« Najít podobné dokumenty

Obec Otice - Informace o konání 12. zasedání Zastupitelstva obce Otice dne 9.12.2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Otice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Bod č. 16
XXXXXXXX XXXXXX
<br> Od: XXXXX XXXXXX
<br> Odesláno: čtvrtek XX.listopadu XXXX XX:XX Komu:
<br> Předmět: Těžba — Otická sopka
<br> Dobrý den
<br> Dne 5.11.2020 byla provedena prohlídka porostu V blízkosti zastavěné části obce vymezené ulicí Na Kopci,uličkou k místnímu hřišti a oplocenou plochou pod kopcem <.>
<br> V této lokalitě se nachází porost 187Aa14 starý 140 let,jež se postupně rozpadá.Dle lesní hospodářské osnovy je celý tento porost o výměře 4,12 ha určen k vytěžení do roku 2028 <.>
<br> V současné době jsem vyznačil ve východní části porostu plochu o výměře cca 0,15 ha,kterou doporučuji vytěžit,přičemž dle domluvy je možno tuto plochu zvětšit.Nachází se zde cca 45 stromů v hlavní úrovni o celkovém objemu cca 40 - 50 m3.Část stromů je v převisu nad oploceným pozemkem a domem.Vzhledem k tomu,že se jedná o malou plochu těžebního zásahu,nepovažují za vhodné ponechání jakýchkoliv Výstavků <.>
<br> Existující podrost nepokrývá v současné době celou plochu těžebního zásahu a vzhleden ke své výšce předpokládám jeho poškození při těžbě - ztoho vyplývá nutnost následné umělé obnovy na Většině této plochy <.>
<br> Plán prací pro rok 2021:
<br> Těžba 50 m3 listnatých stromů včetně jejich přiblížení na odvozní místo (při těžbě je vhodné zpracování číselníkku z těby)
<br> Prodej dřevní hmoty zájemcům
<br> Úklid klestu z těžby do XXXX
<br> Oplocení plochy (předpoklad XXX - XXXm)
<br> Zalesnění plochy 90% DB,10% LP nebo TR v porostním plášti
<br> Ochrana proti buřeni vyžínáním 2x ročně <.>
<br> Na Většinu prací je možno využít dotace — např.přibližování koněm,výstavba oplocení,zalesnění,ochrana proti buřeni
<br> V případě,že nebudete schopni některé činnosti provést vlastními silami,je možno navázat smluvní spolupráci na požadované činnosti <.>
<br> V další části Otické sopky doporučuji založit další východisko obnovy V západní části porostu 187Aa14,nicméně je zde neznatelná hranice s obcí Slavkov.Z tohoto důvodu dopručuji případné zásahy koordinovat s nimi a to předev...
Bod č. 14 - příloha 2
SMLOUVA
<br> o zřízení věcného břemene uzavřená v souladu s ustanovením & 59 zákona č.458/2000 Sb <.>,o podmínkách podnikání a ovýkonu státní správy v energetických odvětvích a ozměně některých zákonů (energetický zákon),ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanoveními & 1257 - 1266 a 1299 - 1302 zákona č.89/2012 Sb <.>,občanský zákoník,ve znění pozdějších předpisů
<br> mezi smluvními stranami:
<br> Qbec Otice
<br> lCO: 00300543
<br> Plátce DPH / Neplátce DPH
<br> Sídlo: Hlavní 1,747 81 Otice
<br> Forma vlastnického práva: výlučný vlastník
<br> Bankovní spojení: Česká spořitelna,a.s.č.ú.: 1851576379/0800 Zastoupena: Mgr.Vladimírem Tancíkem,starostou obce
<br> dále jen „budoucí povinný“ a
<br> JATKA-KURKA s.r.o <.>
<br> Sídlo: Na Kopci 31,747 81 Otice
<br> Sánisová značka: C 10905 vedená u Krajského soudu v Ostravě | : 4961 1461
<br> DIČ: CZ4961 1461
<br> Zastoupena: p.Tomášem Kurkou,jednatelem
<br> dále jen „oprávněný“
<br> 1.Povinný prohlašuje,že je vlastníkem pozemku parc.č <.>,zapsaného na LV č.pro k.ú <.>,obec u Katastrálního úřadu pro kraj,katastrální pracoviště (dále jen „ služebn ý pozemek“) <.>
<br> Povinný dále prohlašuje,že vlastnictví ke služebnému pozemku ke dni podpisu této smlouvy nepozbyl <.>
<br> 2.Ve služebném pozemku je uloženo plynárenské zařízení včetně jeho součástí,příslušenství,opěrných a vytyčovacích bodů,v celkové délce rn (dále jen „plynárenské zařízení“) <.>
<br> 1.Povinný zřizuje ke služebnému pozemku ve prospěch oprávněného věcné břemeno ve smyslu služebnosti spočívající v: a) právu zřídit a provozovat na služebném pozemku plynárenské zařizení,b) právu vstupovat a vjíždět na služebný pozemek v souvislosti se zřízením,stavebními úpravami,opravami,provozováním a odstraněním plynárenského zařízení (dále jen „věcné břemeno“) <.>
<br> 2.Věcné břemeno se zřizuje úplatně na dobu neurčitou <.>
<br> 3.Smluvní strany se dohodly na rozsahu věcného břemene 1 m na obě strany od půdorysu plynárenského zařízení <.>
<br> 4.Skutečná poloha plyn...
Bod č. 14 - příloha 1
J-1
<br> SP1
<br> SP2
<br> J-2
<br> Hala Rybníčky 1a
<br> Hala Rybníčky 1b
<br> 26,4 x 2,4 x 0,52 m
<br> 26,4 x 2,4 x 0,52 m
<br> 26,4 x 2,4 x 0,52 m
<br> 26,4 x 2,4 x 0,52 m
<br> SO.22.1 - STL plynovod PE dn63 ~413m
<br> N1
<br> L2
<br> L3
<br> T4
<br> K5
<br> Navrhované objekty
<br> Katastr nemovitostí
<br> Komunikace
<br> Inženýrské sítě stávající
<br> CETIN -
<br> CETIN -
<br> SMVaK - vodovod
<br> Inženýrské sítě nové
<br> GasNet - STL plynovod
<br> VODEKO s.r.o <.>
<br> Datum:
<br> Pod Lesem 54 <,>
<br> 602 772 645,ka.to@vodeko.cz
<br> Investor:
<br> Kontroloval:
<br> Vypracoval:
<br> JATKA KURKA s.r.o <.>,Na kopci 31,747 81 Otice
<br> Situace
<br> D.2.2.1-02
<br> 1:1000
<br> 09/2018
<br> 06/18 - VODEKO
<br> 3xA4 Ing.Vavrica
<br> Ing.Vavrica
<br> VODEKO s.r.o <.>
<br> Datum:
<br> Pod Lesem 54 <,>
<br> 602 772 645,ka.to@vodeko.cz
<br> Investor:
<br> Kontroloval:
<br> Vypracoval:
<br> JATKA KURKA s.r.o <.>,Na kopci 31,747 81 Otice
<br> D.2.2.1
<br> 09/2018
<br> 06/18 - VODEKO
<br> Ing.Vavrica
<br> Ing.Vavrica
<br> VODEKO s.r.o <.>
<br> Datum:
<br> Pod Lesem 54 <,>
<br> 602 772 645,ka.to@vodeko.cz
<br> Investor:
<br> Kontroloval:
<br> Vypracoval:
<br> JATKA KURKA s.r.o <.>,Na kopci 31,747 81 Otice
<br> D.2.2.1
<br> 09/2018
<br> 06/18 - VODEKO
<br> Ing.Vavrica
<br> Ing.Vavrica
<br> VODEKO s.r.o <.>
<br> Datum:
<br> Pod Lesem 54 <,>
<br> 602 772 645,ka.to@vodeko.cz
<br> Investor:
<br> Kontroloval:
<br> Vypracoval:
<br> JATKA KURKA s.r.o <.>,Na kopci 31,747 81 Otice
<br> D.2.2.1
<br> 09/2018
<br> 06/18 - VODEKO
<br> Ing.Vavrica
<br> Ing.Vavrica
<br> Stavba: Skladovací haly Otice
<br> SO 22 Plynovod - XXXX Rybníčky
<br> Katastrální území: Otice
<br> STL plynovod
<br> Legenda:
<br> AutoCAD SHX Text
Rybníčky
<br> AutoCAD SHX Text
286
<br> AutoCAD SHX Text
287/1
<br> AutoCAD SHX Text
287/3
<br> AutoCAD SHX Text
289/1
<br> AutoCAD SHX Text
289/2
<br> AutoCAD SHX Text
291
<br> AutoCAD SHX Text
292
<br> AutoCAD SHX Text
297/1
<br> AutoCAD SHX Text
759/3
<br> AutoCAD SHX ...
Bod č. 14
Evid.č.: OúO/Sbř—b/27/2020
<br> SMLOUVA
<br> o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlas s provedením stavby
<br> uzavřená vsouladu s ustanovením 5 59 zákona č.458/2000 Sb <.>,opodminkách podnikání a o výkonu státní správy venergetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon),ve znění pozdějších předpisů a vsouladu s ustanoveními 5 1785 - 1788 zákona č.89/2012 Sb <.>,občanský zákoník,ve znění pozdějších předpisů
<br> mezi smluvními stranami:
<br> Obec Otice
<br> IČO: 00300543
<br> Plátce DPH
<br> Sídlo: Hlavní 1,747 81 Otice
<br> Forma vlastnického práva: výlučný vlastník
<br> Bankovní spojení: Česká spořitelna,a.s.č.ú.: 1851576379/0800 Zastoupena: Mgr.Vladimírem Tancíkem.starostou obce
<br> dále jen „budouci povinný“
<br> a
<br> JATKA-KURKA s.r.o <.>
<br> Sídlo: Na Kopci 31,747 81 Otice
<br> Spisová značka: C 10905 vedená u Krajského soudu v Ostravě IČ: 49611461
<br> DIČ: CZ49611461
<br> Zastoupena: p.Tomášem Kurkou,jednatelem dále jen „budouci oprávněný" l <.>
<br> Budoucí povinný prohlašuje,že je výlučným vlastníkem pozemku parcela katastru nemovitostí parc.č.862,parc.č.863 a parc.č.878,zapsaného na LV č.470,pro k.ú.Otice,obec Otice,u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj,katastrální pracoviště Opava (dále jen „budouci služebný pozemek“) <.>
<br> Uzavřením této smlouvy budoucí povinný v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu,ve znění pozdějších předpisů uděluje budoucímu oprávněnému a jím pověřeným osobám souhlas s realizaci stavby plynárenského zařízení SO22.1 Plynovod — haly Rybníčky dle č.stavby 9900101685-GassNet včetně jeho součástí,příslušenství,opěrných a vytyčovacích bodů (dále jen „plynárenské zařízení") na budoucím služebném pozemku.Trasa
<br> plynárenského zařízení je vyznačena v kopii katastrální mapy,jež tvoří nedílnou součást této smlouvy.II <.>
<br> Smluvní strany se dohodly,že nejpozději do 6 měsíců od vydání kolaudačního souhlasu předmětné části stavby...
Bod č. 13
Evid.č.: OúO/Spacht/66/2020
<br> PACHTOVNÍ SMLOUVA
<br> uzavřená dle ustanovení 5 2332 a 59 2345 zákona č.89/2012 Sb <.>,občanský zákoník (dále jen „NOZ“)
<br> Smluvní strany
<br> obec OTICE
<br> Se sídlem: Hlavní č.1,Otice
<br> IČ: 00300543,DIČ c200300543
<br> Zastoupena: Mgr.Vladimírem Tancíkem,starostou
<br> Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s <.>,č.ú.: 1851576379/0800,Datové schránky: e55b3 ff
<br> (dále jen „propachtovatel“)
<br> ZP Otice,a.s.Se sídlem: Hlavní č.266,Otice IC: 64609910
<br> Zastoupená: Ing.Petrem Ševčíkem,předsedou představenstva a Ing.Alešem Bittnerem,členem představenstva
<br> Bankovní spojení: Česká spořitelna,č.ú.: 1840076379/0800
<br> zapsaná v obchodním rejstříku pod Spisovou značkou: B 1739 vedená u Krajského soudu v Ostravě <.>
<br> (dále též jen „pachtýř“)
<br> uzavřely níže uvedeného dne,měsíce a roku tuto pachtovní smlouvu (dále jen „smlouva“):
<br> Clánek I.Uvodní ustanovení
<br> 1.1.Propachtovatel prohlašuje,že je výlučným vlastníkem zemědělských pozemků vedených V příloze č.1,která je nedílnou součástí této smlouvy <.>
<br> 1.2.Pozemky,které tvoří předmět zemědělského pachtu podle této smlouvy,jsou svými parcelními čísly avýměrami specifikovány v Příloze č.1,která tvoří nedílnou součást smlouvy.Celková výměra pronajatých pozemků činí- 189 412 m2,dále jen „předmět zemědělského pach.“
<br> 1.3.Pachtýř je zemědělským podnikatelem ve smyslu zákona č.252/1997 Sb <.>,o zemědělství,ve znění pozděj ších předpisů,evidovaným v souladu s uvedeným zákonem <.>
<br> 2.1
<br> 2.2 <.>
<br> 2.3 <.>
<br> Článek II.Předmět smlouvy
<br> Nemovitosti tvořící předmět zemědělského pachtu přenechává propachtovatel pachtýři k užívání a požívání v souladu s předmětem podnikání pachtýře,tedy k provozování zemědělské výroby <.>
<br> Mezi stranami je výslovně ujednáno,že veškeré výnosy ze zemědělské výroby na předmětu zemědělského pachtu po dobu trvání této smlouvy náleží pachtýři <.>
<br> Pachtýř prohlašuje,že se před uzavřením této smlouvy seznámil se s...
Bod č. 11
Záměr kontrolní činnosti kontrolního výboru 200
<br> na rok 2021
<br> období Obsah kontroly
<br> 1.čtvrtletí Kontrola plnění usnesení rady obce.Seznámení se se zápisem auditu KÚ MSK <.>
<br> Kontrola nájemních (pachtovních) smluv <.>
<br> 2.čtvrtletí Kontrola plnění usnesení zastupitelstva obce <.>
<br> Kontrola smluv o věcném břemeni a smluv budoucích o věcném břemeni <.>
<br> Kontrola realizace opatření daných inventurním zápisem ÚIK <.>
<br> 3.čtvrtletí Kontrola a revize obecně závazných vyhlášek,jejich dodržování.Seznámení se se zápisem auditu KÚ MSK <.>
<br> Kontrola platných vnitřních předpisů a nařízení obce a obecního úřadu a jejich dodržování <.>
<br> 4.čtrt|etí Kontrola plnění pokynů KV ZOO a plnění usnesení ZOO směrem
<br> k realizaci nápravy pochybení a zjištění z kontrolní činnosti <.>
<br> Kontrola hospodaření s financemi určenými na sociální věci ve vztahu k zaměstnancům obce <.>
<br> Kontrola dodržování právních předpisů finančním výborem ZOO <.>
<br> Zastupitelstvo schválením tohoto plánu činnosti schvaluje záměr kontrolní činnosti na rok 2021 <.>
<br> Předseda kontrolního výboru předloží zprávu o provedené kontrole na prvním zasedání zastupitelstva po hodnoceném čtvrtletí <.>
<br> VOticích 13.listopadu 2020 XXXX XXXXXXX
<br> předseda KV ZOO
<br> PLÁN PRÁCE FINANČNÍHO VÝBORU ZASTUPITELSTVA OBCE OTICE NA ROK 2021
<br> _ OBDOBÍ Náplň práce 1,ČTVRTLETÍ Kontrola hospodaření s majetkem a financemi obce.Kontrola plnění rozpočtu,obecně závazných vyhlášek a návrhy na případná rozpočtová opatření.Seznámení se s Mezitímní účetní závěrkou obce k 31.12.2020 a Zápisem o provedení inventur.Kontrola Zprávy o provedení inventur v ZŠaMŠ — Otice,p.o.__ _ Plnění přiřazených úkolů zastupitelstvem obce.2.ČTVRTLETÍ Seznámení se s Mezitímní účetní závěrkou obce k 31.3.2021.Kontrola plnění rozpočtu,obecně závazných vyhlášek a návrhy na případná rozpočtová opatření.Účast při auditu prováděného KÚ MSK (nezávazně).Plnění přiřazených úkolů zastupitelstvem obce <.>
<br> 3.ČT...
Bod č. 10
ZÁPIS č.10 z JEDNÁNÍ FlNANČNlHO VÝBORU ZASTUPITELSTVA OBCE OTICE ZE DNE 20.5.2020
<br> PROGRAM JEDNÁNÍ:
<br> 1.Projednání Mezitímní uzávěrky obce Otice do 31.3.2020 2.Kontrola smluv o dílo od roku 2017-2019
<br> Závěr k bodu 1:
<br> Finanční výbor po prozkoumání Mezitímní uzávěrky obce Otice za první čtvrtletí roku 2020 nemá žádné připomínky.Poměr aktiva versus pasiva jsou v pořádku,a tedy FV bere na vědomí.Větší očekávání máme na Mezitímní uzávěrku obce po nouzovém stavu <.>
<br> Závěr k bodu 2:
<br> Finanční výbor byl požádán (jako již v prvním čtvrtletí) 0 revizi smluv o dílo,které již neplatí a které stále fungují.V druhém čtvrtletí jsme prošli smlouvy od roku 2017 do roku 2019.Kontrola probíhala na obecním úřadě.Smlouvy jsme protřídili a vyřazené byly ve spolupráci se zaměstnanci úřadu založeny do archivu <.>
<br> :?
<br> _n/ ' _l Účastnili se: /? - f // Mgr.Věra Gajdošíková !,a“ U,!.*.: 3- '
<br> Místo konání: Otice
<br> ;,Ing.XXXXXX XXXXXXXX,V/MM/
<br> "T /-'" ' * Ing.VladimírPoštulka ;; \ 1
<br> av w;
<br> ZÁPIS č.11 Z JEDNÁNÍ FINANČNÍHO VÝBORU ZASTUPITELSTVA OBCE OTICE ZE DNE 15.9.2020
<br> PROGRAM JEDNÁNÍ:
<br> 1.Projednání Mezitímní účetní závěrkou obce k datu 30.6.2020 2.Projednání Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu k datu 30.6.2020
<br> Závěr k bodu 1:
<br> Finanční výbor po prozkoumání Mezitímní účetní závěrkou obce k datu 30.6.2020 nemá žádné připomínky.Poměr jednotlivých položek v rámci aktiv a pasiv jsou v pořádku,a tedy FV bere na vědomí <.>
<br> Závěr k bodu 2: Finanční výbor se seznámil s průběžným plněním rozpočtu pro rok 2020 k datu 30.6.2020 <.>
<br> Tím,že příjmy v rozpočtu byly hodně podseknuty,nám nehrozí špatné scénáře,jako v jiných obcích či městech & nemusíme řešit dramatické škrty.I přesto,že byla ekonomika zastavena na 2 měsíce,vypadá to s příjmy dobře.Cekáme na uzavření třetího kvartálu,který nám ukáže víc <.>
<br> Výdaje,jak jsme zatím zvyklí,zůstávají na nízké úrovni a obec si XXX s příjmy vychází.Z minulých let máme vytvořenou...
Bod č. 9 - příloha
(DZ/11.010? & <.>
<br> 4
Bod č. 9
OBEC OTICE Obecně závazná vyhláška č.1/2020 o místních poplatcích
<br> Zastupitelstvo obce Otice se na svém zasedání dne 9.prosince 2020 usnesením č.12/2020 usneslo vydat na základě š 14 zákona 565/1990 Sb <.>,o místních poplatcích ve znění pozdějších předpisů,a V souladu s š 10 písm.d a © 84 odst.2 písm.h) zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška.“)
<br> Část 1 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
<br> Clánek 1 Uvodní ustanovení
<br> 1.Obec Otice zavádí touto vyhláškou tyto místní poplatky (dále jen „poplatky“): a) poplatek ze psů,b) poplatek z pobytu,c) poplatek ze vstupného,d) poplatek za povolení vjezdu do vybraných míst <,>
<br> 2.Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad (dále jen „správce poplatku“) 1
<br> 3.Řízení ve věcech poplatku se provádí na základě zákona č.280/2009 Sb <.>,daňový řád ve znění pozděj ších předpisů,není-li zákonem č.565/ 1990 Sb <.>,o místních poplatcích ve znění pozdějších předpisů stanoveno jinak <.>
<br> Část 11 Poplatek ze psů
<br> ].Poplatek ze psů platí držitel psa s přihlášením nebo sídlem v Oticích.Držitel psa je povinen ohlásit správci poplatku svou poplatkovou povinnost do 8 dnů ode dne jejího vzniku bez ohledu na skutečnost,zda bude od poplatku osvobozen.Při ohlášení předloží správci poplatku očkovací průkaz psa a doklad o očipování psa a zařazení do registru psů.Obec je oprávněna vést vlastní evidenci psů <.>
<br> 2.Poplatková povinnost vzniká držiteli psa staršího tří měsíců <.>
<br> 3.Poplatková povinnost zaniká dnem,kdy fyzická nebo právnická osoba přestala být držitelem psa.Pro výpočet poplatku je rozhodující den ohlášení takové změny <.>
<br> 4.V případě držení psa po dobu kratší jednoho roku,se poplatek platí v poměrně výši za každý měsíc <.>
<br> 5.Poplatek je splatný do 31.3.kalendářního roku.Vznikne-li poplatková povinnost po tomto datu,je poplatek splatný do 15.dne po ohlášení poplatkové povinnosti <.>
<br> 1 5 15 zákona 565/1990 Sb <.>,o míst...
Bod č. 8
příjmy plán
kapitola 2021
<br> 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 3 800 000,00
<br> 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 35 000,00
<br> 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitálových výnosů 350 000,00
<br> 1121 Daň z příjmů právnických osob 2 600 000,00
<br> 1211 Daň z přidané hodnoty 7 000 000,00
<br> 1334 Odvody za odnětí zem.půdy 1 000,00
<br> 1341 Poplatky ze psů 40 000,00
<br> 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 1 000,00
<br> 1344 Poplatek ze vstupného 500,00
<br> 1346 Poplatek z povolení vjezdu 15 000,00
<br> 1342 Poplatek z pobytu 45 000,00
<br> 1361 Správní poplatky 20 000,00
<br> 1381 Daň z hazardních her 90 000,00
<br> 1511 Daň z nemovitostí 1 100 000,00
<br> 4111 Neinvestiční přij.transféry ze SR - volby 30 000,00
<br> 4112 Neinvestiční přijaté transféry ze SR - př.působnost 220 000,00
<br> 4121 Neinvestiční přijaté transféry od obcí - dotace 0,00
<br> 4116 Neinvestiční přijaté transféry ze SR 0,00
4116 Ostatní přijaté transféry - VPP atd.0,00
<br> 4116 Ostatní přijaté transféry - kaple 0,00
<br> 4216 Investiční přijaté transféry ze SR 5 000 000,00
<br> 4222 Investiční přijaté transféry od krajů 0,00
<br> 20 347 500,00
<br> 1031/2111 Příjmy z prodeje dřeva 30 000,00
<br> 2321/2111 Příjmy - stočné 1 500 000,00
<br> 3314/2111 Roční poplatek návštěníků místní knihovny 100,00
<br> 3392/2132 Pronájem kulturního domu 40 000,00
<br> 3399/2111 Ostatní příjem obce - kultura 200 000,00
<br> 3613/2132 Pronájem nebytového prostoru - pošta 15 000,00
<br> 3632/2131 Pronájem hrobového místa 0,00
<br> 3722/2111 Příjem za komunální odpad - platby občanů 400 000,00
<br> 3725/2111 Příjem z prodeje pytlů na separovaný odpad 50 000,00
<br> 6171/2111 Ostatní příjem obce 10 000,00
<br> 6171/2119 Příjem obce za věcná břemena 30 000,00
<br> 6171/2131 Příjem z pronájmů pozemků 25 000,00
<br> 6171/2132 Příjem z pronájmů nebytových prostor 30 000,00
<br> 6171/2321 Příjem - neinvestiční dary /sponz.dary ples/ 40 000,00
<br> 6171/2324 Přijaté nekapit.pří...
Bod č. 7
“ Babí.?
<br> v OúO/Svyp/76/2018 - D1/2020 DODATEK C.1 ke Smlouvě o výpůjčce a právu provést stavbu ze dne 21.12.2018
<br> 1) Obec Otice se sídlem Otice,H1avní 1,PSČ 747 81 IČ: 003 00 543 zastoupena: Mgr.Vladimírem Tancíkem,starostou obce dále též jako „půjčitel“
<br> a
<br> 2) JATKA — KURKA s.r.o.se sídlem Otice,Na Kopci 31,PSČ 747 81 IČ: 496 11 461 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,oddíl C,vložka 10905 jednající panem Tomášem Kurkou,jednatelem a SEMIX PLUSO,spol.s r.o.se sídlem Otice,Rybníčky 338,PSČ 747 81 IČ: 623 60 311 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,oddíl C,vložka 8082 jednající panem Ing.Michalem Čižmárem,jednatelem dále též společně jako „vypůjčitelé“
<br> 1.1 Smluvní strany shodně prohlašují,Že mezi sebou uzavřely Smlouvu o výpůjčce a právu provést stavbu ze dne 21.12.2018 (dále jen „Smlouva“).Smlouva byla schválena zastupitelstvem obce dne 19.12.2018,zápis č.ZOO 2/2018 <.>
<br> 1.2 Smluvní strany shodně prohlašují,že v průběhu stavební činnosti vypůjčitele vzešla potřeba rozšíření Smlouvy o třetí osobu na straně vypůjčitele <.>
<br> 1.3 Smluvní strany tímto dodatkem sjednávají změnu Smlouvy v osobě vypůjčitele,kdy dochází k rozšíření smluvní strany vypůjčitele o obchodní společnost SEMIX PLUSO,spol.s r.o.se sídlem Otice,Rybníčky 338,PSČ 747 81,IČ: 623 60 311,společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,oddíl C,vložka 8082 <.>
<br> 1.4 Ode dne účinnosti tohoto Dodatku č.1 budou ze Smlouvy společně a nerozdílně oprávnění a zavázáni jako vypůjčitelé jak společnost JATKA — KURKA s.r.o.tak i společnost SEMIX PLUSO,spol.s r.o <.>
<br> 1.5 Společnost SEMIX PLUSO,spol.s r.o.prohlašuje,že se se Smlouvou seznámila,s jejím obsahem souhlasí a stejně tak i s obsahem tohoto Dodatku.Společnost SEMIX PLUSO,spol.s r.o.se zavazuje jako vypůjčitel společně a nerozdílně s JATKA — KURKA s.r.o.plnit vůči Obci Otice práva a povinnosti ze Smlouvy plynoucí <.>
<br> ...
Bod č. 6
JŠÚD 6.é Evidenční číslo: OúO/Sdotace/67/2020
<br> Smlouva o poskytnutí veřejné finanční podpory pro rok 2021
<br> uzavřená vsouladu se zákonem č.128/2000 Sb <.>,o obcích,zákonem.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v pozdějším znění a se Zásadami pro poskytování veřejné finanční podpory z rozpočtu obce Otice
<br> Obec Otice
<br> se sídlem: Hlavní 1,747 81 Otice
<br> IČO: 003 00543
<br> zastoupena: Mgr.Vladimírem Tancíkem,starostou obce bankovní spoj ení: Česká spořitelna,a.s <.>
<br> číslo bankovního účtu: 1 85 1 5763 79/0800
<br> dále jen „poskytovatel“
<br> a
<br> Myslivecký spolek Hvozdnice Otice
<br> Zastoupený: Pavlem Paterem,předsedou Sídlo: Hlavní l,747 81 Otice
<br> IČ nebo datum narození: 69987068
<br> bankovní spoj ení: FIO banka
<br> číslo bankovního účtu: 2500987592/2010
<br> dále jen „příj emce“
<br> uzavírají tuto smlouvu:
<br> 1.Předmět smlouvy
<br> 1.Předmětem této smlouvy je poskytnutí veřejné fmanční podpory — dále jen „dotace“ níže specifikované za účelem veřejné podpory příjemce,který celou částku použije na zabezpečení vlastní činnosti <.>
<br> 2.Předmětem činnosti příjemce je podpora výkonu práva myslivosti,ochrana přírody a zvěře,rozvoj tradic na území obce nebo V okolí obce Otice <.>
<br> 3.Poskytovatel se seznámil s činností příjemce dotace <.>
<br> b)
<br> c) d)
<br> II.Účel smlouvy Účelem této smlouvy je podpořit kulturní,sportovní,spolkové a společenské vyžití občanů Otic a současně umožnit rozvoj žadatele,resp.příjemce.Dotace se poskytuje
<br> příjemci za účelem výše uvedeným a naplnění předmětu činnosti žadatele v době od 1.1.do 30.11.kalendářního roku <.>
<br> III.Povinnosti & práva poskytovatele
<br>,Poskytovatel se zavazuje,že v roce 2021 předá bezhotovostně na účet příjemce dotaci
<br> ve výši 15.000,-Kč (slovy: patnácttisíckorunčeských).Poskytnutá dotace bude příjemci předána nejpozději do 31.1.2021 <.>
<br> Poskytovatel je oprávněn žádat příjemce podpory o předložení veškeré dokumentace osvědčující užití...
Bod č. 5
Neinvestiční účelová dotace z rozpočtu obce Otice na rok 2021
<br> přiznaná Návrh evid.č.: Žadatel dotace 2020 žadatele starosty rady ZOO poznámky
<br> Myslivecký spolek Hvozdnice Otice 15 000 15 000 15 000 15 000 OúO/Sdotace/67/2020 Český svaz chovatelů,Základní orgnaizace Otice 7 000 7 000 7 000 7 000 OúO/Sdotace/68/2020 XXXXXXXXX XXXXXX - Nohejbalisté Otice XX XXX XX XXX XX XXX XX 000 OúO/Sdotace/69/2020 Tělovýchovná jednota Otice,z.s <.>,80 000 80 000 80 000 80 000
<br> žákovské týmy a mládež 65 000 65 000 65 000 65 000 OúO/Sdolace/70/2020 Český kynologický svaz ZKO Otice-191 10 000 10 000 5 000 0
<br> Základní organizace Čs.zahr.svazu Otice 8 000 10 000 8 000 8 000 OúO/Sdotace/71/2020 Zuzana Šustáková,Otice O 0 O 0
<br> SH CMS - Sbor dobrovolných hasičů Otice 45 000 45 000 45 000 45 000 OúO/Sdotace/72/2020 szo TSC CR p.s.Otice - klub střelectví 5 000 8 000 5 000 5 000 žadatelé podali řádnou žádost OúO/Sdotace/73/2020 XXX XXXXXXXXXX,Otice O XX XXX X XXX X XXX OúO/Sdotace/XX/XXXX XXXXXX XXXXX,Otice X XXX O O X
<br> XXXXXXXXX XXXXXXXXXX - Ženský pěvecký sbor Otice XX XXX XX XXX XX 000 15 000 OúO/Sdotace/75/2020 XXXX XXXXXXX,Otice X XXX X XXX X XXX X XXX OúO/Sdotace/76/2020 XXXXX XXXXX,Otice X XXX X XXX X XXX X XXX OúO/Sdotace/77/2020 Klub seniorů Otice 13 000 13 000 13 000 13 000 OúO/Sdotace/78/2020 Tenisový klub Otice z.s.10 000 10 000 10 000 10 000 OúO/Sdolace/79/2020 rezerva rady obce 20 000 11 000 17 000
<br> celkem 312 000 308 000 300000 300000
Návrh programu ZOO č.12 
Návrh programu jednání zastupitelstva obce Otice
<br> dne 9.prosince 2020
<br>
<br> 1.Zahájení <.>
2.Volba návrhové komise pro vypracování usnesení <.>
3.Schválení programu jednání <.>
4.Zpráva o plnění Usnesení Zastupitelstva obce Otice od posledního jednání <.>
5.Poskytnutí veřejné finanční podpory právnickým a fyzickým osobám a spolkům <.>
6.Smlouvy evid.č.: OúO/Sdotace/67/2020,OúO/Sdotace/68/2020 <,>
<br> OúO/Sdotace/69/2020,OúO/Sdotace/70/2020,OúO/Sdotace/71/2020 <,>
<br> OúO/Sdotace/72/2020,OúO/Sdotace/73/2020,OúO/Sdotace/74/2020 <,>
<br> OúO/Sdotace/75/2020,OúO/Sdotace/76/2020,OúO/Sdotace/77/2020 <,>
<br> OúO/Sdotace/78/2020,OúO/Sdotace/79/2020 <.>
<br> 7.Dodatek evid.č.: OúO/ Svyp/76/2018- D1/2020 <.>
8.Rozpočet obce na rok 2021 <.>
9.Obecně závazná vyhláška č.1/2020 o místních poplatcích <.>
10.Zápisy Finančního výboru a Kontrolního výboru Zastupitelstva obce Otice <.>
11.Záměr kontrolní činnosti Kontrolního výboru a Plán Finančního výboru
<br> Zastupitelstva obce Otice na rok 2021 <.>
<br> 12.Rámcový plán konání jednání zastupitelstva obce na rok 2021 <.>
13.Smlouva evid.č.: OúO/Spacht/66/2020 <.>
14.Smlouva evid.č.: OúO/Sbř-b/27/2020 <.>
15.Žádosti o dotace na rok 2021 <.>
16.Záměr kácení stromů v majetku obce <.>
17.Informace o činnosti orgánů obce <.>
18.Diskuse <.>
19.Závěr <.>
<br>
<br>
<br>
<br> Obsáhlejší materiál tvořící obsah jednotlivých bodů jednání mohou být předkládány jako
<br> samostatná příloha.Materiály stručné jsou součástí důvodové zprávy za účelem
<br> zjednodušení orientace a úspory papíru <.>
<br>
<br>
<br> Důvodové zprávy:
<br>
<br> K bodu č.4 - Zpráva o plnění Usnesení zastupitelstva obce Otice od posledního jednání <.>
<br> Zastupitelstvo obce konané dne 14.9.2020 uložilo tyto úkoly:
<br> a) obecnímu úřadu zveřejnit záměr pachtu pozemků ve vlastnictví obce dle zákona - splněno <.>
<br> b) starostovi obce informovat vyšší státní úředníky a existenci zákona o obcích a rozporu
<br> mezi zákonem a dotačními podmínkami MMR - splněno ...
Informace o konání 12. zasedání Zastupitelstva obce Otice
Obec Otice,Hlavní 1,747 81 Otice
<br> Otice 20.listopadu 2020
<br> I N F O R M A C E o konání 12.zasedání Zastupitelstva obce Otice
<br> Obecní úřad Otice v souladu s ustanovením © 93 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),V platném znění,informuje o konání 12.zasedání Zastupitelstva obce Otice,svolaného starostou obce Mgr.Vladimírem Tancíkem
<br> Místo konání: Kulturní dům obce Otice Doba konání: 9.prosince 2020 od 18:00 hodin
<br> Navržený program: Zahájení.Volba návrhové komise pro vypracování usnesení.Schválení programu jednání.Zpráva o plnění Usnesení Zastupitelstva obce Otice od posledního jednání.Poskytnutí veřejné fmanční podpory právnickým a fyzickým osobám a spolkům.Smlouvy evid.č.: OúO/Sdotace/67/2020,OúO/Sdotace/68/2020,OúO/Sdotace/69/2020,OúO/Sdotace/70/2020,OúO/Sdotace/7l/2020,OúO/Sdotace/72/2020,OúO/Sdotace/73/2020,OúO/Sdotace/74/2020,OúO/Sdotace/75/2020,OúO/Sdotace/76/2020,OúO/Sdotace/77/2020,OúO/Sdotace/78/2020,OúO/Sdotace/79/2020.Dodatek evid.č.: OúO/Svyp/76/2018- Dl/2020.Rozpočet obce na rok 2021.Obecně závazná vyhláška č.1/2020 o místních poplatcích.<.> Zápisy Finančního výboru a Kontrolního výboru Zastupitelstva obce Otice.<.> Záměr kontrolní činnosti Kontrolního výboru 3 Plán Finančního výboru Zastupitelstva obce Otice na rok 2021.12.Rámcový plán konání jednání zastupitelstva obce na rok 2021.13.Smlouva evid.č.: OúO/Spacht/66/2020.14.Smlouva evid.č.: OúO/Sbř-b/27/2020 15.Žádosti o dotace na rok 2021.16.Záměr kácení stromů v majetku obce.17.Informace o činnosti orgánů obce.18.Diskuse.19.Závěr <.>
<br> avrřšúšvr“
<br> r—Ar—nkooo _o.<.> >!
<br> W:?
<br> Mgr.XXXXXXXX XXXXXX Starosta
<br> Vyvěšeno na úřední desce dne: XX.11.2020 Jméno a podpis: XXXXXXXX XXXXXXXX
<br> Sejmuto z úřední desky dne: Jméno a podpis: XXXXXXXX XXXXXXXX
<br> Důvodové zprávy a přílohy kbodům jednání Zastupitelstva obce Otice jsou z důvodu obšírnosti současně vyvěšeny na elektronické úřední desce <.>

Načteno

edesky.cz/d/4285815

Meta

Jednání zastupitelstva   Jednání zastupitelstva   Jednání zastupitelstva   Územní plánování   Jednání zastupitelstva   Stavební informace   Stavby   Jednání zastupitelstva   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Rozpočet   Jednání zastupitelstva   Jednání zastupitelstva   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Volby   Pronájem   Jednání zastupitelstva   Územní plánování   Stavební informace   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Pronájem   Jednání zastupitelstva   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Veřejná zakázka   Rozpočet   Volby   Prodej   Stavební informace   Jednání zastupitelstva   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Otice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz