« Najít podobné dokumenty

Obec Zhoř - Pořízení mobilního zahušťovače čistírenských kalů

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Zhoř.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Priloha c. 3 Obchodni podminky - navrh Kupni smlouvy.pdf
Příloha č.3 – Obchodní podmínky - návrh kupní smlouvy
Mobilní zahušťovač čistírenských kalů
<br>
<br>
<br> Kupní smlouva
<br>
Mobilní zahušťovač čistírenských kalů
<br> uzavřená podle § 2079 a násl.zákona č.89/2012 Sb <.>,občanský zákoník (dále jen občanský zákoník)
<br>
<br> I <.>
Smluvní strany
<br>
1.Kupující: Obec Zhoř
<br> se sídlem: Zhoř 64,588 26 Zhoř u Jihlavy
Bankovní spojení: Komerční banka a.s <.>
Číslo účtu: 3921681/00100
IČO: 00286974
Zastoupený: Ing.Vladimírem Čížkem,starostou obce
<br> Osoba oprávněná jednat ve věcech technických,k předání a převzetí dodávky
(„zboží): Ing.XXXXXXXX XXXXX,starosta obce
<br> (dále XXX XXXX „kupující“)
<br>
a
<br>
X.Prodávající: ….<.> název…… <.>
Se sídlem: ….doplní účastník… <.>
Bankovní spojení: ….doplní účastník… <.>
Číslo účtu: ….doplní účastník… <.>
IČO: ….doplní účastník… <.>
<br> DIČ: ….doplní účastník… <.>
Zastoupený: ….doplní účastník… <.>
<br> Zapsán v obchodním rejstříku ….doplní účastník… <.>
Kontaktní osoba: ….doplní účastník… <.>
E-mail: ….doplní účastník… <.>
(dále XXX XXXX „prodávající“)
<br>
Preambule
Smluvní strany konstatují,že kupující je příjemcem dotace na základě Operačního programu Životní
prostředí 2014 – 2020 registrační číslo CZ.05.3.29/0.0/0.0/19_126/0012158.a zadavatelem veřejné
zakázky pod názvem „Mobilní zahušťovač čistírenských kalů“ zadávané ve zjednodušeném
podlimitním řízení dle § 53 zák.č.134/2016 Sb <.>,o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) (dále
jen „veřejná zakázka“ nebo „zakázka“).Smluvní strany dále konstatují,že prodávající je společnost
specializující se na dodávky,které svým charakterem odpovídají předmětu výše uvedené zakázky a
vybraným dodavatelem předmětné zakázky <.>
<br> II <.>
Předmět smlouvy a rozsah plnění
<br>
1.Předmětem plnění je dodávka mobilního zařízení pro odvodňování čistírenských kalů,které je
<br> zakázkový technologický výrobek určený pro provoz na pozemních komunikacích s příslušnou
homologací dle předpisů ČR v rozsahu a dle Přílohy č.5.Zadávacích...
Zadavaci podminky a vyzva k podani nabidky.pdf
Zadávací podmínky a Výzva k podání nabídky
<br> Mobilní zahušťovač čistírenských kalů
<br>
IS engineering s.r.o <.>
8.března 4812/2a,Jihlava 586 01
<br> www.iseng.cz Stránka 1 z 12
<br> VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY
<br> A
<br> ZADÁVACÍ PODMÍNKY
veřejná zakázka na dodávky zadaná ve zjednodušeném podlimitním řízení podle § 53 zákona č <.>
<br> 134/2016 Sb <.>,o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ")
<br>
<br>
Název veřejné zakázky:
<br> Mobilní zahušťovač čistírenských kalů
<br>
Identifikační údaje veřejného zadavatele
<br>
Název: Obec Zhoř
<br> Adresa sídla: Zhoř 64,588 26 Zhoř u Jihlavy
<br> Zastupuje: Ing.XXXXXXXX XXXXX,starosta obce
<br> IČ : XXXXXXXX
<br> DIČ CZ00286974
<br> oprávněná osoba Ing.XXXXXXXX XXXXX,starosta obce
<br> Telefon +XXX XXX XXX XXX
<br> E-mail obeczhor@seznam.cz
<br>
na základě příkazní smlouvy oprávněn jednat:
<br>
Název: IS engineering s.r.o <.>
<br> Zastupuje: Ing.XXXX XXXXXXXX,jednatel společnosti
<br> IČ: XXXXXXXX
<br> DIČ CZ25975609
<br> Provozovna: 8.března 2a,586 01 Jihlava
<br> Kontaktní XXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX,administrátorka veř.zakázky
<br> Telefon +XXX XXXXXXXXX
<br> E-mail info@iseng.cz
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Zadávací podmínky a Výzva k podání nabídky
<br> Mobilní zahušťovač čistírenských kalů
<br>
IS engineering s.r.o <.>
8.března 4812/2a,Jihlava 586 01
<br> www.iseng.cz Stránka 2 z 12
<br> VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY
<br>
<br> Údaje o přístupu k zadávací dokumentaci:
<br> Kompletní zadávací dokumentace je zveřejněna na profilu zadavatele:
https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/obec-zhor
<br>
Lhůta podání nabídek a informace o XXX,v jakém jazyce mohou být podány:
<br> Nabídka bude doručena elektronicky prostřednictvím elektronického nástroje:
<br> https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/obec-zhor
<br>
<br> Lhůta pro podání nabídky končí dne ……….<.>
<br>
Nabídka bude předložena v českém nebo slovenském jazyce.K listinám,které nejsou v českém nebo
<br> slovenském jazyce,musí být přiložen překlad do českého j...

Načteno

edesky.cz/d/4286238

Meta

Veřejná zakázka   Veřejná zakázka   EIA  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Zhoř
21. 11. 2020
20. 11. 2020
20. 11. 2020
20. 11. 2020
12. 11. 2020
  ...a další
Více dokumentů od Obec Zhoř      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz