« Najít podobné dokumenty

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - VŘSA, UCV/016/2020, K.Ú. VYKMANOV U MĚDĚNCE, P.P.P.Č. 66/2

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení o VŘsA.pdf
6398/UCV/2020-UCVM
Čj.: UZSVM/UCV/6504/2020-UCVM
<br>
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Odloučené pracoviště Chomutov,nám.T.G.Masaryka 1744,430 02 Chomutov
<br>
<br>
Oznámení o výběrovém řízení s aukcí
<br>
č.UCV/016/2020 a jeho podmínkách
<br>
na zjištění zájemce o koupi nemovitého majetku v katastrálním území Vykmanov u Měděnce
<br>
<br> Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen „Úřad“),jemuž podle ust.§ 11
zákona č.219/2000 Sb <.>,o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích <,>
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZMS“),přísluší hospodařit s níže uvedeným majetkem <,>
podle ust.21 a násl.vyhlášky č.62/2001 Sb <.>,o hospodaření organizačních složek státu a
státních organizací s majetkem státu,ve znění pozdějších předpisů,po splnění všech zákonných
podmínek
<br> vyhlašuje dne 20.11.2020
<br> výběrové řízení s aukcí (dále též „VŘ“) na prodej dále uvedeného majetku ve vlastnictví České
republiky (dále jen „prodávaný majetek“) <.>
<br>
<br>
I <.>
Prodávaný majetek
<br> Pozemek <,>
<br> • pozemková parcela číslo 66/2 o výměře 631 m2,ostatní plocha,neplodná půda
<br> v katastrálním území Vykmanov u Měděnce,obec Perštejn,vedený u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj,Katastrální pracoviště Chomutov zapsaný na listu vlastnictví č.60000 <.>
<br>
Il <.>
Popis prodávaného majetku
<br>
Pozemek je nevyužívaný,nezastavěný,špatně přístupný,v mírném svahu nad okrajovou
zástavbou osady Vykmanov.Na pozemku se nachází trvalý porost (dvě staré třešně,vzrostlé
javory a jasany vzniklé přirozeným způsobem) a další nálety.K pozemku nevede žádná
přístupová cesta,pozemek je obklopen nemovitostmi cizích vlastníků.Do realizovaného
pozemku je vklíněn pozemek p.p.č.66/3 ve vlastnictví Lesů ČR,s.p <.>
<br> Dle územního plánu obce Perštejn se pozemek nachází na ploše RI – plochy rekreace – plochy
staveb pro rodinnou rekreaci.Na pozemku se nenachází žádná média <.>
<br>
<br> III <.>
<br> Prohlídka prodávaného majetku
<br>
Prohlídka prodáv...
Nabídka a prohlášení účastníka VŘ - fyzické osoby.pdf
6398/UCV/2020-UCVM
Čj.: UZSVM/UCV/6504/2020-UCVM
<br>
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Odloučené pracoviště Chomutov,nám.T.G.Masaryka 1744,PSČ 430 02 Chomutov
<br>
NABÍDKA A PROHLÁŠENÍ
<br> ÚČASTNÍKA VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ - FYZICKÉ OSOBY
<br>
K VÝBĚROVÉMU ŘÍZENÍ S AUKCÍ
<br> Č.UCV/016/2020
<br> JMÉNO,PŘÍJMENÍ: ……………………………………………………………………………………….<.> <.>
<br> DATUM NAROZENÍ: ……………………………………………………………………………………….<.>
<br> TRVALÝ POBYT: ……………………………………………………………………….…………………
<br> ……………………………………………………………………………………………………………….<.>
<br> NABÍZENÁ VÝŠE KUPNÍ CENY V Kč: ………………………………………………………………… <.>
<br> slovy: ……………………………………………………………………………………………………….<.>
<br> ……………………………………………………………………………………………………………… <.>
<br>
1.Účastník výběrového řízení (dále jen „VŘ“) prohlašuje,že svoji nabídku činí vážně,a nikoliv
v omylu,že se seznámil s podmínkami VŘ č.UCV/016/2020,že jsou mu srozumitelné <,>
že s nimi souhlasí a zavazuje se dodržet povinnosti z nich plynoucí.Účastník VŘ výslovně
prohlašuje,že souhlasí s předloženým zněním kupní smlouvy na prodej předmětného
majetku a zavazuje se v případě vítězství ve VŘ uzavřít kupní smlouvu v souladu s výše
uvedenými podmínkami <.>
<br> 2.Účastník VŘ prohlašuje,že je v dobré finanční situaci,že je schopen dodržet své povinnosti
a závazky vyplývající z kupní smlouvy,zejména zaplatit řádně a včas kupní cenu za předmět
koupě,a že složil kauci včas a řádně v souladu s podmínkami VŘ <.>
<br> 3.Účastník VŘ prohlašuje,že nemá vůči vyhlašovateli VŘ žádný dluh,jehož plnění
je vynutitelné na základě vykonatelného exekučního titulu podle § 40 zákona č.120/2001 Sb.<,>
o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů,ve
znění pozdějších předpisů <.>
<br> 4.Účastník VŘ se zavazuje bezodkladně písemně oznámit Úřadu pro zastupování státu
ve věcech majetkových všechny podstatné skutečnosti,které mají nebo by mohly mít vliv
na prodej předmětného prodávaného majetku,zejména na povinnost zaplacení kupní ceny <,>
stejně tak zahájení...
Nabídka a prohlášení účastníka VŘ - právnické osoby.pdf
6398/UCV/2020-UCVM
Čj.: UZSVM/UCV/6504/2020-UCVM
<br>
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Odloučené pracoviště Chomutov,nám.T.G.Masaryka 1744,PSČ 430 02 Chomutov
<br>
NABÍDKA A PROHLÁŠENÍ
<br> ÚČASTNÍKA VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ - PRÁVNICKÉ OSOBY
<br>
K VÝBĚROVÉMU ŘÍZENÍ S AUKCÍ
<br> Č.UCV/016/2020
<br> NÁZEV: ………….<.> ……………………………………………………………………………………….<.> <.>
<br>
IČO: ………………………………….…………………………………………………………………….<.>
<br>
SÍDLO: ………………………………………………………………………………………………………
<br>
……………………………………………………………………………………………………………….<.>
<br>
OSOBA OPRÁVNĚNÁ K JEDNÁNÍ: ……………………………………………………………………
<br>
……………………………………………………………………………………………………………… <.>
<br>
NABÍZENÁ VÝŠE KUPNÍ CENY V Kč: ………………………………………………………………… <.>
<br>
slovy: ……………………………………………………………………………………………………….<.>
<br>
……………………………………………………………………………………………………………… <.>
<br> 1.Účastník výběrového řízení (dále jen „VŘ“) prohlašuje,že svoji nabídku činí vážně,a nikoliv
<br> v omylu,že se seznámil s podmínkami VŘ č.UCV/016/2020,že jsou mu srozumitelné <,>
že s nimi souhlasí a zavazuje se dodržet povinnosti z nich plynoucí.Účastník VŘ výslovně
prohlašuje,že souhlasí s předloženým zněním kupní smlouvy na prodej předmětného
majetku a zavazuje se v případě vítězství ve VŘ uzavřít kupní smlouvu v souladu s výše
uvedenými podmínkami <.>
<br> 2.Účastník VŘ prohlašuje,že je v dobré finanční situaci,že je schopen dodržet své povinnosti
a závazky vyplývající z kupní smlouvy,zejména zaplatit řádně a včas kupní cenu za předmět
koupě,a že složil kauci včas a řádně v souladu s podmínkami VŘ <.>
<br> 3.Účastník VŘ prohlašuje,že nemá vůči vyhlašovateli VŘ žádný dluh,jehož plnění
je vynutitelné na základě vykonatelného exekučního titulu podle § 40 zákona č.120/2001 Sb.<,>
o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů,ve
znění pozdějších předpisů <.>
<br> 4.Účastník VŘ se zavazuje bezodkladně písemně oznámit Úřadu pro zastupování státu
ve věcech majetkových všechny podstatné skutečnosti,které mají nebo by mohly mít v...
Typová KS.pdf
6398/UCV/2020-UCVM
Čj.: UZSVM/UCV/6504/2020-UCVM
<br>
Typová kupní smlouva – pro informaci uchazečům ve výběrovém řízení s aukcí
<br> č.UCV/016/2020
<br>
<br> Česká republika – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42,Nové Město,128 00 Praha 2 <,>
za kterou právně jedná Ing.XXXXX XXXX,ředitel odboru Odloučené pracoviště Chomutov <,>
na základě Příkazu generálního ředitele č.6/2019 v platném znění
IČO: 69797111
<br> (dále jen „prodávající“) <,>
<br> a
<br> Varianta - fyzická osoba
…….<.>.<.>.<.>.<.>.<.> … (akademický titul,jméno,příjmení,vědecká hodnost),datum narození: ……… <,>
trvalý pobyt: ………
(dále jen „kupující“)
<br> Varianta - manželé
Manželé
…….<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.… (akademický titul,jméno,příjmení,vědecká hodnost),datum narození: ……… <,>
trvalý pobyt: ……… <.>
…….<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.… (akademický titul,jméno,příjmení,vědecká hodnost),datum narození: ……… <,>
trvalý pobyt: ……… <.>
(dále jen „kupující“)
<br> Varianta - právnická osoba
…….<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> … (přesný název v souladu s veřejným rejstříkem právnických osob) <,>
se sídlem …….<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.… <,>
kterou zastupuje ……… (uvést akademický titul,jméno,příjmení,vědeckou hodnost,funkci),nebo
zastoupená na základě plné moci <,>
IČO: ………,DIČ: ……… <,>
zapsána v obchodním rejstříku vedeném ….<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.……
(dále jen „kupující“)
<br> Varianta - územní samosprávný celek
…….<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.…(přesné znění názvu územně samosprávného celku) <,>
se sídlem …….<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> … <,>
kterou zastupuje ……… (uvést akademický titul,jméno,příjmení,vědeckou hodnost,funkci),nebo
zastoupený na základě plné moci <,>
IČO: ………,DIČ: ……… <,>
(dále jen „kupující“)
<br>
uzavírají podle § 2079 a násl.zákona č.89/2012 Sb <.>,občanský zákoník,ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon č.89/2012 Sb.“...
Informace pro účastníky VŘ.pdf
Informace pro účastníky výběrového řízení a veřejnost k průběhu aukce
<br>
1.Prezence účastníků výběrového řízení (dále jen „VŘ“) bude probíhat od uplynutí termínu
<br> pro podání nabídek maximálně po dobu 30 minut.Po uplynutí této doby bude zahájeno
otevírání doručených obálek.Účastníku,který se k prezenci dostaví po uplynutí doby určené
k prezenci,nebude prezence umožněna.Při prezenci se musí účastník VŘ prokázat:
<br> a) pokud se jedná o fyzickou osobu,musí prokázat svoji totožnost platným průkazem
totožnosti,který při prezenci účastníků VŘ předloží k nahlédnutí.Pro účely VŘ se za
průkaz totožnosti považuje u zahraničních fyzických osob pouze cestovní doklad;
<br> b) pokud se jedná o právnickou osobu,osoba nebo osoby oprávněné jednat a podepisovat
jménem právnické osoby (dále jen „statutární orgán právnické osoby“) musí doložit <,>
že jsou oprávněny jednat a podepisovat jménem této právnické osoby výpisem
z veřejného rejstříku nikoliv starším než 3 měsíce,výpisem z jiného zákonem stanoveného
rejstříku,v němž je právnická osoba zapsána nikoliv starším než 3 měsíce,případně kopií
písemné smlouvy nebo zakládací listiny,která prokazuje založení právnické osoby,způsob
podepisování a případné změny těchto údajů,nebo odkazem na zvláštní zákon,kterým
právnická osoba vzniká.Statutární orgán právnické osoby prokazuje svoji totožnost
platným průkazem totožnosti (viz výše).Pokud dojde ke změně statutárního orgánu
právnické osoby a tato změna není dosud v rejstříku zapsána,může statutární orgán
právnické osoby prokázat své oprávnění notářským zápisem nebo písemným čestným
prohlášením a současně musí doložit,že se jedná o osobu oprávněnou jednat
za účastníka VŘ.Pro případnou účast v aukci je nezbytné,aby se účastník VŘ dostavil
v době určené pro prezenci účastníků VŘ,která je uvedena v Oznámení o VŘ <.>
<br> 2.Po skončení otevírání obálek s nabídkami předsedající sdělí účastníkům VŘ a veřejnosti
jméno a příjmení (název) účastníka VŘ,který splnil všechny vyhlášené podmínky p...
Podmínky VŘ .pdf
Podmínky výběrových řízení na prodej majetku vyhlašovaných Úřadem
<br> pro zastupování státu ve věcech majetkových
(dále jen „Podmínky VŘ“)
<br>
<br> Podmínky VŘ upravují pravidla zjišťování zájemců o koupi majetku státu formou výběrového
řízení (dále také jen „VŘ“),které v souladu s § 22 zákona č.219/2000 Sb <.>,o majetku České
republiky a jejím vystupování v právních vztazích,a § 21 vyhlášky č.62/2001 Sb <.>,o hospodaření
organizačních složek státu a státních organizací s majetkem státu,oboje ve znění pozdějších
předpisů,vyhlašuje Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových <.>
<br> Tyto Podmínky VŘ jsou nedílnou součástí Oznámení o výběrovém řízení s aukcí a jeho
podmínkách.Jsou k dispozici na kontaktní adrese Úřadu a na webu Úřadu <.>
<br>
Čl.1
<br> Povinný obsah a forma nabídky učiněné účastníkem výběrového řízení
<br>
1.Nabídka se předkládá v uzavřené (zalepené) obálce.Obálka s nabídkou musí být označena
podle instrukcí obsažených v Oznámení o výběrovém řízení <.>
<br>
2.Nabídka XXXXXX do výběrového řízení musí obsahovat:
<br> a) Vlastní nabídku účastníka VŘ podanou na formuláři Nabídka a prohlášení účastníka VŘ <,>
který je k dispozici na webu Úřadu u odkazu na nabídku prodávaného majetku <.>
<br> b) Výpis z obchodního rejstříku nebo obdobného rejstříku,pokud nabídku činí právnická
osoba <.>
<br>
Vlastní nabídka účastníka VŘ
<br> Vlastní nabídka musí být předložena v českém jazyce na formuláři Nabídka a prohlášení
účastníka VŘ a musí obsahovat tyto údaje:
<br> - U fyzických osob jméno a příjmení,datum narození,trvalý pobyt <.>
<br> - U právnických osob přesný název,sídlo,IČO a osobu oprávněnou k zastupování
právnické osoby <.>
<br> - V případě nabídky o koupi do spoluvlastnictví musí být uvedeny identifikační údaje
u všech účastníků <.>
<br> - Nabízenou výši kupní ceny,která musí být uvedena číselně i slovně v Kč,přičemž
v případě rozdílu mezi číselnou a slovní hodnotou má přednost slovní hodnota.Nabídka <,>
která obsahuje nižší nabízenou výši kupní c...

Načteno

edesky.cz/d/4286016

Meta

Veřejná zakázka   Prodej   Územní plánování   Veřejná zakázka   Prodej   Veřejná zakázka  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz