« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - jih - Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - jih.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
MAGISTRÁT MĚSTA BRNA 601 67 BRNO,Kounicova 67
<br> Odbor dopravy
<br> Č.j.MMB/O447882/202O Vyřizuje/linka Brno dne
<br> Spis.zn.: 5400/OD/MMB/0447882/2020 Ing.Lang /542l74217 6.11.2020 “DÁĚSvtSká 3921115: Zgzl'go'lih ; Úřad méstsše části města Brna
<br> oruceno:.<.> „ _ 'i' MCBJlH/11142/2020 Marianslé Warhol aj./1617 00 Brno iS Hloh :2 V ' I v „\ mh p 7 VEREJN A V Y HLASKA ig,_ „ lllllll ||||ll lllllllllllllll Z““ 9 "!““ “m v,<,> v,<.> i M22 L,— den,mam.OPATRENI OBECNE POVAHY “ M ' Š Příloha: __
<br> Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br> Odbor dopravy MMB jako příslušný orgán státní správy podle © 77 odst.1 písm.c) a 5 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb.o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů <,>
<br> po předchozím písemném vyjádření Policie ČR KŘP JMK,č.j.KRPB-206742-1/ČJ—2020-0600DI,ze dne 5.11.2020 <,>
<br> postupem v souladu s ustanovením & 171 a následně části šesté zákona č.500/2004 Sb.správní řád,ve znění pozdějších předpisů,na základě žádosti:
<br> ZNAKOM,s.r.o <.>,Zengrova 4,615 00 Brno,IČ: 262 64 641
<br> stanovuje přechodnou úpravu provozu
<br> na místních komunikacích U Vlečky a Komárovská podle dokumentace,kteráje nedílnou součástí tohoto stanovení <,>
<br> z důvodu realizace kabelovodu na ul.U Vlečky <.>
<br> Předpokládaný termín realizace je v období 13.11.— 31.12.2020.Skutečný termín bude upřesněn v rozhodnutí o záboru,resp.uzavírce komunikace <.>
<br> Stanovení je platné pouze se souhlasem silničního správního orgánu a jeho platnost je omezena podle zákona č.361/2000 Sb.na dobu max.1 rok od vydání stanovení <.>
<br> Užití dopravních značek,světelných signálů a dopravních zařízení nesmí být v rozporu spříslušnými ustanoveními zákona č.361/2000 Sb <.>,vyhlášky č.398/2009 Sb <.>,vyhlášky č.294/2015 Sb.a s technickými podmínkami TP 65 a TP 66 <.>
<br> Povinností žadatele je kontrolovat soulad užití dopravních značek,světelných signálů a dopravních zařízení s projektovou do...

Načteno

edesky.cz/d/4265872

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - jih      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz