« Najít podobné dokumenty

Obec Číhošť - Veřejná vyhláška-oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení a pozvání k veřejnému… (1 příloha)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Číhošť.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

priloha_843965354_0_13933.pdf [0,34 MB]
str.1 - MLNS/1870/2020/OVZP-OdVUP-5
<br> Městský úřad v Ledči nad Sázavou <,>
odbor výstavby a životního prostředí <,>
<br> oddělení výstavby a územního plánování
Husovo náměstí 7,Ledeč nad Sázavou
<br>
<br>
Č.j:MLNS/1870/2020/OVZP-OdVUP-5 Ledeč nad Sázavou,dne: 18.11.2020
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLAŠKA
<br>
O Z N Á M E N Í
<br> O ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO A STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ
<br> Dne 13.11.2020 XXXXX XXXXX XXXXXXXX,(nar.XX.XX.XXXX) a XXXXXX XXXXXXXX,(nar.XX.XX.XXXX),oba bytem Hroznětín
25,Číhošť,584 01 Ledeč nad Sázavou žádost o vydání společného povolení pro stavbu: Rodinný dům s terasou,zpevněné plochy <,>
oplocení,nádrž na dešťovou vodu,sjezd,přípojky – elektro,vodovodní,kanalizační,na pozemcích pozemkové parcely parcelní číslo
784/9 (orná půda) a 1245/1 (ostatní plocha) v katastrálním území Číhošť.Uvedeným dnem bylo zahájeno společné územní a
stavební řízení <.>
<br> MěÚ Ledeč nad Sázavou odbor výstavby a životního prostředí,jako stavební úřad příslušný dle § 13 odst.1 písm.d)
zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu,ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") <,>
oznamuje v souladu s ustanovením § 94m odst.1 stavebního zákona zahájení společného územního a stavebního řízení a
současně nařizuje veřejné ústní jednání (dále jen „ústní jednání“ na den
<br>
21.12.2020 (pondělí) v 10:00 hodin <.>
Místo konání: v kanceláři MěÚ Ledeč nad Sázavou,odd.stavebního úřadu,č.dv.302 <.>
<br> <,>
Závazná stanoviska,která mohou dotčené orgány uplatňovat podle § 4 odst.4 stavebního zákona,námitky účastníků
<br> řízení a připomínky veřejnosti musí být uplatněny nejpozději při ústním jednání,jinak se k nim nepřihlíží <.>
Osoba,která je účastníkem řízení podle § 94k písm.c) až e),může uplatňovat námitky proti projednávanému stavebnímu
<br> záměru,dokumentaci,způsobu provádění a užívání stavebního záměru nebo požadavkům dotčených orgánů,pokud jimi může být
přímo dotčeno jeho vlastnické nebo jiné věcné právo k ...

Načteno

edesky.cz/d/4280758

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Číhošť      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz