« Najít podobné dokumenty

Obec Bransouze - Zasedání zastupitelstva obce č. 6/2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Bransouze.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zasedání zastupitelstva obce č. 6/2020
Zasedání zastupitelstva obce č.6/2020: Obec Bransouze     
OÚ Bransouze 12.10.2020
 
Přítomných: 7
 
Starosta navrhl rozšíření programu jednání o bod: dar provozovateli místní prodejny <.>
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo upravený program jednání <.>
Hlasování:       pro: 7               proti: 0            zdrželi se: 0
USNESENÍ:  1/6/20 bylo schváleno
4)    Dar provozovateli místní prodejny
5)    Prodej pozemků
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce určilo zapisovatelem Ing.XXXX XXXXX a ověřovatele zápisu Bc.Pavlu Rymešovou a Jaroslavu Zimolovou DiS <.>
Hlasování:       pro: 7               proti: 0            zdrželi se: 0
USNESENÍ:  2/6/20 bylo schváleno
 
Ad 1) Zastupitelstvo obce Bransouze bylo seznámeno s rozpočtovým opatřením č.8/2020 schváleným starostou dne 30.09.2020 <.>
Zastupitelstvo obce bere na  vědomí rozpočtová opatření číslo 8/2020 <.>
 
 
 
Ad 4) Starosta obce podal žádost o poskytnutí dotace z Fondu Vysočiny z grantového programu Venkovské prodejny 2020.Žádost byla schválena,z celkových nákladů 71.500,- Kč na podporu prodejny v Bransouzích činí spoluúčast obce Bransouze 21.500,- Kč a dotace Kraje Vysočina 50.000,- Kč <.>
            Zastupitel XXXX XXXXXX seznámil ostatní zastupitele se skutečností,že je u projednávaného bodu ve střetu zájmů <.>
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Bransouze schválilo dar provozovateli prodejny v Bransouzích paní Evě Bendové IČ:74961551 ve výši 71.500,- Kč <.>
HLASOVÁNÍ:  PRO: 6           PROTI: 0                   ZDRŽELI SE: 1
USNESENÍ:  3/6/20 bylo schváleno
Ad 5) Prodej pozemků:
 Starosta XXX XXXXX seznámil ostatní zastupitele se skutečností,že je u projednávaného bodu ve střetu zájmů <.>
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Bransouze schválilo prodej pozemků:
·         z pozemku p.č.1422/4 – lesní pozemek o výměře 1748 m2 nově utvořeného pozemku p.č.1422/10 – lesní pozemek o výměře 1056 m2 dle geometrického plánu 315-220/2020 za cenu 6,20 Kč/m2 <,>
·         z pozemku p.č.1771/1 – ostatní plocha o...

Načteno

edesky.cz/d/4217340

Meta

Prodej   Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Bransouze      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz