« Najít podobné dokumenty

Obec Mosty u Jablunkova - Smlouva č. 5555002872-SFŽP/2020/4 o poskytnutí návratné finanční výpomoci z Programu na poskytování návratných finančních výpomocí na předfinancování náhrad stávajících nevyhovujících zdrojů tepla na pevná paliva za nový nízkoemisní zdroj

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Mosty u Jablunkova.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Smlouva č. 5555002872-SFŽP/2020/4 o poskytnutí návratné finanční výpomoci z Programu na poskytování návratných finančních výpomocí na předfinancování náhrad stávajících nevyhovujících zdrojů tepla na pevná paliva za nový nízkoemisní zdroj
SMLOUVA Č.5555002872-SFŽP/2020/4
<br> o poskytnutí návratné finanční výpomoci z Programu na poskytování
návratných finančních výpomocí na předfinancování náhrad
<br> stávajících nevyhovujících zdrojů tepla na pevná paliva za nový
nízkoemisní zdroj
<br> I <.>
<br> SMLUVNÍ STRANY
<br> Obec Mosty u Jablunkova
sídlo: č.p.800,739 98 Mosty u Jablunkova
IČO: 00296953
zastoupená: Ing.XXXXXX XXXXXXX
bankovní spojení: Česká Spořitelna,a.s <.>
číslo účtu: 1688156349/0800
(dále jen „poskytovatel“)
<br> a
<br> XXXX XXXXXXXX
trvalý pobyt: xxxxx
datum narození: xxxxx
bankovní spojení: xxxxx
číslo účtu: xxxxx
(dále jen „příjemce“)
<br> II <.>
<br> ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
<br> 1) Tato smlouva se uzavírá na základě „Programu pro poskytování návratných finančních výpomocí na
předfinancování náhrad stávajících nevyhovujících zdrojů tepla na pevná paliva za nové nízkoemisní zdroje“
vyhlášeného obcí Mosty u Jablunkova dne 12.12.2019 podle zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Program“) <.>
<br> 2) Smluvní strany prohlašují,že pro právní vztah založený touto smlouvou jsou stejně jako ustanovení této
smlouvy pro ně závazná i ustanovení obsažená v Programu <.>
<br> 3) Příjemce prohlašuje a činí nesporným,že se s obsahem Programu podrobně seznámil,jeho ustanovení jsou
pro něj zcela srozumitelná a zavazuje se je dodržovat.Příjemce se zavazuje zaplatit všechny sankce,které by
vyplývaly z porušení pravidel stanovených v Programu <.>
<br> III <.>
<br> PŘEDMĚT SMLOUVY
<br> 1) Předmětem této smlouvy je úprava vzájemných práv a závazků poskytovatele a příjemce v rozsahu,který je
obsahem této smlouvy <.>
<br> 2) Předmětem této smlouvy je závazek poskytovatele poskytnout příjemci podle dále sjednaných podmínek
návratnou finanční výpomoc ve smyslu zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů na zabezpečení náhrady stávajícího nevyhovujícího zdroje tepla
(kotle) na pevná paliva za ...

Načteno

edesky.cz/d/4286569

Meta

EIA   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Mosty u Jablunkova      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz