« Najít podobné dokumenty

Obec Třešovice - Létáky ke Covidu - 19

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Třešovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Pozitivní test
Co mám dělat,když
MÁM POZITIVNÍ VÝSLEDEK TESTU C+
<br> Pozitivní výsledek testu znamená,že jste se nakazil/a onemocněním COVID-19.Tímto onemoc-
něním se může nakazit kdokoli,proto nepanikařte a dodržujte následující pravidla,abyste
onemocnění nešířil/a na další osoby <.>
Tato pravidla dodržujte jak v případě,že MÁTE PŘÍZNAKY ONEMOCNĚNÍ COVID-19
(teplota nad 37,3°C,suchý kašel,zhoršené dýchání,ztráta chuti nebo čichu,zažívací obtíže) <,>
tak i v případě,že tyto PŘÍZNAKY NEMÁTE a byl/a jste testován/a pro kontakt s nakaženou
osobou či na vlastní žádost.Nákazu totiž můžete šířit i přesto,že se cítíte zdráv/a <.>
<br> � Zůstaňte doma v IZOLACI a vyhýbejte se kontaktu s lidmi <.>
� Ihned po zjištění výsledku testu kontaktujte telefonicky svého PRAKTICKÉHO LÉKAŘE <,>
<br> který Vás informuje o dalším postupu,poučí Vás a naplánuje další kontrolu <.>
� Bude Vám nařízena domácí IZOLACE a to na dobu,kterou stanoví Váš praktický
<br> lékař <.>
� Bude Vám vystavena pracovní neschopnost <.>
<br> � Poté telefonicky kontaktujte svého zaměstnavatele a informujte ho o Vaší situaci <.>
� Přijde-li Vám odkaz na SEBEREPORTOVACÍ FORMULÁŘ,vyplňte jej <.>
<br> � Vyplněním sebereportovacího formuláře urychlíte následný hovor se zaměstnan-
cem hygienické stanice <.>
<br> � V nejbližší době po oznámení výsledku Vás bude telefonicky kontaktovat zaměstnanec
hygienické stanice,který se Vás bude dotazovat na Vaše rizikové kontakty v posledních
několika dnech,popřípadě si ověří Vámi zadané údaje v sebereportovacím formuláři <.>
<br> � Pro urychlení hovoru si,prosím,předem nachystejte seznam osob,se kterými
jste byl/a v rizikovém kontaktu během posledních 5 dní (rodinní příslušníci,kole-
gové,přátelé,spolužáci apod.) včetně kontaktních údajů na tyto osoby <.>
<br> � Pokud se Vám pro svou zvýšenou vytíženost hygienik nebude delší dobu ozývat <,>
bude Vám zaslána informační SMS <.>
<br> � I bez předchozí komunikace s hygienou dodržujte zásady pobytu v izolaci <.>
� Pokud je to možné,informujte sv...
Negativní test
Co mám dělat,když
MÁM NEGATIVNÍ VÝSLEDEK TESTU
<br> Negativní výsledek testu znamená,že v tuto chvíli u Vás nebylo prokázáno onemocnění
COVID-19.Následující pravidla se pro Vás liší podle důvodu,proč jste byl/a testován/a <,>
proto si důkladně přečtěte následující text <.>
<br> Osoby,které byly ve významném kontaktu s nakaženým,je třeba testovat z důvodu včasné-
ho dohledání dalších nakažených osob,aby se zamezilo dalšímu šíření onemocnění
COVID-19.Protože se toto onemocnění může projevit i za delší dobu od kontaktu s nemoc-
nou osobou,nevylučuje negativní test zpočátku karantény možnost,že se u Vás onemocně-
ní COVID-19 projeví o několik dní později a můžete být infekční.Z tohoto důvodu musíte
dodržovat pravidla KARANTÉNY,abyste případně nešířil/a onemocnění nevědomě na další
osoby:
<br> � Přestože se cítíte nemocný/á,onemocnění COVID-19 u Vás nebylo prokázáno.Prav-
děpodobně proděláváte jiné infekční onemocnění <.>
<br> � Kontaktujte co nejdříve svého PRAKTICKÉHO LÉKAŘE (či jiného lékaře,který Vaše
vyšetření indikoval),informujte ho o výsledku Vašeho testu a domluvte se na dalším
postupu <.>
<br> � V případě závažného zhoršení (např.dušnost) Vašeho zdravotního stavu volejte Zdra-
votnickou záchrannou službu (telefon 155)
<br> � Zůstaňte doma a i přesto,že se cítíte zdráv/a,a vyhýbejte se kontaktu s lidmi <.>
� Ihned po zjištění výsledku testu kontaktujte telefonicky svého PRAKTICKÉHO
<br> LÉKAŘE,který Vás bude informovat o dalším postupu a poučí Vás <.>
� Pokračujte v domácí KARANTÉNĚ a to na dobu,kterou stanoví Váš praktický
<br> lékař <.>
� Poté telefonicky kontaktujte svého ZAMĚSTNAVATELE a informujte ho o Vaší situaci <.>
� Zpozorujete-li na sobě během KARANTÉNY příznaky onemocnění COVID-19 (tep-
<br> lota nad 37,3°C,suchý kašel,zhoršené dýchání,ztráta chuti nebo čichu,zažívací
obtíže),kontaktujte telefonicky svého praktického lékaře a domluvte se na dalším
postupu <.>
<br> MÁTE PŘÍZNAKY ONEMOCNĚNÍ COVID-191
<br> TEST NA VLASNÍ ŽÁDOST (SAMOPLÁTCE)3
<br> BYL...
Kontakt
Co mám dělat,když jsem byl
V KONTAKTU S POZITIVNĚ
TESTOVANOU OSOBOU
<br> O XXX,že jste byl/a ve rizikovém kontaktu s osobou pozitivně testovanou na onemocnění COVID-19
(nakažená osoba),můžete být informován/a těmito způsoby:
<br> Za rizikový kontakt se zpravidla považuje situace,kdy jste s nakaženou osobou pobýval/a déle než
15 minut a na vzdálenost menší než 2 metry,kdy současně minimálně jeden z Vás neměl dostatečně
zakrytá ústa a nos (rouškou či respirátorem).Zda se opravdu jednalo o rizikový kontakt,vyhodnotí
zaměstnanec hygienické stanice nebo lékař <.>
<br> Pokud byl Váš kontakt s nakaženou osobou vyhodnocen jako významný,existuje jistá pravděpodobnost <,>
že jste se mohl/a také nakazit.Z tohoto důvodu postupujte následovně:
<br> � Kontaktuje Vás přímo nakažená osoba <.>
<br> � Přijde Vám upozornění z aplikace e-Rouška <.>
<br> � Kontaktuje Vás zaměstnanec hygienické stanice,popřípadě Váš praktický lékař <.>
<br> Zůstaňte doma a vyhýbejte se kontaktu s ostatními lidmi.Dojde-li ke kontaktu,mějte vždy zakrytá
ústa i nos (např.rouška,respirátor),nikoho se nedotýkejte <.>
<br> 1
<br> O své situaci informujte svého ZAMĚSTNAVATELE.4
<br> � Seznam odběrových míst: https://koronavirus.mzcr.cz/seznam-odberovych-center/
<br> � Alespoň 1-2 hodiny před odběrem si ideálně nečistěte zuby,nejezte a nepijte <.>
<br> � Na odběrové místo a z něj cestujte ideálně vlastním autem,pokud to není možné,vyberte si
nejkratší možnou cestu,dodržujte rozestupy od ostatních (minimálně 2 metry),mějte po
celou dobu důkladně zakrytá ústa i nos (rouškou či respirátorem),minimalizujte kontakt
s okolním prostředím a často si dezinfikujte ruce <.>
<br> � Na odběrovém místě dodržujte všechna organizační a protiepidemická opatření <.>
<br> Pokud Vám byla vystavena elektronická žádanka k odběru a testování,zarezervujte si odběr dle
pokynů toho,kdo žádanku vydal <.>
<br> 5
<br> Výsledek testu Vám bude sdělen do 48 hod formou SMS.O výsledku testu informujte
co nejdříve jak svého PRAKTICKÉHO LÉKAŘE ...
Příznaky
Co mám dělat,když se u mě
PROJEVILY PŘÍZNAKY COVID-19
<br> DĚKUJEME,ŽE DODRŽUJETE STANOVENÁ PRAVIDLA
A POMÁHÁTE TAK CHRÁNIT SEBE I SVÉ OKOLÍ <.>
<br> Zpozorujete-li na sobě příznaky onemocnění,které se shodují s příznaky onemocnění COVID-19
(teplota nad 37,3°C,suchý kašel,zhoršené dýchání,ztráta chuti nebo čichu,zažívací obtíže) <,>
postupujte následovně:
<br> Zůstaňte doma a vyhýbejte se kontaktu s ostatními lidmi.Dojde-li ke kontaktu,mějte vždy zakrytá
ústa i nos (např.rouška,respirátor) <.>
<br> Kontaktujte telefonicky svého PRAKTICKÉHO LÉKAŘE,informujte ho o svém zdravotním stavu
a domluvte se na následném postupu <.>
<br> Kontaktujte telefonicky svého ZAMĚSTNAVATELE a informujte ho o Vaší situaci.Pokud nejste
v pracovní neschopnosti,zažádejte o volno či home office do doby zjištění výsledku testu <.>
<br> Pokud Vám byla vystavena elektronická žádanka k odběru a testování,zarezervujte si odběr na
odběrovém místě dle pokynů vašeho lékaře <.>
<br> Na osoby,se kterými sdílíte domácnost,se do doby průkazu či vyvrácení nemoci COVID-19 nevzta-
hují karanténní opatření,avšak je velmi vhodné,aby do doby konzultace Vašeho stavu s lékařem či
zjištění výsledku testu také minimalizovali kontakt s ostatními lidmi a na veřejnosti měli stále zakrytá
ústa i nos.Je-li to možné,je doporučováno těmto osobám během této doby využít práci či studium
z domova <.>
<br> Výsledek testu Vám bude sdělen do 48 hod formou SMS.O výsledku testu informujte co nejdříve
svého PRAKTICKÉHO LÉKAŘE <.>
<br> � Bude-li mít lékař podezření,že se u Vás projevuje onemocnění COVID-19,vystaví Vám
elektronickou žádanku k testování průkazu tohoto onemocnění <.>
<br> � Bude-li to Váš stav vyžadovat,vydá Vám lékař rozhodnutí o pracovní neschopnosti.Vaše
osobní přítomnost u lékaře není nezbytnou podmínkou k vydání tohoto rozhodnutí <.>
<br> � Do doby zjištění výsledku testu se vyhýbejte kontaktu s dalšími osobami,abyste případně
nešířil/a onemocnění dál <.>
<br> � Seznam odběrových míst naleznete na:
<br> htt...
Pojmy
UPŘESŇENÍ POJMŮ
<br> DĚKUJEME,ŽE DODRŽUJETE STANOVENÁ PRAVIDLA
A POMÁHÁTE TAK CHRÁNIT SEBE I SVÉ OKOLÍ <.>
<br> IZOLACE
Izolace je opatření,které slouží k oddělení nakažených osob od ostatních <.>
Cílem je zabránit dalšímu šíření infekce.Pro osoby s pozitivním výsledkem
testu je povinná.Izolaci nařizuje praktický lékař,popřípadě zaměstnanec hygi-
enické stanice,kteří určí i délku jejího trvání.Izolace obvykle trvá 10 dní od
odběru vzorku,který prokázal onemocnění COVID-19.Ukončuje ji praktický
lékař bez potřeby dalšího testu v případě,že poslední 3 dny je nakažená
osoba zcela bez příznaků <.>
<br> V případě nejasností
volejte linku 1221
<br> KARANTÉNA
Karanténa je opatření,které slouží k oddělení případně nakažených osob od
ostatních.Cílem je zabránění dalšímu šíření infekce od osob,u kterých se
ještě neprojevily příznaky onemocnění.Karanténu nařizuje praktický lékař <,>
popřípadě zaměstnanec hygienické stanice,kteří určí i délku jejího trvání <.>
Karanténa trvá obvykle 10 dní od kontaktu s nakaženou osobou,pokud byl
optimálně 5.až 7.den od kontaktu (nejpozději však 10.den od kontaktu)
proveden test na průkaz onemocnění COVID-19 s negativním výsledkem <.>
Pokud se nepodaří během 10 dnů test na průkaz onemocnění COVID-19
provést,trvá karanténa 14 dní <.>
<br> RIZIKOVÝ KONTAKT
Za rizikový kontakt se zpravidla považuje situace,kdy jste s nakaženou
osobou pobýval/a déle než 15 minut a na vzdálenost menší než 2 metry <,>
kdy současně minimálně jeden z Vás neměl dostatečně zakrytá ústa a nos
(rouškou či respirátorem).Zda se opravdu jednalo o významný kontakt <,>
vyhodnotí zaměstnanec hygienické stanice nebo lékař <.>
<br> NEJČASTĚJŠÍ PŘÍZNAKY COVID-19
<br> teplota
větší než 37,3°C
<br> zhoršené
dýchání
<br> ztráta
čichu nebo chuti
<br> zažívací
obtíže
<br> suchý
kašel
<br> další informace naleznete na
koronavirus.mzcr.cz

Načteno

edesky.cz/d/4230495

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Třešovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz