« Najít podobné dokumenty

Obec Rozdrojovice - Zasedání řádné Valné hromady obcí Svazku vodovodů a kanalizací Tišnovsko

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rozdrojovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

90/2020/15
Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko,nám.Míru 111,666 01 Tišnov,IČ: 49457004
<br> MODEL hospodaření svazku v letech 2021 až 2025
<br> 1.varianta " více oprav majetku,méně nových investic" z vlastních zdrojů
<br> VÝNOSY náklady-opravy zisk pořízen/ln vest/c DANOVÉ ODEPISO VÁNÍ ZISK Daň z příjmů ROK nájemné Kč majetku Kč před zdaněním Kč zařazen/da majetku Kč snížení základu daně z příjmů PO Kč ke zdanění Kč na Kč 2021 45 000 000,00 43 700 000,00 1 300 000,00 1 000 000,00 21 500,00 1 278 500,00 242 915,00 2022 45 000 000,00 43 700 000,00 1 300 000,00 1 000 000,00 21 500,00 51 500,00 1 227 000,00 233 130,00 2023 45 000 000,00 43 700 000,00 1 300 000,00 1 000 000,00 21 500,00 103 000,00 1 175 500,00 223 345,00 2024 45 000 000,00 43 700 000,00 1 300 000,00 1 000 000,00 21 500,00 154 500,00 1 124 000,00 213 560,00 2025 45 000 000,00 43 700 000,00 1 300 000,00 1 000 000,00 21 500,00 206 000,00 1 072 500,00 203 775,00 celkem 225 000 000,00 218 500 000,00 6 500 000,00 5 000 000,00 107 500,00 515 000,00 5 877 500,00 1 116 725,00
<br>." ' l.<.> l v." I a o
<br> 2.va rlanta VICE novych |nVeStIC,mene oprav majetku Z vlastnlch ZdrOj U
<br> VÝNOS Y náklady—opravy zisk pořízení investic DANOVÉ ODEPISOVÁNÍ ZISK Daň z příjmů ROK nájemné Kč majetku Kč před zdaněním Kč zařazení do majetku Kč snížen! základu daně z příjmů PO Kč ke zdanění Kč PO Kč 2021 45 000 000,00 1 000 000,00 44 000 000,00 35 500 000,00 763 250,00 43 236 750,00 8 214 982,50 2022 45 000 000,00 1 000 000,00 44 000 000,00 35 500 000,00 763 250,00 1 828 250,00 41 408 500,00 7 867 615,00 2023 45 000 000,00 1 000 000,00 44 000 000,00 35 500 000,00 763 250,00 3 656 500,00 39 580 250,00 7 520 247,50 2024 45 000 000,00 1 000 000,00 44 000 000,00 35 500 000,00 763 250,00 5 484 750,00 37 752 000,00 7 172 880,00 2025 45 000 000,00 1 000 000,00 44 000 000,00 35 500 000,00 763 250,00 7 313 000,00 35 923 750,00 6 825 512,50 celkem 225 000 000,00 5 000 000,00 220 000 000,00 177 500 000,00 3 816 250,00 18 282 500,00 197 901 250,...
90/2020/14
voonneusná AKCIOVÁ SPOlF—CNOST,a 5.divize Brno-venkov
<br> Kalkulace stočné 2021
<br> Svazek Tišnovsko
<br> 1.Nájemné (tis.Kč) 20 738 2.Opravy (tis.Kč) 1 360 3.Náklady VAS,a.s.(tis.Kč) 20 718 — energie 2 948
<br> - provozování a údržba 9 008
<br> — laboratoře 75%
<br> - režie 2 197
<br> - ostatní náklady 4 485
<br> - úplaty za vypouštění 331
<br> - likvidace kalů 739
<br> - čištění kanalizace 277
<br> - zpracování kalů z ČOV Lomnice —20
<br> 4.Voda převzatá Štěpánovice (tis.Kč) -340 5.Náklady celkem (tis.Kč) 42 476 6.Výkony (tis.m3) 850 7.Nákladová cena ( Kč / m3) 49,97 8.Zisk ( Kč / m3 ) 0,94 % 1,84%
<br> 9.Cena stočného bez DPH ( Kč / m3) 50,91 DPH 10% Cena stočného včetně DPH ( Kč / má) 56,00
<br> Kalkulace schválena na valné hromadě Svazku dne 25.11.2020 <.>
<br> Vypracoval: Ing.XXXXXX XXXXXXX
<br> Za Provozovatele:
<br> Za Vlastníka:
<br> Ing.XXXX XXXXX ředitel divize Brno-venkov
<br> Petr Grůnwald předseda Svazku
90/2020/13
vonnneusná AKCIOVA 3901 "CNOSL o s.dlvlze Brno—venkov
<br> Kalkulace vodné 2021 Svazek Tišnovsko 1.Platba za odebrané množství % (tis.Kč) 1 800 podzemní vody 2.Nájemné (tis.Kč) 25 497 - nájemné pro Svazek 25 391 - nájemné pro VOV 106 3.Opravy (tis.Kč) 3 970 4.Náklady VAS,a.s.(tis.Kč) 12 961 - energie 2 105 - provozování a údržba 5 940 - laboratoře 665 — režie 2 351 - ostatní náklady 1 900 5.Převzatá voda ( tis.Kč ) 3 306 6.Náklady celkem ( tis.Kč ) 47 534 7.Výkony (ÚSINB) 955 8.Nákhdovácena (Kč/nř) 4937 9.Zisk ( Kč / m3 ) 1,14 % 223% 10.CenavodnéhobezDPH (Kč/m3) 5091 DPH 10% Cena vodného včetně DPH ( Kč / má) 56,00
<br> Kalkulace schválena na valné hromadě Svazku dne 25.11.2020 <.>
<br> Vypracoval: Ing.XXXXXX XXXXXXX
<br> Za Provozovatele:
<br> Za Vlastníka:
<br> Ing.XXXX XXXXX ředitel divize Brno—venkov
<br> Petr Grůnwald předseda Svazku
90/2020/12
1
<br> Příloha k jednání VH 25.11.2020,bod č.2
<br> SVAZEK VODOVODŮ A KANALIZACÍ TIŠNOVSKO
<br> Zpráva o činnosti předsednictva Svazku VaK Tišnovsko za uplynulé období
<br>
<br> 16.6.2020
Předsednictvo Svazku bere na vědomí:
Číslo jednací 104/2020
<br> Výběrové řízení na dodavatele stavby: Tišnov,Dvořákova – rekonstrukce jednotné kanalizace
<br> Spol.Mertastav s.r.o.den před otevíráním nabídek podala námitku proti zadávací dokumentaci,navrhují
<br> zrušení zadávacího řízení <.>
<br> Ing.Kocůr navrhnul prodloužit lhůtu pro podání nabídek do 15.6.2020,připravit odpověď na námitku <,>
<br> dopracovat PD- čerpání splaškových vod při realizaci a 12.6.2020 vložit na profil doplněnou PD a zároveň
<br> posunout termín otevírání nabídek o 14 dnů <.>
<br> Včera jednal Ing.Šikula se zástupci SUS o posunutí termínu dokončení do konce listopadu2020,nemají
<br> námitku <.>
<br>
<br> Číslo jednací 105/2020
<br> V roce 2012 byla uzavřena se spol.EMBRA Smlouva o smlouvě budoucí o převodu vodovodu a kanalizace
<br> do majetku svazku,jednalo se o stavbu: Tišnov,Brněnská – obchodní a školící centrum Trnec <.>
<br> Smlouva měla platnost do roku 2014,tudíž pozbyla účinnost <.>
<br> Zástupce spol.FERANO a.s.- nástupce spol.Embra podal žádost o uzavření nové Smlouvy o smlouvě
<br> budoucí na převod vodovodu a kanalizace do majetku svazku,Vodovod cca 250m a kanalizace cca 325m <,>
<br> rozvody v areálu pily,název stavby: Tišnov,p.č.2718,2727,2760 a 1741/9- rezidence Pod Klucaninou <.>
<br>
<br> Číslo jednací 106/2020
<br> Výběrové řízení na dodavatele stavby: Tišnov,VDJ Květnice – posílení tlakových poměrů při napojení
<br> na VOV
<br> Svazek obdržel 5.6.2020 celkem 5 nabídek,byla otevřeny obálky:
<br>
Všechny nabídky jsou v pořádku splnili požadavky ze zadávacího řízení <.>
<br>
<br> Předsednictvo Svazku schvaluje:
Číslo jednací 107/2020
<br> Ve výběrovém řízení na dodavatele stavby: Tišnov,VDJ Květnice – posílení tlakových poměrů při
<br> napojení na VOV,pořadí nabídek:
<br>
<br>
2
<br...
90/2020/11
Dodatek č.14 ke Smlouvě o nájmu a provozování vodovodů a kanalizací (dále jen Smlouva)
<br> uzavřené mezi smluvními stranami
<br> Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko
<br> Sídlo: nám.Míru 111,666 01 Tišnov Jednající: Petr Grůnwaid,předseda svazku iČ: 49457004
<br> DIČ: cz 49457004
<br> (dále jen Vlastník)
<br> VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST,a.s <.>
<br> Sídlo: Brno,Soběšická 820/156,Lesná,PSČ 638 00
<br> Jednající: ing.XXXX XXXXX,ředitel divize Brno-venkov,na základě plné moci ze dne 29.1.2014 Adresa divize: Brno,Soběšická 820/156,PSČ 638 01
<br> Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,oddíl B,vložka 1181
<br> (dále jen Provozovatel)
<br> 1) V souladu s článkem Smlouvy XVI.Závěrečná ustanovení odst.2 a Přílohou č.3 Smlouvy Pravidla tvorby ceny,článkem 3.Popis procesu cenotvorby odst.3.1.4.Provozní náklady se smluvní strany dohodly na výši vodného a stočného platné od 1.1.2021 dle přiložených kalkulací.Vlastník schválil výši vodného a stočného platnou od 1.1.2021 na valné hromadě konané dne 25.11.2020 <.>
<br> 2) V souladu s článkem Smlouvy XVI.Závěrečná ustanovení odst.2 a Přílohou č.3 Smlouvy Pravidla tvorby ceny,článkem 3.Popis procesu cenotvorby odst.3.1.3.Nájemné se smluvní strany dohodly na nájemném pro rok 2021 ve výši 3,844.000,- Kč měsíčně bez DPH vměsících 1-11/2021 a 3.845.000,- Kč bez DPH v měsíci 12/2021.K nájemnému bude připočtena DPH ve výši sazby platné ke dni vystaveni faktury.Vlastník schválil výši nájemného na rok 2021 na valné hromadě konané dne 25.11.2020 <.>
<br> Tišnov,Brno,Petr Grůnwald Ing.XXXX XXXXX předseda Svazku ředitel divize Brno-venkov
<br> Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST,a.s <.>
90/2020/10
1 Smlouva č.1190400171 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí České republiky Smluvní strany Státní fond životního prostředí České republiky se sídlem Kaplanova 1931/1,148 00 Praha 11 korespondenční adresa: Olbrachtova 2006/9,140 00 Praha 4 IČO: 00020729 zastoupený: Ing.Petrem V a l d m a n e m,ředitelem SFŽP ČR bankovní spojení: Česká národní banka číslo účtu: 40002-9025001/0710 (dále jen „Fond") a Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko dobrovolný svazek obcí se sídlem: nám.Míru 111,666 01 Tišnov IČO: 49457004 zastoupený: Petrem G r ü n w a l d e m,předsedou bankovní spojení: Česká národní banka číslo účtu: 94-22314641/0710 (dále jen „příjemce podpory“) se dohodly takto: I.Předmět a účel smlouvy 1) Tato Smlouva o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí České republiky (dále jen „Smlouva“) se uzavírá na základě Rozhodnutí ministra životního prostředí č.1190400171 o poskytnutí finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR ze dne 9.4.2020 a Směrnice Ministerstva životního prostředí č.4/2015 o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí České republiky prostřednictvím Národního programu Životní prostředí (dále jen „Směrnice MŽP“),platné ke dni podání žádosti.2) Příjemce podpory potvrzuje,že se seznámil se Směrnicí MŽP (včetně jejích příloh) a Výzvou č.NPŽP 4/2019 k předkládání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Národního programu Životní prostředí,vydanou podle čl.3 Směrnice MŽP (dále jen „Výzva“),a že náležitosti akce odpovídají podmínkám stanoveným touto Směrnicí MŽP a Výzvou.2 3) Podpora je určena výhradně na akci: „Vohančice – rozšíření,zdrojové a akumulační posílení vodárenské soustavy“ (dále jen „projekt“ nebo „akce“) realizovanou v letech 2020 až 2021.Akce je investiční.II.Výše dotace 1) Fond se zavazuje poskytnout příjemci podpory podporu formou dotace ve výši 18 771 632,16 Kč (slovy: osmnáct miliónů sedm set sedmdesát jedna tisíc šest set třicet dva korun českých a šestnáct ...
90/2020/9
syAzak ' vooovoou A kANAUZAcr TIŠNOVSKO _
<br> Pravidla pro vydávání stanovisek a vyjádření k investiční výstavbě (možnosti napojování nových staveb na veřejný vodovod & kanalizaci)
<br> Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko má ve vlastnictví nebo jinak oprávněné užívá vodohospodářskou infrastrukturu (veřejné vodovody a kanalizace) v níže uvedených městech a obcích.Jedna seo skupinový vodovod a skupinovou kanalizaci Tišnov a další místní vodovody a kanalizace.VODARENSKA AKCIOVÁ SPOLECNOST,a.s.(dále jen VAS) je provozovatelem těchto veřejných vodovodů a kanalizací.Dle článku Vi.odst.6 <.>,písm.a) Smlouvy o nájmu a provozování vodovodů a kanalizací provádí VAS vydávání stanovisek & vyjádření k investiční Wstavbě a jiným záměrům.V současné době je tato vodohospodářská infrastruktura na hraně svojí kapacity.Tato pravidla navazují na předchozí vydana stanoviska a opatření.Postup pro další vydávání stanovisek,do doby,než dojde ke zkapacitnění vodohospodářské infrastruktury,bude nasledující:
<br> !.Obce.které jsou součástí skupinového vodovodu Tišnov (dále jen SV Tišnov) - Tišnov.Předklášteří: Cebín,Hradčany,Lomnička,Serkovice,Sentice,Březina: Heroltice <,>
<br> Vohančicez Zelezné a Moravské Knínice — v současné době samostatný vodovod,výhledové propojení na SV Tišnov
<br> Souhlasná vyjádření k napojení na vodovod 1.pouze pro jednotlivé stavby v prolukáoh mezi stavajici zástavbou (max.3 bytové jednotky) 2.v místě požadované stavby musí existovat stávající vodovod,na který lze napojit kolmou krátkou vodovodni přípojku 3.pro požadovanou stavbu musí být předložen návrh max.odběru vody (počet odběratelů) - XXX.X mXiden (cca X obyvatel)
<br> Nesouhlasná vyjádření k napojení na vodovod í.veškeré navrhované stavby,pro které by byio nutno rozšířit vodovodni sít' (nemaji možnost napojit se přímo krátkou vodovodní přípojkou na stávající vodovod) 2.bytové domy 3.občanské a průmyslové objekty s potřebou vody vyšší než 1 m3fden 4.obytné lokality
<br> Podmínky,za jakých budou vydává...
90/2020/8
'lPii;:í|'
<br> syAZEK,vooovoqu A KANALIZACI TISNOVSKO
<br> Rozpočtové opatření č.I.- změna rozpočtu v roce 2020
<br> Rozpočtové příimv Paragraf Položka název položky tis.Kč 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 5 198,10 6310 2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend 552,50 Celkem tis.Kč 5 750,6 Rozpočtové výdaje Paragraf Položka název paragrafu tis.Kč 2310 pitná voda 12 830,60 2321 odváděni a čištění odpadních vod - 7 080,00 Celkem tis.Kč 5 750,6
<br> Petr Grůnwald předseda Svazku VaK Tišnovsko
<br> Svazek vodovodů a kanalizacn Tišnovsko „ Nám.Míru 111,666 01Tisnov lČO: 49457004 DlČ: CZ49457004
<br> V Tišnově 7.10.2020
<br> Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko Nám.Míru 111,666 01 Tišnov,tel.: 549 410 217,736 642 864,e—mail: svazek.vak©svazvak-tisnov.cz lČO: 49457004,DIČ: CZ49457004
90/2020/7
(Fc)
<br> syAZEK,vooovoou A KANALIZACi TlSNOVSKO
<br> lv
<br> Rozpočtové opatřem c.II.- změna rozpočtu v roce 2020
<br> Rozpočtové příjmy Paragraf Položka název položky tis.Kč 4221 Investiční přijaté transfery od obcí 814,10 4129 Ostatní neinvestiční přijaté transfery od DSO 37,50 Celkem tis.Kč 851,6 Rozpočtové výdaje Paragraf Položka název paragrafu tis.Kč 2310 pitná voda 851,60 Celkem tis.Kč 851,6 Petr Grůnwald předseda Svazku VaK Tišnovsko Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko Nám.Míru 111,666 01 Tišnov.v v ICO: 49457004 V Tlsnove 11.11.2020 DIČ: CZ49457004
<br> Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko Nám.Míru 111,666 01 Tišnov,tell: 549 410 217,736 642 864,e—mail: svazek.vak©svazvak-tisnov.cz lČO: 49457004,DIČ: CZ49457004
90/2020/6
wvonáneusuá AKCIOVÁ SPOLEČNOST,o.s.dlvlze Brno-venkov
<br> Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko náměstí Míru 111
<br> 666 01 TIŠNOV
<br> Váš dopis č.j.: L.<.> _l Číslo jednací: BV/5275/2020-Ke
<br> Vyřizuje: lng.XXXXXXXXX XXX
<br> Tel.: XXXXXXXXX
<br> Datum: X.11.2020
<br> SV Tišnov — aktuální informace o kapacitě veřejného vodovodu
<br> VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST,a.s.divize Brno-venkov (dále jen VAS) jako provozovatel veřejného skupinového vodovodu Tišnov (SV Tišnov) zasílá informaci o aktuálním kapacitním stavu veřejného vodovodu SV Tišnov <.>
<br> V loňském roce jsme vás dopisem ze dne 23.8.2019,č.j.BV/4306/2019-Ke informovali o nevyhovujícím kapacitním stavu veřejného skupinového vodovodu Tišnov,který vedl k omezení výstavby ve městě Tišnov a v okolních obcích Předklášteří,Čebín,Hradčany,Lomnička,Šerkovice,Železné,Heroltice,Sentice,Březina,jež jsou zásobovány ze SV Tišnov.Platnost omezení výstavby byla vyhlášena do doby,než bude zrealizováno navýšení kapacity zdrojů a posílení veřejných sítí vodovodů <.>
<br> Vzhledem k tomu,že byla v současné době zrealizována stavba „Tišnov,VDJ Květnice -— posílení tlakových poměrů při připojení napojení na VOV“,dochází k možnosti využívat jako zdroj vody pro SV Tišnov vodu z VOV.Dle dohody mezi vlastníky SV Tišnov a VOV je smluvně zajištěno průměrné množství předávané vody 11 l/s což je (950 m3/den) <.>
<br> Navýšením kapacity zdrojů vody byla naplněna jedna z podmínek pro uvolnění investiční výstavby.Druhou podmínkou bylo posílení sítí veřejných vodovodů.Jelikož zVaší strany proběhlo zadání vypracování projektové dokumentace pod názvem „SV Tišnov — intenzifikace a dostavba rozvodných sítí,posílení akumulace pitné vody“ včetně vyřízení stavebního povolení,lze předpokládat realizaci této stavby v horizontu zhruba 5-ti let.Za předpokladu postupné realizace všech objektů obsažených v projektu,je možno postupné rozvolnit pozastavení výstavby v lokalitě SV Tišnov (viz výše zmíněné město a obce) <.>
<br> VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ ...
90/2020/5
Stránka | 1
<br>
<br>
VODOVODY A KANALIZACE Třebíč
<br> ZÁSADY o SPOLUFINANCOVÁNÍ VODNÍHO DÍLA
<br> aktualizace 2020
<br>
<br> Aktualizaci Pravidel pro spolufinancování Svazku a poskytnutí finanční dotace členským obcím
<br> na realizaci a obnovu vodního díla schválila Valná hromada Svazku obcí VODOVODY A KANALIZACE (dále
<br> Svazku) dne 19.06.2020 <.>
<br>
<br> Preambule
<br> Svazek obcí byl založen dne 6.5.1993 na základě zápisu z ustavující členské schůze o založení Svazku <.>
<br> Předmět činností Svazku je definován v čl.IV Stanov Svazku a dělí se na hlavní a vedlejší (hospodářskou)
<br> činnosti.Zásady Svazku obcí VODOVODY A KANALIZACE o spolufinancování vodního díla jsou nástrojem
<br> pro jejich naplňování <.>
<br> Zásady Svazku obcí VODOVODY a KANALIZACE o spolufinancování vodního díla naplňují zejména tyto
<br> požadavky obcí na Svazek:
<br> - Podílet se na financování veškerého majetku,který generuje – stávající majetek nebo bude
<br> generovat – nový majetek nájemné (dále Majetek) <.>
<br> - Reflektovat na požadavky na spolufinancování Majetku (při výstavbě,rekonstrukci,obnově <,>
<br> intenzifikaci,….) <.>
<br> - Zajistit plnění Plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací (PFO) <.>
<br> Hlavní důvod změn předkládaných v roce 2020 je rozdělení majetku na tzv.majetek kmenový,oblastní <,>
<br> obecní,oblastní svozový a obecní svozový.Toto rozdělení umožňuje Svazku reagovat na potřeby
<br> dlouhodobé udržitelnosti péče o provozovaný majetek <.>
<br>
<br> Stránka | 2
<br>
<br> ČÁST A
<br> A.1 Základní principy
<br> 1.Zohlednění požadavků na obnovu stávajícího majetku,přičemž platí,že prioritně budou v daném
<br> roce vynaloženy finanční prostředky na obnovu kmenového majetku (přivaděče,úpravny vod <,>
<br> vodojemy,čerpací či tlakové stanice surové či upravené vody,….<.> ) a následně budou v dalším pořadí
<br> řešeny náklady na obnovu oblastního (oblastní majetek slouží více obcím) a obecního (sloužící jedné
<br> obci) majetku.Rozdělení majetku viz Př...
90/2020/4
Obec skup <.>
<br> Klučov 172 162 25,57 32,78 29,35% 70,02% 70,02%
<br> Průměr z
počet
<br> obyvatel
<br> Průměr z počet
napojených
<br> obyvatel
<br> Průměr z
spotřeba
<br> m3/obyv/
rok
<br> Průměr z
cena
<br> stočné
<br> Průměr z podíl
nájemného z
<br> ceny
<br> Průměr z
skutnáj/průmnáj
<br> NOVÝ
<br> Průměr z
skutnáj/průmnáj
<br> OBNOVA
<br> 3.DOSTAVBA,PRODLOUŽENÍ SÍTÍ
<br> Prodloužení kanalizace - předpokládaná cena nákladů 3 000 000,- Kč bez dph (cena akce dle výpočtu
pořizovací ceny objektů dle metodiky MZE) zamezení umělého navyšování cen díla projektantem či zpracovatelem
předpokládané ceny zakázky <.>
• zařazení OBECNÍ MAJETEK (sloužící pouze jedné obci)
<br> NOVÝ MAJETEK – dostavba,prodloužení sítí
<br> MAJETEK INVESTOR
Skutečné spotřeba /
<br> PODÍL SVAZKU PODÍL OBCE Průměrná spotřeba
Svazku
<br> OBLASTNÍ
a/nebo
OBECNÍ
<br> SVAZEK 50 – 79,99% 5% z ceny MZe
CIN bez DPH
- poskytnuté dotace
<br> PODÍLY:
• bez dotace: svazek - 150 000,- bez DPH
obec - 2 850 000,- bez DPH
<br> • s dotací 10%: dotace - 300 000,- bez DPH
svazek - 150 000,- bez DPH
obec - 2 550 000,- bez DPH
90/2020/3
Obec skup <.>
<br> Klučov 172 162 25,57 32,78 29,35% 70,02% 70,02%
<br> Průměr z
počet
<br> obyvatel
<br> Průměr z počet
napojených
<br> obyvatel
<br> Průměr z
spotřeba
<br> m3/obyv/
rok
<br> Průměr z
cena
<br> stočné
<br> Průměr z podíl
nájemného z
<br> ceny
<br> Průměr z
skutnáj/průmnáj
<br> NOVÝ
<br> Průměr z
skutnáj/průmnáj
<br> OBNOVA
<br> 3.DOSTAVBA,PRODLOUŽENÍ SÍTÍ
<br> Prodloužení kanalizace - předpokládaná cena nákladů 3 000 000,- Kč bez dph (cena akce dle výpočtu
pořizovací ceny objektů dle metodiky MZE) zamezení umělého navyšování cen díla projektantem či zpracovatelem
předpokládané ceny zakázky <.>
• zařazení OBECNÍ MAJETEK (sloužící pouze jedné obci)
<br> NOVÝ MAJETEK – dostavba,prodloužení sítí
<br> MAJETEK INVESTOR
Skutečné spotřeba /
<br> PODÍL SVAZKU PODÍL OBCE Průměrná spotřeba
Svazku
<br> OBLASTNÍ
a/nebo
OBECNÍ
<br> SVAZEK 50 – 79,99% 5% z ceny MZe
CIN bez DPH
- poskytnuté dotace
<br> PODÍLY:
• bez dotace: svazek - 150 000,- bez DPH
obec - 2 850 000,- bez DPH
<br> • s dotací 10%: dotace - 300 000,- bez DPH
svazek - 150 000,- bez DPH
obec - 2 550 000,- bez DPH
90/2020/2
MAJETEK
DOPAD do ceny vodného a stočného
<br> PODÍL SVAZKU PODÍL OBCE
v Kč KATEGORIE
<br> OBLASTNÍ
a/nebo
OBECNÍ
<br> menší než 0,031 POZITIVNÍ DOPAD 10% z ceny dle MZe
CIN bez DPH
- poskytnuté dotace
- podíl Svazku
<br> Obec Mohelno - 1361 obyvatel
<br> Nové řady (voda + kanál) - předpokládaná cena díla dle MZE 20 000 000,- Kč bez dph <.>
Dopad do ceny v.a s.menší než 0,031 Kč
<br> 2.VODOVOD - NOVÝ MAJETEK
<br> Nové investice se dle ekonomických dopadů (posouzení provozních nákladů a výnosů) do cen vodného
a stočného zařazují do kategorií:
<br> • Pozitivní dopad – tj.dopad do ceny vodného a stočného je pozitivní (provoz není ztrátový).Investorem
akce je Svazek s podílem ve výši 10 % dle Metodického pokynu pro orientační ukazatele výpočtu pořizovací
ceny objektů pro VÚME (dále metodiky MZe) <.>
<br> • Bezvýznamný dopad – tj.dopad do ceny vodného a stočného je zanedbatelný <.>
Investorem akce je Svazek s podílem ve výši 5 % dle metodiky MZe <.>
<br> • Méně významný dopad – tj.provoz vychází nepříznivě <.>
Dopad do ceny vodného a stočného je významný,ale v rámci solidárnosti a rozpuštění dopadu v celém
Svazku je ještě přijatelný.Investorem akce je Svazek.Na �nancování se nepodílí <.>
<br> • Významný dopad – ekonomika provozu,jakožto dopad do ceny je silně negativní <.>
Investorem akce není Svazek.Na �nancování se nepodílí <.>
<br> PODÍLY:
• bez dotace: svazek - 2 000 000,- bez DPH
obec - 18 000 000,- bez DPH
<br> • s dotací 20%: dotace - 4 000 000,- bez DPH
svazek - 2 000 000,- bez DPH
obec - 14 000 000,- bez DPH
90/2020/1
Dolní Dubňany H 484 454 16,36 43,86 24,79% 46,40% 46,40%
<br> Obec skup <.>
Průměr z
<br> počet
obyvatel
<br> Průměr z počet
napojených
<br> obyvatel
<br> Průměr z
spotřeba
<br> m3/obyv/
rok
<br> Průměr z
cena
<br> vodné
<br> Průměr z podíl
nájemného z
<br> ceny
<br> Průměr z
skutnáj/průmnáj
<br> NOVÝ
<br> Průměr z
skutnáj/průmnáj
<br> OBNOVA
<br> 1.VODOVOD - REKONSTRUKCE
<br> Rekonstrukce vodovodu - předpokládaná cena nákladů 5 000 000,- Kč bez dph (cena akce dle výpočtu
pořizovací ceny objektů dle metodiky MZE) zamezení umělého navyšování cen díla projektantem či zpracovatelem
předpokládané ceny zakázky <.>
• zařazení OBECNÍ MAJETEK (sloužící pouze jedné obci)
<br> OBLASTNÍ
a/nebo
OBECNÍ
<br> SVAZEK 0 – 49,99 % 30 % z CIN bez DPH 0,4 CIN bez DPH - podíl Svazku
<br> majetek investor
<br> (při dotaci 80 % by byla výše vlastních zdrojů 1 000 000,- bez DPH a příspěvek svazku by se vypočítal z této částky = 30% z 1 000 000,- = 300 000,- bez DPH)
<br> ZP - základní příspěvek
• bez dotace: svazek - 1 500 000,- bez DPH
obec - 3 500 000,- bez DPH
<br> • s dotací 80%: dotace - 4 000 000,- bez DPH
svazek - 300 000,- bez DPH (30% z vlastních zdrojů)
obec - 700 000,- bez DPH
<br> DP - doplňující příspěvek (jako bonus pro členské obce,které mají dobré výsledky ve spotřebě vody a ve stočném)
<br> KFP= podíl svazku
<br> KFP= ZP + DP (konečný finanční příspěvek = základní přísp.+ doplňující přísp.)
<br> podíl obce
<br>
<br> počet let x spotřeba x cena x podíl nájemného
<br>
<br> x obyvatelé
DP = 10 * 16,36 * 43,86 * 24,79 * 11,35
20 189,- z 5 000 000 = 0,4%
<br> Podíl svazku - 30,4 % z CIN
<br> ZP DP

Načteno

edesky.cz/d/4286011

Meta

Územní plánování   Veřejná zakázka   Rozpočet   Územní plánování   EIA   Stavby   Veřejná zakázka   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Stavební informace   Rozpočet   Stavební informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Rozdrojovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz