« Najít podobné dokumenty

Obec Hrčava - Záměr pronájmu nebytových prostor č.p.10

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Hrčava.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

detail
Obec Hrčava * Hrčava 53,739 98 Hrčava,IČ: 00296732
<br> Záměr pronájmu nebytových prostor
<br> Obec Hrčava v souladu s ustanovením š 39 odst.1 zákona č.128/2008 Sb <.>,o obcích v platném znění zveřejňuje po dobu 15-ti dnů svůj záměr pronajmout níže uvedený majetek obce Hrčava,který byl schválen usnesením Zastupitelstva obce č.16 ze dne 12.11.2020
<br> Nebytové prostory v č.p.10,parc.č.st.532 k.ú.Hrčava
<br> Jedná se o stavbu občanského vybavení <.>
<br> Podmínky pronájmu:
<br> - Provádění provozní a preventivní údržby,drobných oprav na své náklady
<br> - Pronajímané prostory budou užívány výhradně za účelem provozování sjednanym ve smlouvě o nájmu
<br> - Nájemné bude hrazeno měsíčně
<br> - Smlouva o nájmu bude uzavřena na dobu neurčitou
<br> Místo a způsob podání nabídky:
<br> Nabídky zasílejte na níže uvedenou adresu nejpozději do 22.12.2020.K později doručeným nabídkám nebude přihlédnuto <.>
<br> Obálka bude viditelně označena nápisem „Neotvírat— pronájem nebytových prostor"
<br> Adresa:
<br> Obecní úřad Hrčava Hrčava 53
<br> 739 98 Hrčava
<br> Žádost o pronájem musí obsahovat:
<br> 1.Jméno,příjmení,datum narození,státní občanství zájemce; v případě,že je zájemcem právnické osoba,uvede se název společnosti 3 IČ <.>
<br> Adresa trvalého pobytu / sídlo právnické osoby (příp.doručovací adresa),kontaktní telefon.Živnostenské oprávnění k podnikání v oboru
<br> Nabídka měsíčního nájemného v Kč <.>
<br> Podnikatelský záměr (v rozsahu popisu činnosti,které plánuje nájemce v objektu provozovat)
<br> sne-sum
<br> Obec Hrčava si vyhrazuje právo změnit čí doplnit tento záměr,případně od něj odstoupit,či tento záměr zrušit.Účastníci záměru 0 pronájem nemají nárok na náhradu nákladů spo'ených s účastí v tomto záměru.<.>
<br> V Hrčavě dne 20.11.2020
<br> Lic.XXXXX XXXXXX * starosta obce
<br> Vyvěšeno dne: XX.XX.2020 zev/Mo tupý
<br> Sejmuto dne:

Načteno

edesky.cz/d/4286375

Meta

Pronájem   Veřejná zakázka  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Hrčava      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz