« Najít podobné dokumenty

Obec Radějovice - Veřejná vyhláška k návrhu změny č. 2 územního plánu Radějovic

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Radějovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Kompletní návrh změny č.2 ÚP Radějovic (menší rozlišení)
ČLENĚNÍ DOKUMENTACE ZMĚNY:
<br> 1.ZMĚNA č.2 ÚP RADĚJOVIC
<br>
TEXTOVÁ ČÁST
GRAFICKÁ ČÁST:
B01 – VÝKRES ZÁKLADNÍHO ČLENĚNÍ ÚZEMÍ - VÝŘEZ Č.1 1: 5 000
B01 – VÝKRES ZÁKLADNÍHO ČLENĚNÍ ÚZEMÍ - VÝŘEZ Č.2 1: 5 000
B01 – VÝKRES ZÁKLADNÍHO ČLENĚNÍ ÚZEMÍ - VÝŘEZ Č.3 1: 5 000
<br> B02 -HLAVNÍ VÝKRES - VÝŘEZ Č.1 1: 5 000
B02 -HLAVNÍ VÝKRES - VÝŘEZ Č.2 1: 5 000
B02 -HLAVNÍ VÝKRES - VÝŘEZ Č.3 1: 5 000
<br> B03 – VÝKRES VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB,OPATŘENÍ A ASANACÍ - VÝŘEZ Č.1 1: 5 000
B03 – VÝKRES VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB,OPATŘENÍ A ASANACÍ - VÝŘEZ Č.2 1: 5 000
B03 – VÝKRES VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB,OPATŘENÍ A ASANACÍ - VÝŘEZ Č.3 1: 5 000
<br>
2.ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č.2 ÚP RADĚJOVIC
<br>
TEXTOVÁ ČÁST
GRAFICKÁ ČÁST:
D01 KOORDINAČNÍ VÝKRES - SAMOSTATNÝ VÝKRES 1: 5 000
D02 VÝKRES ŠIRŠÍCH VZTAHŮ 1: 20 000
D03 VÝKRES PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁBORŮ PŮDNÍHO FONDU- VÝŘEZ Č.1 1: 5 000
D03 VÝKRES PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁBORŮ PŮDNÍHO FONDU- VÝŘEZ Č.2 1: 5 000
D03 VÝKRES PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁBORŮ PŮDNÍHO FONDU- VÝŘEZ Č.3 1: 5 000
<br>
<br>
OBJEDNATEL/POŘIZOVATEL
OBECNÍ ÚŘAD RADĚJOVICE
<br> RADĚJOVICE 10,251 68 RADĚJOVICE
STAROSTKA: Mgr.Ing.XXXXXX XXXXXXX
<br> TEL.XXX XXX XXX
e-mail radejoviceobec@ radejoviceobec.cz
<br>
<br> KVALIFIKOVANÁ OSOBA POŘIZOVATELE
ING.ARCH.XXXXXX XXXXX
<br> TEL.+XXX XXX XXX XXX
PRAVONÍN 167,257 09 PRAVONÍN
<br> Č.OSVĚDČENÍ 800042571
IČ: 425 48 250
<br> e-mail zd.kindl@seznam.cz
<br>
PROJEKTANT ZMĚNY
<br>
KUBIŠTOVA 6/1101,PRAHA 4,IČ 66473021
<br> KANCELÁŘ TROJICKÁ 1/386,128 00 PRAHA 2
VED.PROJEKTANT ING.AKAD.ARCH.XXXX XXXXXX
<br> ING.ARCH.ZUZANA FOGLAROVÁ
ING.ARCH.XXXXX XXXXX
<br> TEL <.>,FAX XXX XXX XXX
e-mail foglar@foglar-architects.cz
<br>
KVALIFIKOVANÝ PROJEKTANT ÚSES
<br> ING.ZUZANA BALADOVÁ
PALACKÉHO 292 <,>
<br> 530 02 PARDUBICE
<br>
PŘÍSLUŠNÝ KRAJSKÝ ÚŘAD
KRAJSKÝ ÚŘAD STŘEDOČESKÉHO KRAJE,IČ 70891095
<br> ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU
ODD.ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ,VED.ING.XXXXXXXX XXXXXX
<br> TEL.XXX XXX XXX,FAX XXX 280 775
<br>
<br>
<br> 1
NÁVRH ZMĚNY č.2 ÚP RADĚJOVIC...
Kompletní návrh změny č.2 ÚP Radějovic

Koordinační výkres z.č.2 ÚP Radějovic
tahradou
<br> Za tahradaml
<br> Na Oldaku
<br> Na Oldúku
<br>,_ - \„__
<br> ' 'Em \ 2! FM 3—5
<br> „L *,74.<.> ; yr;,;
<br>.Ě um; \\Ěmfšď
<br> 'Digfvfgl'
<br> Činčila-
<br> K (!|-!ka
<br> K Úludcl
<br> KI Křllknm
<br> K Činillcnm
<br> Li ' ODUVODNĚNÍ ZMĚNY č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU RADĚJOVIC
<br> DO1 koordinační výkres 1 : 5000
<br> ZHOTOVITEL A PROJEKTANT: ŘEŠITELÉ:
<br> FOG LAR ARCHITECTS ING.AKAD.ARCH.XXXX XXXXXX ING.AKAD.ARCH.XXXX XXXXXX ING.ARCH.ZUZANA FOGLAROVÁ AUT.ARCHITEKT ČKA 002667 ING.ARCH.XXXXX XXXXX KUBIŠTOVA X/XXXX,PRAHA X
<br> KANCELÁŘ TROJICKÁ X/XXX,PRAHA 2
<br> EMAIL: foglar©foglar-architects.cz
<br> TEL.: 602212589,723017777
<br> K Manda"
<br> OBJEDNATEL A PORlZOVATEL: VÝKONNÝ POŘIZQVATEL: OBECNI URAD RADEJOVICE |NG.ARCH.ZDENEK KINDL
<br> STAROSTKA OBCE: MGR.ING.HELENA KRížovA PRAVONÍN 167,257 09 PRAv0NíN,|č:425 48 250 RADEJOVICE 10,251 68 KAMENICE,IC: 00240672 TEL.: 605 234 203,email: zd.kind|©seznam.cz
<br> TEL.: 323 673101,radejoviceobec©radejoviceobec.cz,www.radejoviceobec.cz
<br> ČÍSLO PARÉ: DATUM ZPRACOVÁNÍ: 1 O Í 2020
<br> KI Křllknm
Změna č.2 ÚP Radějovic - textová část
1
<br> NÁVRH ZMĚNY č.2 ÚP RADĚJOVIC 10/2020
<br>
1.ZMĚNA č.2 ÚP RADĚJOVIC- TEXTOVÁ ČÁST
<br>
1) Změnou č.2 není dotčena textová část ÚP Radějovic v kapitolách:
<br> 5.Koncepce uspořádání krajiny
<br> 9.Stanovení kompenzačních opatření podle § 50 odst.6 stavebního zákona
<br> 11.Vymezení ploch,ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno dohodou o parcelaci
<br> 12.Vymezení ploch a koridorů,ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno zpracováním
<br> územní studie
<br> 14.Stanovení pořadí změn v území (etapizace)
<br> 15.Vymezení architektonicky nebo urbanisticky významných staveb,pro které může vypracovávat
<br> architektonickou část projektové dokumentace jen autorizovaný architekt
<br> 16.Údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů k němu připojené grafické části
<br>
<br> 2) Změnou č.2 je doplněna a upravena textová část platného ÚP Radějovic v těchto
<br> kapitolách následujícím způsobem:
<br>
<br> 1.VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ
<br> Text 1.odstavce se upravuje takto (doplněný text je zvýrazněn):
<br> „Zastavěné území je územním plánem ve znění změny č.2 vymezeno ke dni 9.5.2020.“
<br> 2.ZÁKLADNÍ KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE,OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT
<br> Celková urbanistická koncepce územního plánu se zásadně nemění a je změnou č.2 respektována <.>
<br>
<br> Změna č.2 doplňuje na konec prvního odstavce subkapitoly 2.1.1.Rozvoj území text:
<br> „Změnou č.2 se doplňuje plocha SV v lokalitě Z2-2.“
<br> Změna č.2 upravuje text druhého odstavce subkapitoly 2.1.1.Rozvoj území takto (doplněný text je
<br> zvýrazněn):
<br> „Zastavitelné plochy a plochy přestavby P01,P02 a P03 jsou vymezeny ve výkrese B02 Hlavní výkres
<br> grafické části územního plánu.“
<br>
<br> Změna č.2 doplňuje na konec subkapitoly 2.1.5.Rozvoj technické infrastruktury obce text:
<br> „Změnou č.2 se vymezuje plocha technické infrastruktury (TI) pro vybudování vodojemu v rámci
<br> plochy přestavby P03“
<br>
<br> Změna č.2 doplňuje na konec prvního odstavce subkapitoly...
Odůvodnění změny č.2 ÚP Radějovic
ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č.2 ÚP RADĚJOVIC 10/2020
<br>
<br> 1
<br> 2.ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č.2 ÚP RADĚJOVIC
TEXTOVÁ ČÁST
<br>
2.1.VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH VZTAHŮ
<br> V ÚZEMÍ,SOULADU S POLITIKOU ÚZEMNÍHO ROZVOJE A S ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ
<br> DOKUMENTACÍ VYDANOU KRAJEM,SOULADU S CÍLI A ÚKOLY ÚZEMNÍHO
<br> PLÁNOVÁNÍ A SOULADU ZMĚNY S POŽADAVKY STAVEBNÍHO ZÁKONA A JEHO
<br> PROVÁDĚCÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ
<br> 2.1.1.VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH VZTAHŮ V ÚZEMÍ
<br> Území obce Radějovice je tvořeno dvěma katastrálními územími o výměře 512 ha,a to Radějovice a
<br> Olešky v okrese Praha-východ v kraji Středočeském.Obec Radějovice má platnou územně plánovací
<br> dokumentaci,a to územní plán Radějovic (dále také jen „ÚP Radějovic“),jehož vydání schválilo
<br> Zastupitelstvem obce Radějovice dne 24.srpna 2016 a účinnosti nabyl dne 9.září 2016 <.>
<br> V následujícím období byla zpracována změna č.1 ÚP Radějovic vydaná zastupitelstvem obce
<br> Radějovice usnesením ze dne 19.prosince 2018 jako opatření obecné povahy č.1/2018/OOP.Změna
<br> č.1 nabyla účinnosti 30.ledna 2019.Zadání změny č.2 je součástí „Obsahu změny č.2 ÚP Radějovic“ <.>
<br> Změna č.2 je pořizována ve zkráceném postupu dle § 55a a následujících stavebního zákona <.>
<br> Řešené území je součástí ORP města Černošice,pro něž byly pořízeny územně analytické podklady
<br> (ÚAP) v souladu se zákonem č.183/2006 Sb <.>,zákon o územním plánování a stavebním řádu,ve znění
<br> pozdějších předpisů (stavební zákon) a jsou průběžně aktualizovány.Úplná aktualizace ÚAP byla
<br> provedena v roce 2016 <.>
<br> Z hlediska širších územních vztahů nedojde změnou č.1 k žádným významným zásahům ani úpravám
<br> vazeb na sousední obce – Horní Jirčany,Dolní Jirčany,Herink,Popovičky,Křížový Újezdec a Sulice <.>
<br> Řešené území je součástí ORP Říčany,pro něž byly pořízeny územně analytické podklady (ÚAP) ve
<br> smyslu § 26 stavebního zákona.Vzhledem k charakteru změny a vymezení dot...
A - textová část ÚP Radějovic
KAPITOLA 2.11 ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č.2- TEXTOVÁ ČÁST ÚP RADĚJOVIC S VYZNAČENÍM ZMĚN
<br> (TJ.BUDOUCÍ ÚPLNÉ ZNĚNÍ ÚP RADĚJOVIC PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č.2)
<br> – 1
<br> 2.11.ÚZEMNÍ PLÁN RADĚJOVIC- TEXTOVÁ ČÁST S VYZNAČENÍM ZMĚN
<br> Červeně vyznačeny dotčené kapitoly a úpravy,provedené v rámci Z2 ÚP Radějovic
xxxxxxx-doplněno změnou č.2
xxxxxx -vypuštěno změnou č.2
<br>
<br> A-TEXTOVÁ ČÁST
ÚZEMNÍHO PLÁNU RADĚJOVIC
<br> S VYZNAČENÍM ZMĚN
<br> (tj.budoucí „ÚPLNÉ ZNĚNÍ PO VYDÁNÍ ZMĚNY č.2“)
<br>
<br> ZHOTOVITEL A PROJEKTANT: POŘIZOVATEL:
FOGLAR ARCHITECTS OBECNÍ ÚŘAD RADĚJOVICE
ING.AKAD.ARCH.XXXX XXXXXX RADĚJOVICE XX,XXX XX RADĚJOVICE
AUT.ARCHITEKT ČKA 002667 STAROSTA: Mgr.Ing.XXXXXX XXXXXXX
KUBIŠTOVA X/XXXX,PRAHA X TEL.: XXX 021 872
KANCELÁŘ TROJICKÁ 1/386,PRAHA 2 EMAIL: radejoviceobec@radejoviceobec.cz
EMAIL: foglar@foglar-architects.cz
ŘEŠITELÉ:
ING.AKAD.ARCH.XXXX XXXXXX
ING.ARCH.ZUZANA FOGLAROVÁ
ING.ARCH.XXXXX XXXXX
<br> DATUM: XX/XXXX
<br> Projektant ÚP Radějovic: ing.arch XXXX XXXXXXXXX
Zhotovitel ÚP Radějovic: PRISVICH,s.r.o <.>
Datum nabytí účinnosti ÚP Radějovic: 9.září 2016
<br> Projektant Změny č.1: ing.akad.arch XXXX XXXXXX
Zhotovitel Změny č.X: PRISVICH,s.r.o <.>
Datum nabytí účinnosti Změny č.1: 30.ledna 2019
<br> Projektant a zhotovitel Změny č.2: ing.akad.arch XXXX XXXXXX
Datum nabytí účinnosti Změny č.X: ………………………….<.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Kapitola 2.11.Odůvodnění změny č.2– textová část ÚP RADĚJOVIC s vyznačením změn -10/2020
<br> 2
<br> Obsah textové části ÚP Radějovic- A,úplné znění po vydání
změny č.2
<br>
1.Vymezení zastavěného území.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 2
<br> 2.Základní koncepce rozvoje území obce,ochrany a rozvoje jeho hodnot.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 2
<br> 3.Urbanistická koncepce,včetně vymezení zastavitelných ploch,ploch přestavby
a systému sídelní zeleně.<.>.<.>.<....
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O KONÁNÍ VEŘEJNÉHO PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ZMĚNY č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU (ÚP) RADĚJOVIC
OBECNÍ ÚŘAD RADĚJOVICE
<br>
Radějovice 10,251 68 Kamenice
IDDS: 34qbpjd,tel.: 323 673 101
<br> E-mail: radejoviceobec@radejoviceobec.cz,www.radejoviceobec.cz
<br>
<br>
Vyřizuje: Ing.arch.Kindl / 605 234 203,zd.kindl@seznam.cz <,>
IDDS: crwve5k
<br> V Radějovicích dne: 20.11.2020
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
OZNÁMENÍ
O KONÁNÍ VEŘEJNÉHO PROJEDNÁNÍ
<br> NÁVRHU ZMĚNY č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU (ÚP) RADĚJOVIC
<br>
<br>
Obecní úřad Radějovice,jako pořizovatel příslušný k pořizování územního plánu
a jeho změn pro území obce Radějovice na základě splnění kvalifikačních požadavků
pro výkon územně plánovací činnosti podle § 24 odst.1 zák.183/2006 Sb.<,>
o územním plánování a stavebním řádu,ve znění pozdějších předpisů (dále jen
stavební zákon),vykonávající územně plánovací činnost podle § 6 odst.2
stavebního zákona prostřednictvím fyzické osoby,kterou je Ing.arch.XXXXXX XXXXX <,>
IČ XXXXXXXX,č.osvědčení XXXXXXXXX,pořídil návrh změny č.2 územního plánu
Radějovic na základě rozhodnutí zastupitelstva obce Radějovice o pořízení této
změny územního plánu zkráceným postupem dle § 55a až § 55c stavebního zákona
a o jejím obsahu.<.>
<br> Pořizovatel oznamuje podle § 55b odst.2 stavebního zákona v souladu s § 172
zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů,že veřejné
projednání návrhu změny č.2 ÚP Radějovic se koná
<br>
22.prosince 2020 (úterý) od 16:30 hodin
<br>
v zasedací místnosti nad hasičskou zbrojnicí,Radějovice 10
(ve dvoře obecního úřadu)
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Příslušná dokumentace je vystavena k veřejnému nahlédnutí,a to do 29.12.2020
včetně na obecním úřadu Radějovice,Radějovice 10,a to v úředních hodinách,tj.:
<br>
vždy v pondělí od 17:00 do 19:00 hod <.>
a ve středu od 8:30 do 11:00 hod <.>,jinak dle dohody <.>
<br>
Vzhledem k současné epidemiologické situaci doporučujeme vždy si možnost
<br> fyzického nahlédnutí do papírové formy dokumentace v určitém termínu
předem domluvit na výše uvedených kontaktech obecního úřadu <.>
<br>
Minimálně do 29....

Načteno

edesky.cz/d/4286285

Meta

Územní plánování   EIA   Stavby   Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška   Územní plánování   Veřejná vyhláška   Územní plánování   Územní plánování   Stavební informace   Stavby   Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška   Územní plánování   EIA   Stavební informace   EIA   Stavby   Veřejná vyhláška   Územní plánování   Územní plánování   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Radějovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz