« Najít podobné dokumenty

Obec Skřivany - Výzva k podání nabídky - VO+MR výměna stávajícího kabelového vedení v ul. Nádražní

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Skřivany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Výzva k podání nabídky
Obec Skř'tva ny
<br> Obec Skřivany Dr.Vojtěcha 199,503 52 Skřivany IČ: 00269514
<br> Výzva k podání nabídky
<br> Zadavatel tímto vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu
<br> „V0+MR SKŘIVANY výměna stávajícího kabelového vedení v ulici Nádražní"
<br> Identifikační údaje zadavatele
<br> Název: Obec Skřivany
<br> se sídlem: Dr.Vojtěcha 199,503 52 Skřivany
<br> IČ: 00269514
<br> zastoupený: Karolínou Hálovou,DiS,starostkou obce Tel.: +420 495 491 318,+420 724 183 720 e-mail: starostastrivawa
<br> Identifikační údaje osoby pověřené výkonem zadavatelské činnosti:
<br> Název: Ing.XXXXXX XXXXXXX
<br> se sídlem: Na Labiští XXX,XXX XX Pardubice IČ: 876 00 129
<br> DIČ: czsnzosoaos
<br> tel.: +420 737 410 130
<br> e—mail: javurekpceQemaich
<br> Informace o druhu a předmětu veřejné zakázky
<br> Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce,jejíž zadávání nepodléhá zákonu č.134/2016 Sb <.>,o zadávání veřejných zakázek (dále též jen „zákon“),vyjma povinnosti zadavatele postupovat vsouladu se zásadami,transparentnosti,přiměřenosti,rovného zacházení a zákazu diskriminace.Je zadávána formou uzavřené výzvy potenciálním zájemcům.Pokud jsou uvedeny ve výzvě odkazy na ustanovení ZZVZ,je tak činěno s ohledem na jednoznačné porozumění podmínkám zadavatele uvedeným v této Výzvě <.>
<br> Předmětem stavby je výměna části stávajícího páteřního kabelového vedení VO (veřejné osvětlení) a MR (místní rozhlas),včetně stožárů,svítidel v ulici Nádražní <.>
<br> Přesný rozsah díla a členění veřejné zakázky je obsažen v projektové dokumentaci.Zadavatei ve vztahu k zadávací dokumentaci a všem jejím součástem uvádí,že pokud se kdekoliv objevují
<br> odkazy na obchodní firmy,názvy,specifická označení zboží a služeb,které platí pro určitou osobu,jedná se pouze o příkladný popis řemeslného zpracování,vizuálního,kvalitativního a technologického standardu a
<br> zadavatel jednoznačně připouští použití i jiných kvalitativně a technicky obdobných řešení <.>
<br> Zadavatel p...

Načteno

edesky.cz/d/4285919

Meta

Veřejná zakázka  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Skřivany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz