« Najít podobné dokumenty

Obec Prasklice - Závěrečný účet Mikroregionu Morkovsko (6 příloh)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Prasklice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

V062-201612K01 - Příloha.pdf [2,70 MB]
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> P Ř Í L O H A
<br> sestavena k 31.12.2016
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Mikroregion "Morkovsko"; IČO 70901155; Náměstí 115,768 33 Morkovice-Slížany
<br> Svazek obcí
<br> Okamžik sestavení: 8.2.2017 v 15:45
<br> Předmět činnosti:
<br> A.1.Informace podle § 7 odst.3 zákona
<br> Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti,nedošlo ke změnám metody z důvodu ukončení
činnosti <.>
<br> A.2.Informace podle § 7 odst.4 zákona
<br> Došlo ke změnám metod vlivem změny předpisů k účetním metodám; prováděcí vyhlášky k zákonu o účetnictví,především č <.>
410/2009 Sb.s účinností od 1.1.2016.V roce 2016 se změna metod týkala především průběžným vykazováním na účtech
044 a 045,které byly k 1.1.2016 zrušeny <.>
<br> A.3.Informace podle § 7 odst.5 zákona
<br> Drobný dlouhodobý majetek hmotný - v pořizovací ceně od 1 tis.do 40 tis.Kč
Drobný dlouhodobý majetek nehmotný- v pořizovací ceně od 1 tis.do 60 tis.Kč
Změny způsobů oceňován nenastaly
Majetek se odepisuje rovnoměrným způsobem a o odpisech je účtováno čtvrtletně
Změny způsobů oceňování nenastaly
<br>
<br> BĚŽNÉ MINULÉ
<br> Ú Č E T N Í O B D O B Í
SU
<br> Číslo Název
<br> P O L O Ž K A
<br> A.4.Informace podle § 7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů
<br> P.I.Majetek a závazky účetní jednotky 0,000,00
<br> 1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 901
<br> 2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 902
<br> 3.Vyřazené pohledávky 905
<br> 4.Vyřazené závazky 906
<br> 5.Ostatní majetek 909
<br> P.II.Krátk.podm.pohl.z transferů a krátk.podm.závazky z transferů 0,000,00
<br> 1.Krátk.podm.pohledávky z předfinancování transferů 911
<br> 2.Krátk.podm.závazky z předfinancování transferů 912
<br> 3.Krátk.podm.pohledávky ze zahraničních transferů 913
<br> 4.Krátk.podm.závazky ze zahraničních transferů 914
<br> 5.Ostatní krátk.podm.pohledávky z transferů 915
<br> 6.Ostatní krátk.podm.závazky z transfer...
V061-201612K01-Výkaz zisku a ztráty.pdf [0,42 MB]
V Ý K A Z Z I S K U A Z T R Á T Y
<br> ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> sestavený k 31.12.2016
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Mikroregion "Morkovsko"; IČO 70901155; Náměstí 115,768 33 Morkovice-Slížany
<br> Právní forma: Svazek obcí
<br> Okamžik sestavení: 8.2.2017 v 15:44
<br> Předmět činnosti:
<br> Název položky účet MinuléBěžné
<br> Hlavní činnost Hospodářská
činnost
<br> Hospodářská
činnost
<br> Hlavní činnost
<br> 1 2 43
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> A.N Á K L A D Y C E L K E M 456 142,43 182 009,62
<br> I.Náklady z činnosti 444 142,43 170 009,62
<br> 1.Spotřeba materiálu 12 480,00501 9 140,00
<br> 2.Spotřeba energie 502
<br> 3.Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503
<br> 4.Prodané zboží 504
<br> 5.Aktivace dlouhodobého majetku 506
<br> 6.Aktivace oběžného majetku 507
<br> 7.Změna stavu zásob vlastní výroby 508
<br> 8.Opravy a udržování 511
<br> 9.Cestovné 2 671,00512
<br> 10.Náklady na reprezentaci 15 834,80513 15 593,00
<br> 11.Aktivace vnitroorganizačních služeb 516
<br> 12.Ostatní služby 60 636,43518 25 184,62
<br> 13.Mzdové náklady 239 737,00521 16 500,00
<br> 14.Zákonné sociální pojištění 75 903,00524
<br> 15.Jiné sociální pojištění 525
<br> 16.Zákonné sociální náklady 382,00527
<br> 17.Jiné sociální náklady 528
<br> 18.Daň silniční 531
<br> 19.Daň z nemovitostí 532
<br> 20.Jiné daně a poplatky 538
<br> 22.Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541
<br> 23.Jiné pokuty a penále 542
<br> 24.Dary a jiná bezúplatná předání 29 945,20543 23 098,00
<br> 25.Prodaný materiál 544
<br> 26.XXXXX a škody XXX
<br> XX.Tvorba fondů XXX
<br> 28.Odpisy dlouhodobého majetku 2 388,00551 2 393,00
<br> 29.Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek 552
<br> 30.Prodaný dlouhodobý hmotný majetek 553
<br> 31.Prodané pozemky 554
<br> 32.Tvorba a zúčtování rezerv 555
<br> 33.Tvorba a zúčtování opravných položek 556
<br> 34.Náklady z vyřazených pohledávek 557
<br> 35.Náklady z drobného dlouhodobého majetku 558 73 936,00
<br> 36...
V060-201612K01- Rozvaha.pdf [0,39 MB]
R O Z V A H A
<br> sestavená k 31.12.2016
<br> Mikroregion "Morkovsko"; IČO 70901155; Náměstí 115,768 33 Morkovice-Slížany
<br> ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> Právní forma: Svazek obcí
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Okamžik sestavení: 8.2.2017 v 15:44
<br> Předmět činnosti:
<br> BĚŽNÉNázev položky
MINULÉ
<br> BRUTTO KOREKCE NETTO
<br> 41 2 3
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> SU
<br> A K T I V A C E L K E M 249 697,75 594 224,89843 922,64 124 684,70
<br> A.Stálá aktiva 249 697,75 2 586,05252 283,80 4 974,05
<br> I.Dlouhodobý nehmotný majetek 20 235,00 0,0020 235,00 0,00
<br> 1.Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012
<br> 2.Software 013
<br> 3.Ocenitelná práva 014
<br> 4.Povolenky na emise a preferenční limity 015
<br> 5.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 20 235,0020 235,00018
<br> 6.Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019
<br> 7.Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041
<br> 8.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051
<br> 9.Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji 035
<br> II.Dlouhodobý hmotný majetek 229 462,75 2 586,05232 048,80 4 974,05
<br> 1.Pozemky 031
<br> 2.Kulturní předměty 032
<br> 3.Stavby 021
<br> 4.Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí 144 754,95 2 586,05147 341,00 4 974,05022
<br> 5.Pěstitelské celky trvalých porostů 025
<br> 6.Drobný dlouhodobý hmotný majetek 84 707,8084 707,80028
<br> 7.Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029
<br> 8.Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042
<br> 9.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052
<br> 10.Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 036
<br> III.Dlouhodobý finanční majetek 0,00 0,000,00 0,00
<br> 1.Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 061
<br> 2.Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem 062
<br> 3.Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 063
<br> 4.Dlouhodobé půjčky 067
<br> 5.Termínované vklady dlouhodobé 068
<br> 6.Ostatní dlouhodobý finanční majetek 069
<br> 7.Pořizovaný dlouhodobý finančn...
V040-201612KE01- FIN 2-12.pdf [2,41 MB]
I <.>
<br> VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU
<br> ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ,DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD
<br> Ministerstvo financí F i n 2 - 12 M
<br> XXX XXXXX IČO
<br> Název a sídlo účetní jednotky
<br> sestavený k 31.12.2016 v Kč,s přesností na dvě desetinná místa
<br> : Mikroregion "Morkovsko" Náměstí 115,768 33 Morkovice-Slížany
<br> 709011552016 12
<br> ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY
<br> a
<br> Paragraf Položka Text
<br> b
<br> Schválený
rozpočet
<br> Rozpočet
po změnách
<br> Výsledek od
počátku roku
<br> 1 2 3
<br> % %
<br> 0000 75 000,004121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 188 700,00 188 000,00250,67 99,63
<br> 75 000,00 188 700,00 188 000,000000 * 250,67 99,63
<br> 75 000,00 188 700,00 188 000,00000 ** 250,67 99,63
<br> 3900 0,002324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 360 000,00 359 230,000,00 99,79
<br> 0,00 360 000,00 359 230,00Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo3900 * 0,00 99,79
<br> 0,00 360 000,00 359 230,00Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo390 ** 0,00 99,79
<br> 6409 1 000,002141 Příjmy z úroků (část) 1 000,00 228,6222,86 22,86
<br> 1 000,00 1 000,00 228,62Ostatní činnosti jinde nezařazené6409 * 22,86 22,86
<br> 1 000,00 1 000,00 228,62Ostatní činnosti640 ** 22,86 22,86
<br> 76 000,00 549 700,00 547 458,62PŘÍJMY celkem: ************************************************************ 99,59720,34
<br> strana 1.1
<br>
<br> II <.>
<br> a
<br> Paragraf Položka Text
<br> b 1 2 3
<br> Schválený
rozpočet
<br> Rozpočet
po změnách
<br> Výsledek od
počátku roku% %
<br> ROZPOČTOVÉ VÝDAJE
<br> 3900 0,005011 Platy zaměstnanců v prac.pom.vyjma zaměst.na služ.místech 191 000,00 190 186,000,00 99,57
<br> 3900 0,005031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě 35 000,00 33 695,000,00 96,27
<br> 3900 0,005032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 19 000,00 16 121,000,00 84,85
<br> 0,00 245 000,00 240 002,00Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo3900 * 0,00 97,96...
Konečná 16 DSO Morkovský region.pdf [0,36 MB]
Klasifikace: chráněný dokument
<br>
Krajský úřad Zlínského kraje IČ: 70891320
<br> tř.Tomáše Bati 21,tel.: 577 043 206,fax: 577 043 202
<br> 761 90 Zlín e-mail: podatelna@kr-zlinsky.cz,www.kr-zlinsky.cz
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Odbor interního auditu a kontroly
Oddělení kontrolní
<br> DSO Morkovský region
Město Morkovice-Slížany 115
768 33 Kroměříž
<br>
<br>
<br> datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka
<br> 21.dubna 2017 Ing.XXX XXXXXX KUZL XXXXX/XXXX KUSP XXXXX/XXXX
<br>
<br>
<br> Zpráva č.352/2016/IAK
<br> o výsledku přezkoumání hospodaření
DSO Morkovský region,IČ: 70901155
<br> za rok 2016
<br>
<br>
<br>
Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 4.11.2016 (dílčí přezkoumání)
<br> 21.4.2017 (konečné přezkoumání)
<br>
<br> na základě zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a
dobrovolných svazků obcí.Kontrola byla zahájena dne 4.11.2016 předáním pověření ke kontrole a
ukončena dne 21.4.2017 podle § 18 zákona č.255/2012 Sb <.>,o kontrole (kontrolní řád) vzdáním se
práva podat námitky <.>
<br>
<br>
Místo provedení přezkoumání: Městský úřad,Město Morkovice-Slížany 115
<br> 768 33 Kroměříž
<br>
<br>
<br>
Přezkoumání vykonal:
<br> kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Ing.XXX XXXXXX
<br>
DSO Morkovský region zastupovali:
<br> předseda: Mgr.XXXXX XXXXX
účetní: XXXXXXX XXXXXXXXXXX
<br>
<br> Klasifikace: chráněný dokument
<br>
<br> 2
<br> A.Přezkoumané písemnosti
<br>
Druh písemnosti Popis písemnosti
<br>
Návrh rozpočtu Návrh rozpočtu Mikroregionu Morkovsko na rok 2016 byl sestaven jako
<br> vyrovnaný s rozpočtovanými celkovými příjmy ve výši 76 000 Kč a
rozpočtovanými celkovými výdaji ve výši 76 000 Kč,tedy s nulovým saldem
hospodaření <.>
<br> Na straně příjmů byly rozpočtovány příspěvky od členských obcí 4121 v celkové
výši 75 000 Kč a úroky z bankovního účtu na položce 2141 ve výši 1 000 Kč <.>
<br> Na straně výdajů byly rozpočtovány pouze neinvestiční výdaje,přičemž největší
na položce 5175 - pohoštění v částce...
IMG_20170510_0001.pdf [0,72 MB]
Závérečný účet "Mikťoregionu Morkovsko" za rok20l6
<br> Závéreěný účet,<,> Mikroregionu Morkovsko" je zpracován na základé ustanovení §
17 zákona
<br> č.25012000 Sb <.>,o.-poltových pravidlech územních rozpočtů ve znéni pozdějších
zmén a
<br> doplňků a je v souladu s § j:,ákonu č,I28l2O00 Sb <.>,o obcích (obecní zŤizeni) ve znění
pozdějších změn a doplikri předložen valné hromadě "Mikroregionu Morkovsko" k
projednání <.>
<br> Závérečný účet "Mikroregionu Morkovsko" má následující členění:
<br> 1) údaje o plnění rozpočtu
2) údaje o tvorbě a použití fondů
:j norpoa aíeni zíiiených nebo založenýchprávnických osob
4) vyúčtování finančních vztahi t e siatnimu rozpočtu,rozpočtu státních fondů <,>
<br> rozpočtu
<br> kraje a rozpočtům obcí
přílohu č.1 závěrečného účtu tvoří
"Mikroregionu Morkovsko" za rok 2016 <,>
<br> 1.Plnění rozpočtu
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
<br> 549 700,00 Kč
541 458,62Kč
<br> 99,59 Yo
<br> 426 700,00 Kč
374 670,43 Kě
<br> Příjmy:
rozpočet
skutečnost
plnění
<br> Výdaje:
rozpočet
skutečnost
plnění
<br> Financování:
rozpočet
skutečnost
<br> 87,8I oÁ
<br> -123 000,00 Kč
-I72 788,|9 Kó
<br> pl"ě"í 140,48 Yo
<br> úaa3e o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění podle rozpočtové skladby
tvoří
<br> přílohu č.2 <.>
<br> Z.Údaje o tvorbě a použitífondů
Mikroiegion Morkovsko nevytváří účelové fondy
<br> 3.HospoclařenízřízenýchnebozaloženýchprtÍvni.ckýchosob
vtit roiegion Morkovslo nezřídil,aninéza\ožil žádnou právnickou osobu
<br> 4.Vyúčtování ftnančních vztahů ke stútnímu rozpočtu,rozpoČtu
Stótních fondŮ,rozPoČtu
<br> krnju,rozpočtim obcí a k hospodaření dalších osob
<br> Finanční vztahy k rozpočtům obcí
rozpočet
<br> 188 700,- Kč
skuteěnost
<br> 188 000,- Kččlenské příspěvky
<br>
<br> 5.Hospoclaření mikroregionu Morkovsko
Hospodaření mikroregionu skončilo ziskem 31226,19 Kě <,>
<br> Yýkazzisku a ztráý tvoří přílohu č.3 <.>
<br> /fu
Mgr.XXXXX XXXXX
<br> předseda mikroregionu
<br> přílohy: ě.I zprávao výsledku přezkoumání hospodaře...

Načteno

edesky.cz/d/4286402

Meta

Prodej   Rozpočet   Prodej   Pronájem   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Pronájem   Veřejná zakázka   Rozpočet   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Prasklice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz