« Najít podobné dokumenty

Obec Dolní Újezd - Výzva k podání nabídky

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dolní Újezd.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Výzva k podání nabídky
<,> ' ' *.EVROPSKÁ XXX * - Fond soudržnosti \ " <.>,a“ Operačríprogramlivotntpmstiodf
<br> Obec Dolní Újezd
<br> Dolní újezd 281,569 61 Dolní Újezd lČ: 002 76 596
<br> I I I ' Vyzva k podani nabidky Zadavatel tímto vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku
<br> „Dolní Újezd,protipovodňová ochrana“
<br> Identifikační údaje zadavatele
<br> Název: Obec Dolní Újezd
<br> sídlo: Dolní Újezd 281,569 61 Dolní Újezd IČ: 00276596
<br> statutární orgán: XXXXX XXXXXX,starosta obce
<br> tel <.>,fax: +XXX 736 629 804
<br> e-mail: starostanoEniu'ezdcz identifikační údaje osoby pověřené výkonem zadavatelské činnosti: Název: Ing.XXXXXX XXXXXXX
<br> se sídlem: Na Labišti XXX,XXX XX Pardubice IČ: 876 00 129
<br> DIČ: C26712080408
<br> tel.: +420 737 410 130
<br> e-maii: 'avurekpceQemailcz
<br> Informace o druhu a předmětu veřejné zakázky
<br> Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce,jejíž zadávání nepodléhá zákonu č.134/2016 Sb <.>,o zadávání veřejných zakázek (dále též jen „zákon“),vyjma povinnosti zadavatele postupovat v souladu se zásadami,transparentnosti,přiměřenosti,rovného zacházení a zákazu diskriminace.Je zadávána formou uzavřené výzvy potenciálním zájemcům v souladu :; Pravidly pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP 2014 — 2020 a v souladu s metodikou Zadávání veřejných zakázek v OPŽP 2014 — 2020 jako zakázka malé hodnoty.Pokud jsou uvedeny ve výzvě odkazy na ustanovení ZZVZ,je tak činěno 5 ohledem na jednoznačné porozumění podmínkám zadavatele uvedeným v této Výzvě <.>
<br> Popis: Projekt řeší protipovodňovou ochranu ohrožených nemovitostí,revitalizační upravy koryta a pravobřežní části údolní nivy říčky Desné na jihozápadním okraji obce Dolní Újezd u Litomyšle <.>
<br> 50-01 PROTIPOVODNOVÁ OPATŘENÍ Protipovodňový val - navýšení stávajícího terénu zamezí rozlivu povodňových vod z koryta Desné,max.výška navýšení 0,5 rn,delka opatření 27 m <.>
<br> „' ' ',EVROPSKÁ UNIE - * Fond soudržnosti "-,o' Operační program 21mm prostředí
<br> 4 <.>
<br> 5 <.>
<b...

Načteno

edesky.cz/d/4285757

Meta

EIA   Veřejná zakázka  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Dolní Újezd      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz