« Najít podobné dokumenty

Obec Pohnánec - Zápis č. 13/2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Pohnánec.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis č. 13/2020
Zápis č.13/2020
<br> ze zasedání zastupitelstva obce Pohnánec konané 8.10.2020 od 20:00 h <.>
ve společenské místnosti obecního domu <.>
<br> Program: 1) Zahájení
2) Přítomni
3) Ověření zápisu ze ZO č.12/2020
4) Určení ověřovatelů zápisu
5) Prodej obecního pozemku
6) Smlouva o věcném břemeni s E.on <.>
7) Dotace na rekonstrukci VO
8) Různé
9) Závěr
<br> 1.Jednání zastupitelstva obce zahájil starosta ve 20:00 h <.>
<br> 2.Přítomno 6 členů zastupitelstva,ZO je usnášení schopné <.>
Omluven: XXXXXXXXX XXXXX
<br> X.Ověření zápisu zastupitelstva obce XX/XXXX – bez připomínek <.>
<br> 4.Ověřovateli zápisu určení XXXXXX XXXX a XXXXX XXXXXXXXX <.>
<br> X.Zastupitelstvo Obce Pohnánec projednalo a schválilo záměr Obce Pohnánec prodat níže
uvedenou nemovitou věc ve výlučném vlastnictví Obce Pohnánec,a to:
<br> Nemovitou věc v obci Pohnánec a katastrálním území Pohnánec,která je zapsána v katastru
nemovitostí na listu vlastnictví č.10001 Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj,Katastrální
pracoviště Tábor,jako:
<br> – pozemek parcelní číslo St.44/2 – zastavěná plocha a nádvoří,o výměře 67 m2,na
pozemku stojí stavba: bez čp/če,zemědělská stavba (LV 194) <,>
aby se k němu mohli zájemci vyjádřit a předložit své nabídky <.>
<br> Usnesení: 34 / 20 / Z13
pro 6 proti 0 zdržel se 0
<br> 6.Starosta zastupitelstvo seznámil se Smlouvou o zřízení věcného břemene na p.č.494 mezi
Obcí Pohnánec a E.ON a.s.z důvodu umístění kabelového vedení NN k objektu k bydlení
č.p.13 <.>
Zastupitelstvo smlouvu projednalo a poté schválilo <.>
Usnesení: 35 / 20 / Z13
pro 6 proti 0 zdržel se 0
<br> 7.Zastupitelstvo projednalo návrh starosty o požádání o dotaci na rekonstrukci VO z programu
POV 2021.Zastupitelstvo návrh schválilo <.>
Usnesení: 36 / 20 / Z13
pro 6 proti 0 zdržel se 0
<br>
<br> 8.Finanční výbor předložil zápis ze svého zasedání dne 8.10.2020,kde kontroloval došlé fa.<,>
odeslané fa <.>,výpisy z účtu a účetní doklady <.>
Finanční výbor neshledal žádné nedostatky <.>
<br> Kontrolní výbor předloži...

Načteno

edesky.cz/d/4217187

Meta

Jednání zastupitelstva   Zveřejnění záměru   Prodej  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Pohnánec      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz