« Najít podobné dokumenty

Obec Bílá (Frýdek-Místek) - Nouzový stav

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Bílá (Frýdek-Místek).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Usnesení vlády o přijetí krizového opatření
USNESENÍ
<br> VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 30.září 2020 č.958
<br>
o přijetí krizového opatření
<br>
V návaznosti na usnesení vlády č.957 ze dne 30.září 2020,kterým vláda v souladu s čl.5
a 6 ústavního zákona č.110/1998 Sb <.>,o bezpečnosti České republiky,vyhlásila pro území
České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru
/označovaný jako SARS-CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5
písm.a) až e) a § 6 zákona č.240/2000 Sb <.>,o krizovém řízení a o změně některých zákonů
(krizový zákon),ve znění pozdějších předpisů,pro řešení vzniklé krizové situace,rozhodla
o přijetí krizových opatření,tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm.c) až e) a § 6 odst.1
písm.b) krizového zákona <.>
<br>
<br> Vláda s účinností ode dne 5.října 2020 od 00:00 hod.do dne 18.října 2020 do 23:59 hod <.>
<br> I.zakazuje
<br> 1.hromadné akce konané v počtu vyšším než deset osob ve vnitřních prostorech staveb
<br> a v počtu vyšším než dvacet osob ve vnějších prostorech,s výjimkou členů domácnosti <,>
výkonu povolání,podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti,účasti na svatbě,prohlášení
osob o XXX,že spolu vstupují do registrovaného partnerství,a pohřbu,a odstup od jiných
osob menší než 2 metry; tento zákaz se nevztahuje na hromadné akce uvedené v bodě
II.a na schůze,zasedání a podobné akce ústavních orgánů,orgánů veřejné moci,soudů
a jiných veřejných osob,které se konají na základě zákona,s účastí veřejnosti
nepřevyšující sto osob s tím,že mezi jednotlivými zástupci veřejnosti je rozestup alespoň
2 metry a každý z nich má určeno místo k sezení,na kterém se převážně zdržuje <,>
<br>
2.koncerty,divadelní představení a jiná umělecká představení a slavnosti,při kterých se
<br> převážně zpívá,včetně zkoušek;
<br> II.omezuje
<br>
1.divadelní,filmová a jiná umělecká představení,při kterých se převážně nezpívá,tak,že
<br> a) se jich může účastnit nejvýše 500 diváků,resp.účastníků s tím,že musí být dodržena
vzdálenost 2 metry mezi účastníky a účinkuj...
Usnesení vlády - vyhlášení nouzového stavu
USNESENÍ
<br> VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 30.září 2020 č.957
<br>
vláda v souladu s čl.5 a 6 ústavního zákona č.110/1998 Sb <.>,o bezpečnosti České republiky <,>
<br>
vyhlašuje
<br>
pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru
<br> /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky
<br>
NOUZOVÝ STAV
<br>
na dobu od 00.00 hodin dne 5.října 2020 na dobu 30 dnů <.>
<br>
Vláda
<br> I.n a ř i z u j e ve smyslu § 5 písm.a) až e) a § 6 zákona č.240/2000 Sb <.>,o krizovém řízení
a o změně některých zákonů (krizový zákon),ve znění pozdějších předpisů pro řešení vzniklé krizové
situace krizová opatření,jejichž konkrétní provedení stanoví vláda samostatným usnesením vlády;
<br> II.u k l á d á
<br>
1.předsedovi vlády řídit a koordinovat úkoly podle bodu I.<,>
2.členům vlády požádat vládu o předchozí souhlas k opatřením souvisejícím s vyhlášeným
<br> nouzovým stavem,která člen vlády nebo jím řízené ministerstvo činí v rámci svých pravomocí,a to
před jejich uplatněním;
<br>
III.s t a n o v í,že subjekty kritické infrastruktury mohou určit kritické zaměstnance,jejichž
<br> přítomnost na pracovišti je nezbytná pro zajištění funkce příslušného prvku kritické infrastruktury,na
něž se budou vztahovat zákazy a povinnosti;
<br>
IV.dosavadní vydaná a platná ochranná a mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví
<br> nejsou tímto vyhlášením nouzového stavu dotčena;
<br> V.p o v ě ř u j e předsedu vlády informovat neprodleně Poslaneckou sněmovnu Parlamentu
<br> České republiky o vyhlášení nouzového stavu podle bodu I.tohoto usnesení;
<br> VI.toto rozhodnutí nabývá účinnosti dnem 5.října 2020,v 00.00 hodin a jeho platnost končí
<br> uplynutím 30 dnů od nabytí jeho účinnosti <.>
<br> Provedou:
ministři <,>
vedoucí ostatních ústředních
orgánů státní správy
<br>
Na vědomí:
hejtmani <,>
primátor hlavního města Prahy
<br>
<br>
<br> Ing.XXXXXX XXXXX,v.r <.>
předseda vlády

Načteno

edesky.cz/d/4217192


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Bílá (Frýdek-Místek)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz