« Najít podobné dokumenty

Obec Třešovice - Zápis z 21. řádného zasedání zastupitelstva ze dne 20.10.2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Třešovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozpočtové opatření č. 3/2020
obec Třešovice,lČo 00667897
ltvÓ/ /0ťf p/7 / 6
Rozpočtové změny s dŮvodovou zprávou
<br> KEo4 1.8.2 UR006
<br> Návrh rozpočtového opatření é.3l2O2O
Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:
<br> Příjmy
XXX XXX orgX orgX N+z+lJz zJ Původní hodnota Změna po změně Název
<br> 1) 4L7L
2) 4LLL
<br> Ce]kem za Par:
<br> 98024
98193
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> 96 250,00
47 000,00
<br> lJtÍl 250,00
<br> 96 250,00 Neinvest.přij.transíery z všeob.pokl <.>
<br> 47 000,00 Neinvest.pnj.transíery z všeob.pokl <.>
<br> l/xl 250,00
Přiimy celkem 0,00 1/l3 250,00 l/til 250,00
<br> Výdaie
XXX XXX orgX orgX N+z+lJz zJ Původní hodnota Změna po změně Název
<br> 3) 2333 5171
Celkem za Par: 2333
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> 20 000,00
20 000,00
<br> 20 000,00 Opravy a udržování
20 ooo,oo Úpravy drobných vodních toků
<br> 4) 2339 5171
celkem za Paí: 2339
<br> 20 000,00
20 000,00
<br> _20 000,00
<.> 20 000,00
<br> 0,00 opravy a udržování
0,00 Záležitosti vodních toků a
<br> 5) 3421 5139
celkem zaPaí:3427 <,>
<br> 2 000,00
2 000,00
<br> 500,00
<br> 500,00
<br> 2 500,00 Nákup materiálu jinde nezařazený
<br> 2 5oo,00 Využití volného času dětí a mládeže
<br> 6) 3631 51s4
Celkem za Paí: 363t
<br> 16 000,00
16 000,00
<br> 12 000,00
1rl 000,00
<br> 28 000,00 Elektrická energie
<br> 28 000,00 Veřejné osvětlení
<br> 7) 3639 5329 6153
8) 3639 5329 6152
9) 3639 5329
<br> 3639 6130
Cetkem za Par: 3639
<br> 0,00
<br> 0,00
1000,00
<br> 0,00
<br> 1 000,00
<br> 500,00
<br> 760,00
-1 000,00
<br> 3 000,00
3 260,00
<br> 500,00 ost.neinVest.transfery Veřejným
<br> 760,00 ost.neinVest.transÍery Veřejným
<br> 0,00 ost.neinvest.transíery veřejným
<br> 3 000,00 Pozemky
<br> 4 260,00 Komunální služby a rlzemní rozvoj
<br> 10) 3745 5021
11) 3745 5169
<br> Ce]kem za Par: 3745
<br> 37 000,00
15 000,00
52 000,00
<br> 10 000,00
3 000,00
<br> 13 000,00
<br> 47 000,00 ostatní osobní uýdaje
<br> 18 000,00 NákUp ostatních služeb
<br> 65 000,00 Péče o vzhled obcí a veřeinou zeleň
<br> 12) 6115 5019
13) 6115 ...
Zápis
obec Třešovice
<br> Třešovice čp.40,38501 Strakonice
<br> lČo: 00667897,tel.724L89595,e-mail: obectresovice@seznam.cz
<br> Zápis z21.<.> řádného zasedání zastupitelstva obce Třešovice konaného
<br> dne 20.10,2020
<br> Místo zasedání: Obecní úřad Třešovice Číslo |ednací: OUTŘ/58/2o2o
Zastupitelstvo obce Třešovice
<br> Přítomni: XXXX XXXXXXXXXX,XXXX XXXXXXXXX Dis <.>,XXXXXX XXXXX,XXXXX XXXXXX,XXXX XXXXXXX,Vladimír
Turek,XXXX XXXXXXXXX
<br> Zahájení zasedání zastu pitelstva
<br> Starostka seznámila přítomné s návrhem programu <.>
<br> Program:
<br> L.Zahájení
2.Určenízapisovatele a ověřovatelů zápisu,schválení pro8ramu
3.Projednání rozpočtového opatření č.3l2O2O
4.projednání žádosti o dar - zo t8lo2 Čsop lvtakov
5.Projednání darovací smlouvy s Oblastní charitou Strakonice
6.Ostatní
7.Diskuze
<br> 1.Zahájení
<br> Zasedáníobecního zastupitelstva bylo zahájeno v 18.00 hodin starostkou obce Janou Vohryzkovou <.>
<br> Na zasedání bylo přítomno 7 členů zastupitelstva,zastupitelstvo je usnášení schopné <.>
<br> 2.Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu,projednání programu schůze
Do funkce ověřovatelů zápisu byli navrženi XXXXX XXXXXX a XXXXXX XXXXX.Zapisovatelkou zápisu byla
navržena XXXX XXXXXXXXXX.Návrh byljednomyslně přijat.Byl projednán a schválen program schůze <.>
Usnesení č.34/20 schváleno
Výsledek hlasování: Pro: 7 proti: 0 zdrželo se : 0
3.Projednání rozpočtového opatře ní č.3l2O2O
Zastupitelstvo obce projednává a schvaluje rozpočtové opatření č.3l2O20,které je nedílnou součástí
tohoto zápisu <.>
<br> Usnesení č,35l2O schváleno
hlasování: Pro: 7 proti: 0 zdrželo se : 0
<br> 4.Projednání žádosti o dar - zO L8lO2 ČSOp ruakov
Dne 7.10.2020 byla na obec Třešovice doručena žádost o finančnídar pro Český svaz ochránců
přírody zo 78loz Čsop tvlakov,sídlem Nová Ves 10,39701 Písek.Organizace žádá finanční dar na
zajištění provozu Záchranné stanice živočichů Makov v roce 2020 <.>
<br>
<br> obec Třešovice
<br> Třešovice čp.40,38601 Strakonice
<br> lČo: 00667897,tel.724L8959...

Načteno

edesky.cz/d/4223427

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Volby   Rozpočet   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Třešovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz