« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Líšeň - Veřejná vyhláška - Stanovení přechodné úpravy provozu na místních komunikacích Novolíšeňská, Hochmanova, Bednaříkova a Molákova

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Líšeň.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška - Stanovení přechodné úpravy provozu na místních komunikacích Novolíšeňská, Hochmanova, Bednaříkova a Molákova
MAGISTRÁT MĚSTA BRNA
601 67 BRNO,Kounicova 67
<br> Odbor dopravy
<br> Č.j.: MMB/0431033/2020
Spis.zn.: 5400/OD/MMB/0431033/2020
<br> Vyřizuj e/linka
Ing.Lang /542174217
<br> Brno dne
23.10.2020
<br> VEŘEJNÁ VYHLASKA
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br> Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br> Odbor dopravy MMB jako příslušný orgán státní správy podle § 77 odst.4 a § 124 odst.6 zákona
č.361/2000 Sb.o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění
pozdějších předpisů <,>
bez předchozího vyjádření Policie ČR (viz odůvodnění) <,>
postupem v souladu s ustanovením § 171 a následně části šesté zákona č.500/2004 Sb.správní řád <,>
ve znění pozdějších předpisů,na základě žádosti:
<br> Signex,spol.s r.o <.>,Holzova 138,627 00 Brno,IČ: 499 71 344
<br> stanovuje přechodnou úpravy provozu
<br> na místních komunikacích Novolíšeňská,Hochmanova,Bednaříkova a Molákova podle
dokumentace,která je nedílnou součástí tohoto stanovení <,>
<br> z důvodu havárie plynovodu na ul.Novolíšeňská - Hochmanova <.>
<br> Stanovení je z důvodu havárie plynovodu a nutnosti jeho okamžitého odstranění vydáno dodatečně <.>
Práce na odstranění havárie již byly zahájeny v termínu 2.10.2020 <,>
předpoklad ukončení prací je 31.10.2020 <.>
Platnost stanovení je dána na dobu nejdéle 60 dní,tj.nejdéle do 30.11.2020 <.>
<br> Užití dopravních značek,světelných signálů a dopravních zařízení nesmí být v rozporu
s příslušnými ustanoveními zákona č.361/2000 Sb <.>,vyhlášky č.398/2009 Sb <.>,vyhlášky
č.294/2015 Sb.a s technickými podmínkami TP 65 a TP 66 <.>
<br> Povinností žadatele je kontrolovat soulad užití dopravních značek,světelných signálů a dopravních
zařízení s projektovou dokumentací a zabezpečit jejich údržbu po celé období přechodné úpravy
provozu na pozemní komunikaci <.>
<br> Odbor dopravy MMB může z vlastního podnětu nebo z podnětu příslušného orgánu Policie ČR
nařídit žadateli,aby z důvodu zabezpečení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu zajistil
...

Načteno

edesky.cz/d/4234722

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Líšeň      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz