« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - jih - Veřejná vyhláška Návrh opatření obecné povahy Návrh stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - jih.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška Návrh opatření obecné povahy Návrh stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci
Městská část Brno-jih Doručeno: 11.11.2020 MCBJIH/11202/2020
<br> listy.přílohyz2
<br> Magistrát města Brna druh— bc>07es77350900 B \ R | N | O '
<br> č- J.: MMB/0476180/2020/HA VYŘIZUJE: XXXXXX XXXXX,DiS.'Brno XX.XX.XXXX
<br> SP.ZN.: 5400/0D/MMB/0290374/2020/6 TEL: 542 174 759 Uiad měst—ake 085“ města Brna
<br> Brno — jih
<br> E'MAIL: handl.martin©brno.:z Mariánské nám 13,617 00 Bmo
<br> O
<br> ;; 11 “11— 2029
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 412001 VL
<br> Příloha: „___
<br> návrh opatření obecné povahy
<br> návrh stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br> Oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci — místní komunikaci III.třídy,uI.Dufkovo nábřeží,Brno (MČ jih)
<br> Vyvěšeno dne: 1 1 -11- 2020
<br> _,„.// _ Urad mests ' "města Brna Sejmuto dne:.h Mariánské n “,617 00 Brno Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne: 1 1 “11“ 2023
<br> Ulice Dufkovo nábřeží,místní komunikace Ill.třídv,Brno,místní úprava provozu na pozemní komunikaci
<br> Magistrát města Brna jako věcně a místně příslušný správní orgán podle g 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“),obdržel dne 15.7.2020 návrh místní úpravy provozu na pozemní komunikaci — místní komunikaci III.třídy,ulice Dufkovo nábřeží,Brno,podaný Statutárním městem Brnem,městskou částí Brno-jih,se sídlem Mariánské náměstí 152,617 00 Brno—jih,formou výkresu č.01.1,s názvem „ZMĚNA DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ",pod názvem akce „DOPRAVNÍ ZNAČENÍ DUFKOVO NÁBŘEŽÍ - MK“,zpracovaného společnosti Brněnské komunikace a.s <.>,IČO: 60733098,s datem srpen 2020,formát cca 4 A4,měřítko 1:500,č.zakázky 0630-2020 <.>
<br> Policii České republiky,Krajskému ředitelství policie Jihomoravského kraje,Specializovanému pracovišti dopravního inženýrství Brno — město a Brno — venkov byla dopisem Magistrátu města Brna ze dne 22.9.2020,který byl Policii České republiky,...

Načteno

edesky.cz/d/4268662

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - jih      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz