« Najít podobné dokumenty

Obec Krahulov - Zápis z 20. zasedání ZO ze dne 13.10.2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Krahulov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis z 20. zasedání ZO ze dne 13.10.2020
Obecní úřad Krahulov
Krahulov 41,675 21 Okříšky
<br> Čj.OÚK- 20/10/2020 Výtisk jediný
Počet listů: 8
<br> Zápis
ze zasedání zastupitelstva obce Krahulov
<br> konaného dne 13.10.2020
<br> Místo konání:zasedací místnost Obecního úřadu
Čas konání: od 18:00 do 19:15 hodin
Přítomni: XXXX XXXXXX st.DiS <.>,XXXXX XXXXX,Ing.XXXXXXXXX XXXXXXX,XXXXXX XXXXXX <,>
Ing.Veronika Malá <.>
<br> Omluveni: XXXX XXXXXX,ml.<.>
<br> Neomluveni: X
<br> Předsedající konstatoval,že je přítomna nadpoloviční většina zastupitelů a Zastupitelstvo obce je
usnášení schopné <.>
<br> PROGRAM:
<br> 1.ÚVOD
<br> Předsedající před zahájením zasedání přivítal všechny přítomné zastupitele obce <.>
<br> 2.STÁLÉ BODY
<br> a) Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst.1 zákona o obcích) a zapisovatele:
<br> Návrh usnesení:
<br> Předsedající navrhl určit zapisovatelkou paní Ing.Veronika Malou a ověřovateli zápisu
XXXX XXXXXXX Pavlíka a pana Ing.Františka Smejkala.K návrhu nebyly vzneseny žádné připo-
mínky ani protinávrhy <.>
<br> Hlasování:
pro: XXXX XXXXXX st.DiS <.>,XXXXX XXXXX,Ing.XXXXXXXXX XXXXXXX,XXXXXX XXXXXX <,>
Ing.Veronika Malá <.>
proti: X
zdrželi se: 0
<br> Usnesení č.173/10/2020 bylo Zastupitelstvem obce schváleno <.>
<br> 1
<br>
<br> b) Schválení programu
<br> Návrh usnesení:
<br> Předsedající navrhl doplnění programu - bodu e) o rozpočtové opatření č.6/2020 a dále program o
následující body:
<br> ch) Projednání vyhotovení projektu pro zázemí na fotbalovém hřišti <.>
i) Projednání postoupení stížnosti z KÚ KV na starostu obce pro korupční jednání <.>
<br> Následně předsedající navrhl schválení programu zasedání podle předložené pozvánky s
doplněnými výše uvedenými body <.>
<br> Hlasování:
pro: XXXX XXXXXX st.DiS <.>,XXXXX XXXXX,Ing.XXXXXXXXX XXXXXXX,XXXXXX XXXXXX <,>
Ing.Veronika Malá <.>
proti: X
zdrželi se: 0
<br> Usnesení č.174/10/2020 bylo Zastupitelstvem obce schváleno <.>
<br> c) Seznámení s činností OÚ:
<br> V současné době pracují u obce dva studenti a to na dohodu o provedení práce,kteří ...

Načteno

edesky.cz/d/4217166

Meta

Prodej   Pronájem   Územní plánování   Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Krahulov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz