« Najít podobné dokumenty

Město Bílovec - Usnesení - LC Bravantice na p.č.1691/14... k. ú. Bravantice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Bílovec.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

(409)vizualizace.pdf
(409)C.3_Koordinacni_situacni_vykres_A3-2_2.pdf
LC BRAVANTICE
Pozemky stavby: v k.ú. Bravantice:  parc. č. 1691/14, 1691/37, 1692/10 <,>
<br> 1692/11,1876,1877,1967,1968,1969 <,>
1971,2029,2030,2039,2040,2276 <,>
2277,2279,2280,2282,2283,2284 <,>
2285,2290,2291,2292,2302,2309 <,>
2320,2330,2331,2332,2333,2334 <,>
2341,2342,2344,2346,2347,2349 <,>
2368 <,>
<br> v k ú. Jistebník: parc.č. 1717
Dočasné zábory: v k.ú. Bravantice: parc. č. 1692/10, 1692/11, 1692/12 <,>
<br> 1967,2029 <,>
<br> Seznam stavebních nebo inženýrských objektů:
SO 00 - Objekty
SO 01 - Hala - modulární sklad
SO 02 - Kogenerační jednotka
SO 03 - Strojovna a nádrž SHZ
SO 04 - Vrátnice
SO 05 - Areálové oplocení
SO 06 - Stání pro kola
SO 07 - Opěrné stěny
SO 08 - Oprava palet
SO 09 - Zastávka
<br> Dokumentace technických a technologických zařízení:
SO 100 - Komunikace
SO 101 - Křižovatka II/647
SO 102 - Příjezdová komunikace
SO 103 - Areálové komunikace
SO 104 - Parkoviště nákladních automobilů
SO 105 - Parkoviště osobních automobilů
SO 106 - Propustek
<br> SO 200 - Vodovod
SO 201 - Vodovodní přípojka
SO 202 - Areálový vodovod
<br> SO 300 - Kanalizace
SO 301 - Splašková kanalizace areálová
SO 302 - Jednotná kanalizace
<br> SO 400 - Vodohospodářská díla
SO 401 - Hydroforová stanice
SO 402 - Dešťová kanalizace
<br> SO 402a - Dešťová kanalizace areálová čistá
SO 402b - Dešťová kanalizace areálová kontaminovaná
<br> SO 403 - Retenční nádrž
SO 404 - Odlučovač ropných látek
SO 405 - Čistírna odpadních vod - ČOV
<br> SO 500 - Přípojka plynovodu VTL
SO 501 - VTL plynovodní přípojka + měření
SO 502 - neobsazeno
SO 503 - Areálový STL plynovod
<br> SO 600 - Elektroinstalace
SO 601 - Přípojka VN
SO 602 - Areálový rozvod NN
SO 603 - Areálové osvětlení
SO 604 - Napojení a areálový rozvod slaboproudu
<br> SO 1000 - Ostatní technická a technologická zařízení
SO 1001 - Terénní úpravy
SO 1002 - Konečné terénní a sadové úpravy
SO 1003 - Zařízení staveniště
<br> Hranice zájmového území
<br> LEGENDA ÚZEMÍ:
<br> LEGENDA KN:
<br> 2036
Hranice katastrálních parcel
<br>...
(409)C.3_Koordinacni_situacni_vykres_A3-1_2.pdf
I
<br> S
<br> 5
<br> N
<br> Á
<br> V
<br> Š
<br> T
<br> Ě
<br> V
<br> Y
<br> 2
<br> 5
<br> 8
<br>,7
<br> 0
<br> 2
<br> 5
<br> 8
<br> <,>
<br> 7
<br> 0
<br> 2
<br> 5
<br> 8
<br> <,>
<br> 7
<br> 0
<br> 2
<br> 5
<br> 8
<br> <,>
<br> 0
<br> 6
<br> 2
<br> 5
<br> 8
<br>,7
<br> 0
<br> 2
<br> 5
<br> 8
<br> <,>
<br> 2
<br> 2
<br> 2
<br> 5
<br> 8
<br> <,>
<br> 7
<br> 0
<br> 2
<br>,0
<br> %
<br> 2
<br> 5
<br> 8
<br>,7
<br> 0
<br> 2
<br> 5
<br> 8
<br>,7
<br> 0
<br> 2
<br> <,>
<br> 0
<br> %
<br> 2
<br>,0
<br> %
<br> 2
<br>,0
<br> %
<br> 2
<br>,0
<br> %
<br> 2
<br> 5
<br> 8
<br>,0
<br> 6
<br> 2
<br> 5
<br> 8
<br>,0
<br> 6
<br> 2
<br> <,>
<br> 0
<br> %
<br> 2
<br> 5
<br> 8
<br> <,>
<br> 5
<br> 0
<br> 2
<br> <,>
<br> 0
<br> %
<br> 2
<br> 5
<br> 8
<br> <,>
<br> 0
<br> 6
<br> 0
<br>,0
<br> %
<br> 2
<br> 5
<br> 8
<br>,5
<br> 0
<br> 2
<br> <,>
<br> 0
<br> %
<br> 2
<br> 5
<br> 8
<br> <,>
<br> 5
<br> 0
<br> 2
<br> 5
<br> 8
<br>,3
<br> 0
<br> 2
<br> 5
<br> 8
<br> <,>
<br> 2
<br> 1
<br> 2
<br> 5
<br> 8
<br> <,>
<br> 3
<br> 0
<br> 2
<br>,0
<br> %
<br> 2
<br> <,>
<br> 0
<br> %
<br> 2
<br> 5
<br> 7
<br> <,>
<br> 6
<br> 0
<br> 2
<br> 5
<br> 8
<br> <,>
<br> 1
<br> 6
<br> P
<br> 4
<br> I
<br> S
<br> 3
<br> c
<br> K
<br> L
<br> IM
<br> K
<br> O
<br> V
<br> IC
<br> E
<br> O
<br> S
<br> T
<br> R
<br> A
<br> V
<br> A
<br> 6
<br> 4
<br> 7
<br> I
<br> S
<br> 3
<br> b
<br> B
<br> ÍL
<br> O
<br> V
<br> E
<br> C
<br> B
<br> R
<br> A
<br> V
<br> A
<br> N
<br> T
<br> IC
<br> E 6
<br> 4
<br> 7
<br> B
<br> 1
<br> 6
<br> m
<br> 4
<br> <,>
<br> 8
<br> IP19
<br> B
<br> 4
<br> P
<br> 1
<br> E
<br> 2
<br> b
<br> P
<br> 1
<br> E
<br> 2
<br> b
<br> B
<br> 2
<br> 0
<br> a
<br> 7
<br> 0
<br> I
<br> P
<br> 1
<br> 9
<br> P
<br> 1
<br> B
<br> 2
<br> 0
<br> a
<br> 7
<br> 0
<br> IS
<br> 3
<br> a
<br> 7
<br> 1
<br> B
<br> R
<br> A
<br> V
<br> A
<br> N
<br> T
<br> IC
<br> E
<br> B
<br> ÍL
<br> O
<br> V
<br> E
<br> C
<br> 64
<br> 7
<br> IS
<br> 4
<br> b
<br> 4
<br> S
<br> T
<br> U
<br> D
<br> É
<br> N
<br> K
<br> A
<br> B...
(409)27647-2020_Územní_řízení-oznámení_o_zahájení-bez_jednání_+_v.pdf
www.bilovec.cz IČO 00297755 Bankovní spojení: Česká spořitelna,a.s <.>,pobočka Bílovec,č.účtu: 1761833319/0800
<br> MĚSTSKÝ ÚŘAD BÍLOVEC
Odbor stavební úřad
17.listopadu 411/3
<br> 743 01 Bílovec
<br>
<br>
<br> NAŠE Č.J.: MBC/27647/20/SÚ/boc 1443/2020
<br> VYŘIZUJE: Ing.XXXXXXX XXXXXXXX
TEL.: XXX XXX XXX
FAX:
<br> E-MAIL: marketa.bocanova@bilovec.cz
<br>
DATUM: 12.listopadu 2020
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ
<br>
<br> VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
<br>
<br>
<br> Dne 12.5.2020 podala společnost Lidl,Česká republika,v.o.s <.>,IČO 26178541,Nárožní č <.>
<br> p.1359/11,150 00 Praha 5,zastoupena EBM Expert,s.r.o <.>,IČO 25514741,Na Valentince č.p <.>
<br> 3336/4,Smíchov,150 00 Praha 5,zastoupena Mgr.Renatou Lacko,IČO 67353681,Smilovice č.p <.>
<br> 134,739 55 Smilovice u Třince,u MěÚ Bílovec,odboru stavební úřad,žádost o vydání rozhodnutí
<br> o umístění stavby: LC Bravantice (k.ú.Bravantice) na pozemcích: parc.č.1691/14,1691/37 <,>
<br> 1692/10,1692/11,1692/12,1876,1877,1967,1968,1969,1971,2029,2030,2039,2040,2276 <,>
<br> 2277,2279,2280,2282,2283,2284,2285,2290,2291,2292,2302,2309,2320,2330,2331,2332 <,>
<br> 2333,2334,2341,2342,2344,2346,2349,2368 v kat.území Bravantice <.>
<br>
Celkové navrhované kapacity stavby:
<br> Řešené území celkem: 152 390 m2
<br> Funkční plocha Z18 z územního plánu: 142 870 m2
<br> Zastavěná plocha: 40 311 m2
<br> Zpevněná plocha: 49 106 m2
<br> Plocha zeleně v rámci celého řešeného území 62 973 m2
<br> Plocha zeleně v rámci plochy Z18 41 392 m2
<br> Parkovací stání osobní automobily: 307 (z toho 9 inv.)
<br> Parkovací stání nákladní automobily: 57
<br> Poměr plochy zeleně v rámci celého řešeného území: 41,13 %
<br>
<br> SO 01 Hala – modulární sklad
<br> zastavěná plocha: 38 780 m2
<br> obestavěný prostor: 753 690 m3
<br> XXX XXXXX objektu od X,Xm: XX,XX m
<br> XXX XXXXX k terénu: XX,XX m
<br>
<br>
Č.j.: MBC/27647/20/SÚ/boc 1443/2020
<br>
www.bilovec.cz IČO 00297755 Bankovní spojení: Česká spořitelna,a.s <.>,pobočka Bílov...
(409)Usnesení ze dne 12.11.2020.pdf
www.bilovec.cz IČO 00297755 Bankovní spojení: Česká spořitelna,a.s <.>,pobočka Bílovec,č.účtu: 1761833319/0800
<br>
1
<br> MĚSTSKÝ ÚŘAD BÍLOVEC
Odbor stavební úřad
17.listopadu 411/3
<br> 743 01 Bílovec
<br>
<br> NAŠE ZN.: MBC/27636/20/SÚ/boc 1443/2020
VYŘIZUJE: Ing.XXXXXXX XXXXXXXX
<br> TEL.: XXX XXX XXX
<br> E-MAIL: marketa.bocanova@bilovec.cz
<br> DATUM: 12.listopadu 2020
<br>
<br>
<br>
<br> U SN ES ENÍ
<br>
Dne 12.5.2020 podala společnost Lidl,Česká republika,v.o.s <.>,IČO 26178541,Nárožní č <.>
<br> p.1359/11,150 00 Praha 5,zastoupena EBM Expert,s.r.o <.>,IČO 25514741,Na Valentince č.p <.>
<br> 3336/4,Smíchov,150 00 Praha 5,zastoupena Mgr.Renatou Lacko,IČO 67353681,Smilovice č.p <.>
<br> 134,739 55 Smilovice u Třince,u MěÚ Bílovec,odboru stavební úřad,žádost o vydání rozhodnutí
<br> o umístění stavby: LC Bravantice (k.ú.Bravantice) na pozemcích: parc.č.1691/14,1691/37 <,>
<br> 1692/10,1692/11,1692/12,1876,1877,1967,1968,1969,1971,2029,2030,2039,2040,2276 <,>
<br> 2277,2279,2280,2282,2283,2284,2285,2290,2291,2292,2302,2309,2320,2330,2331,2332 <,>
<br> 2333,2334,2341,2342,2344,2346,2349,2368 v kat.území Bravantice <.>
<br>
<br>
Městský úřad Bílovec,odbor stavební úřad věcně příslušný podle § 13 odst.1,písm.c) a e)
<br> zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),v platném znění
<br> (dále jen "stavební zákon") a místně příslušný dle ust.§11 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve
<br> znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"),dle § 156 odst.2 správního řádu zrušuje
<br> Oznámení zahájení územního řízení veřejnou vyhláškou č.j.MBC/27014/20/SÚ/boc 1443/2020 ze
<br> dne 4.listopadu 2020 z důvodu nepřesného názvu stavby a chybějících pozemků stavby <.>
<br>
<br>
Poučení:
<br> Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do patnácti dnů ode dne jeho oznámení
<br> ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje prostřednictvím MěÚ Bílovec,odboru stavební úřad <.>
<br> Odvolání nemá podle § 76 odst.5 správního řádu odkladný účinek <...

Načteno

edesky.cz/d/4286696

Meta

EIA   Stavby   Územní plánování   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Bílovec      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz