur,k informačním tokům
<br> Inventarizace proběhla řádně,podklady byly řádně připraveny a ověřeny na skutečnost.U inventur byly vždy členy komise osoby odpovědné za majetek <.>
<br> Dle plánu inventur byl zjištěn skutečný stav majetku a závazků a ostatních inventarizačních položek pasiv a podrozvahy,který je zaznamenán v inventurních soupisech <.>
<br> Skutečný stav byl porovnán na účetní stav majetku a závazků a ostatních inventarizačních položek dle data provedení prvotních inventur <.>
<br> HJK doporučuje provest prověření uzavřených smluv,popřípadě jejich doplnění u hmotně odpověd...
ZPRÁVA FINÁLNÍ S TABULKOU 2019 Doudleby nad Orlicí(MZ2YDP)[1].pdf [0,61 MB]
KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE
<br> Odbor ekonomický – oddělení kontroly obcí a analýz
<br> ________________________________________________________
<br>
Pivovarské nám.1245
<br> 500 03 Hradec Králové
<br> 1
<br>
<br>
<br>
<br>
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
městyse Doudleby nad Orlicí,IČ: 00274909
<br> za rok 2019
<br>
Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:
<br> - 26.08.2019 - 28.08.2019
- Konečné přezkoumání bylo provedeno dálkovým způsobem
<br>
<br> na základě písemné žádosti městyse Doudleby nad Orlicí v souladu s ustanovením § 42 odst <.>
<br> 1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích,ve znění pozdějších předpisů,a v souladu se zákonem č <.>
<br> 420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných
<br> svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů <.>
<br> Zahájeno bylo dne 25.06.2019 doručením Oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření
<br> v souladu s § 5 odst.3 zákona č.420/2004 Sb.a s § 5 odst.2 písm.b) zákona č.255/2012 Sb.<,>
<br> o kontrole,ve znění pozdějších předpisů <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: městys Doudleby nad Orlicí
<br> Dukelská 68
<br> 517 42 Doudleby n.O <.>
<br> Zástupci za městys:
<br> - Ing.XXXX XXXXXX - starosta
- XXXXX XXXXXXXXX - účetní
- Ing.XXX XXXXXXXXX - účetní
<br>
<br> Přezkoumání vykonaly:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání:
XXXX XXXXXXX
<br> - kontroloři:
XXXXXXXX XXXXXXXXXX
<br> Bc.XXXXXX XXXXXXXX
<br> XXXXX XXXXXXX
<br>
<br> Pověření k přezkoumání ve smyslu § 5 č.420/2004 Sb.a § 4 a § 6 zákona č.255/2012 Sb <.>
<br> vydal Krajský úřad Královéhradeckého kraje dne 19.6.2019
<br>
Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v § 2 odst.1 a 2 zákona č.420/2004 Sb <.>,posouzené
<br> podle hledisek uvedených v § 3 tohoto zákona.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem
<br> s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování
<br> jednotlivých právních úkonů se vychází ze zněn...
závěrečný účet 2019 pro web[1].xlsx [0,06 MB]
Úvod stránka
<br> Městys Doudleby nad Orlicí
IČO: 00274909
<br>
ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2019
(v Kč)
<br> Vytvořeno v období 13/2019
Fenix 8.61.009,2004 - 2020 Asseco Solutions,a.s <.>
Vygenerováno: 28.5.2020 12:58:16
<br>
<br> Příjmy
1.Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2019
Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
schválený po změnách
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY 28,863,688.36 27,820,000.00 28,010,000.00 103.75 103.05
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 4,598,279.69 4,260,000.00 4,972,340.00 107.94 92.48
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 967,333.00 967,330.00 100.00
4-PŘIJATÉ TRANSFERY 56,466,501.70 16,277,000.00 3,494,928.00 346.91 1,615.67
CELKEM PŘÍJMY 90,895,802.75 48,357,000.00 37,444,598.00 187.97 242.75
1.1.Příjmy dle druhového třídění rozpočtové skladby za rok 2019
Položky Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
schválený po změnách
1111 - Daň z příjmů FO placená plátci 6,509,182.53 5,925,000.00 5,929,000.00 109.86 109.79
1112 - Daň z příjmů FO placená poplat 174,636.44 140,000.00 175,000.00 124.74 99.79
1113 - Daň z příjmů FO vybír.srážkou 588,872.30 550,000.00 589,000.00 107.07 99.98
1121 - Daň z příjmů právnických osob 5,485,557.14 5,000,000.00 5,490,000.00 109.71 99.92
1122 - Daň z příjmů práv.osob za obce 772,160.00 1,225,000.00 773,000.00 63.03 99.89
11 - Daně z příjmů,zisku a kap.výn.13,530,408.41 12,840,000.00 12,956,000.00 105.38 104.43
1211 - Daň z přidané hodnoty 12,350,947.89 12,100,000.00 12,101,000.00 102.07 102.07
12 - Daně ze zboží a sl.v tuzemsku 12,350,947.89 12,100,000.00 12,101,000.00 102.07 102.07
1334 - Odvody za odnětí půdy-z.p.f.19,114.70 5,000.00 25,000.00 382.29 76.46
1340 - Popl.za prov.sys.likv.kom.odp.848,228.00 900,000.00 850,000.00 94.25 99.79
1341 - Poplatek ze psů 31,788.00 30,000.00 32,000.00 105.96 99.34
1343 - Popl.užívání veřej.prostranst.249,138.00 100,000.00 250,000.00 249.14 99.66
1344 - Poplatek ze vstupného 2,856.00 3,000.00 95.20
1361 - Správní poplatky 43,500.00 45,000.00 45,000.00 96.67 96.67
1381 - Daň z haz.her výj.d.d.tech.her 147,040.58 200,00...
VÝKAZY k 31.12.2019 ZŠ a MŠ Doudleby nad Orlicí[1].pdf [0,12 MB]
AKTIVA CELKEM
<br> Název položky
<br> Rozvaha
<br> sestavená k 31.12.2019
<br> Základní škola a Mateřská škola Doudleby nad Orlicí,Dukelská 52,517 42 Doudleby nad Orlicí,75015838
<br> PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> 1 2
<br> BĚŽNÉ
MINULÉ
<br> 3 4
<br> SÚ
Číslo
pol <.>
<br> BRUTTO KOREKCE NETTO
<br> (v korunách Kč na 2 des.místa)
<br> okamžik sestavení: 07.02.2020
<br> 11 809 783,18 5 780 443,58 6 029 339,60 5 071 076,50
7 409 161,76 5 780 443,58 1 628 718,18 1 681 993,18A.Stálá aktiva
<br> 33 524,90 33 524,90 0,00 0,00I.Dlouhodobý nehmotný majetek
0,00 0,00 0,00 0,001.Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012
0,00 0,00 0,00 0,002.Software 013
0,00 0,00 0,00 0,003.Ocenitelná práva 014
0,00 0,00 0,00 0,004.Povolenky na emise a preferenční limity 015
<br> 33 524,90 33 524,90 0,00 0,005.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018
0,00 0,00 0,00 0,006.Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019
0,00 0,00 0,00 0,007.Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041
<br> 0,00 0,00 0,00 0,008.Poskytnuté zálohy na dlouh.nehmot.majetek 051
0,00 0,00 0,00 0,009.Dlouh.nehmotný majetek určený k prodeji 035
<br> 7 375 636,86 5 746 918,68 1 628 718,18 1 681 993,18II.Dlouhodobý hmotný majetek
0,00 0,00 0,00 0,001.Pozemky 031
0,00 0,00 0,00 0,002.Kulturní předměty 032
0,00 0,00 0,00 0,003.Stavby 021
<br> 2 018 270,18 389 552,00 1 628 718,18 1 681 993,184.Samost.hm.movité věci a soub.hm.mov.věcí 022
0,00 0,00 0,00 0,005.Pěstitelské celky trvalých porostů 025
<br> 5 357 366,68 5 357 366,68 0,00 0,006.Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028
0,00 0,00 0,00 0,007.Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029
0,00 0,00 0,00 0,008.Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042
0,00 0,00 0,00 0,009.Poskytnuté zálohy na dlouh.hmot.majetek 052
0,00 0,00 0,00 0,0010.Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 036
0,00 0,00 0,00 0,00III.Dlouhodobý finanční majetek
0,00 0,00 0,00 0,001.Maj.účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 061
0,00 0,00 0,00 0,002.Maj.účasti v osobách s podstatným vlivem 062
0,00 0,00 0,00 ...
Seznam příloh k závěr. účtu[1].pdf [0,05 MB]
Závěrečný účet
<br> Městyse Doudleby nad Orlicí
<br> za rok 2019
<br>
<br>
<br>
<br>
Přílohy určené k nahlédnutí:
<br>
<br> Č.1 – Výkazy za rok 2019 : Rozvaha,Výkaz zisku a ztráty,Výkaz hodnocení rozpočtu
<br> ÚSC a Příloha účetní závěrky
<br> Č.2 - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Městyse Doudleby n.O <.>
<br> za rok 2019
<br> Č.3 - Výkazy PO ZŠ a MŠ Doudleby n.O.za prosinec 2019
<br> Č.4 – Zpráva HIK o ukončení inventarizace majetku městyse
<br>
<br>
<br>
<br> Celé znění závěrečného účtu městyse včetně příloh je vyvěšeno na elektronické úřední
<br> desce na www.doudleby.cz <.>
<br>
<br> Z důvodu nedostatku místa na fyzické úřední desce jsou přílohy k závěrečnému účtu
<br> městyse k nahlédnutí v úřední dny pondělí a středa na úřadu Městyse Doudleby nad
<br> orlicí v době od 7,00 do 11,00 a od 12,00 do 17,00 hodin <.>
<br>
<br>
<br> Vyvěšeno :
<br>
<br> Sejmuto :
příspěvky_2019[1].pdf [0,12 MB]
Městys Doudleby nad Orlicí
<br> příspěvky poskytnuté z rozpočtu r.2019
<br> žadatel poskytnuto Kč
<br> Domácí hospic Setkání RK 5 000,00
<br> Oblastní charita Č.Kostelec - Hospic A.České 5 000,00
<br> MO Č.rybářského svazu Kostelec 8 000,00
<br> Centrum zdr post.RK 3 000,00
<br> Euroregion Glacensis RK 2 000,00
<br> SDH mládež Doudleby 25 000,00
<br> V.Dvořáček 18 000,00
<br> MO Svazu těl.postižených Vamberk 5 000,00
<br> TJ Velešov 420 000,00
<br> SSK Doudleby n.Orl.90 000,00
<br> Základní kynologická organizace Doudleby 15 000,00
<br> Obč.sdružení ORION RK 5 000,00
<br> TJ Sokol Doudleby 80 000,00
<br> ZO Č.svazu chovatelů Doudleby 6 000,00
<br> Michal,Jana,Šimon Smutní 4 000,00
<br> Farní charita RK 5 000,00
<br> MC Jablíčko 13 000,00
<br> KHK - dopravní obslužnost 10 000,00
<br> celkem 719 000,00
FONDY[1].pdf [0,09 MB]
Fond kanalizace
<br> Kč
<br> poč.stav k 1.1.2019 950 000,00
<br> tvorba dle směrníce 400 000,00
<br> čerpání 0,00
<br> konečný stav k 31.12.2019 1 350 000,00
<br> Fond SDH
<br> Kč
<br> poč.stav k 1.1.2019 450 113,59
<br> tvorba dle směrnice 150 000,00
<br> čerpání 0,00
<br> přebytek hospodaření r.2019 78 914,42
<br> konečný stav k 31.12.2019 679 028,01
<br> Fond vodovodu
<br> Kč
<br> poč.stav k 1.1.2019 1 218 000,00
<br> tvorba dle směrnice 160 500,00
<br> čerpání 0,00
<br> konečný stav k 31.12.2019 1 378 500,00
<br> Sociální fond
<br> Kč
<br> poč.stav 1.1.2019 98 989,22
<br> tvorba dle směrnice+úroky 44 430,06
<br> čerpání+bank.Služby-přísp <.>
<br> na obědy,kulturu -57 511,00
<br> konečný stav k 31.12.2019 85 908,28
Fenix tisk - Fenix - sestava (rad90DA8.tmp)[1].pdf [0,20 MB]
Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2 - 12 M
ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ,DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ
A REGIONÁLNÍCH RAD
<br> sestavený k 31.12.2019
(v Kč na dvě desetinná místa)
<br> XXX XXXXX IČO
XXXX XX XXXXXXXX
<br> Název a sídlo účetní jednotky: Městys Doudleby nad Orlicí
Dukelská 68
517 42 Doudleby nad Orlicí
<br> =============================================================================================================================
I.Rozpočtové příjmy
=============================================================================================================================
Schválený Rozpočet Výsledek od
Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
a b 1 2 3
=============================================================================================================================
0000 1111 Daň z příjmů FO placená plátci 5 925 000,00 5 929 000,00 6 509 182,53 109,9 109,8
0000 1112 Daň z příjmů FO placená poplat 140 000,00 175 000,00 174 636,44 124,7 99,8
0000 1113 Daň z příjmů FO vybír.srážkou 550 000,00 589 000,00 588 872,30 107,1 100,0
0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 5 000 000,00 5 490 000,00 5 485 557,14 109,7 99,9
0000 1122 Daň z příjmů práv.osob za obce 1 225 000,00 773 000,00 772 160,00 63,0 99,9
0000 1211 Daň z přidané hodnoty 12 100 000,00 12 101 000,00 12 350 947,89 102,1 102,1
0000 1334 Odvody za odnětí půdy-z.p.f.5 000,00 25 000,00 19 114,70 382,3 76,5
0000 1340 Popl.za prov.sys.likv.kom.odp.900 000,00 850 000,00 848 228,00 94,2 99,8
0000 1341 Poplatek ze psů 30 000,00 32 000,00 31 788,00 106,0 99,3
0000 1343 Popl.užívání veřej.prostranst.100 000,00 250 000,00 249 138,00 249,1 99,7
0000 1344 Poplatek ze vstupného 3 000,00 2 856,00 95,2
0000 1361 Správní poplatky 45 000,00 45 000,00 43 500,00 96,7 96,7
0000 1381 Daň z haz.her výj.d.d.tech.her 200 000,00 148 000,00 147 040,...

Načteno

edesky.cz/d/4286723

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Rozpočet   Volby   Prodej   Pronájem   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Volby   Prodej   Pronájem   Rozpočet   Rozpočet   Prodej   Pronájem   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Volby   Rozpočet   Pronájem   EIA   Prodej  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Městys Doudleby nad Orlicí      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz