« Najít podobné dokumenty

Obec Sobotovice - Záměr obce prodat, směnit pozemky v jejím vlastnictví

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Sobotovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Záměr obce prodat pozemek p.č. 104/1
OBEC S 0 B 0 TO VI C E,Sobotovice ] 76,664 67 Sobotovice
<br> Záměr obce prodat pozemek v jejím vlastnictví
<br> Obec Sobotovice zveřejňuje ve smyslu ustanovení 5 39 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení) ve znění pozděj ších předpisů
<br> ZÁMĚR PRODAT
<br> pozemek parcelní číslo 104/1,o výměře 26 m2 — druh pozemku ostatní plocha <.>
<br> Pozemek je zapsán na listu vlastnictví č.10001 u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj,Katastrální pracoviště Brno-venkov <.>
<br> K tomuto záměru je možné podat písemné nabídky s uvedením navrhovaného nákupu či jiné připomínky
<br> a námitky na adresu Obec Sobotovice,č.p.176,664 67 Sobotovice <.>
<br> tel.: 724 185 245
<br> Tento záměr byl schválen na zasedání Zastupitelstvo obce Sobotovice dne 17.9.2020 usnesením č.71/7/20 <.>
<br> XXXXXX XXXXX,starosta
<br> Vyvěšeno na úřední desce dne : l\ l\
<br> Sejmuto z úřední desky dne:
Záměr obce o směně pozemků p.č. 47
OBEC S 0 B 0 TO VI C E,Sobotovice ] 76,664 67 Sobotovice
<br> Záměr obce 0 směně pozemků
<br> Obec Sobotovice zveřejňuje ve smyslu ustanovení & 39 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení) ve znění pozděj ších předpisů
<br> ZÁMĚR SMĚNIT
<br> část obecního pozemku parcelní číslo 47,o výměře 94 m2 — druh pozemku vodní plocha,zapsaného na listu vlastnictví č.10001 u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj,Katastrální
<br> pracoviště Brno-venkov.za část pozemku parcelní číslo 104/4,o výměře 43 m2 — druh pozemku ostatní plocha
<br> s doplatkem,dle přiložené mapy <.>
<br> K tomuto záměru je možné podat připomínky a námitky na adresu Obec Sobotovice,č.p.176,664 67
<br> Sobotovice.Bližší informace lze získat u starosty obce p.Zdeňka Nečase,email: starostaťLfÉ-zsobotovice.cz <,>
<br> tel.: 724 185 245
<br> Tento záměr byl schválen na zasedání Zastupitelstvo obce Sobotovice dne 17.9.2020 usnesením č.70/7/20 <.>
<br> XXXXXX XXXXX,starosta
<br> Vyvěšeno na úřední desce dne : N \O Žid) Lo <.>
<br> Sejmuto z úřední desky dne:
<br> /""jř\ \ / \ \\ <.>
<br>.<.>
<br> „ <.>
<br>.<,>
<br> \\/./ a/ / <,>
<br> /.<.>
Záměr obce o směně pozemků p.č. 470/93
OBEC S 0 B 0 TO VICE,Sobotovice 176,664 67 Sobotovice
<br> Záměr obce 0 směně pozemků
<br> Obec Sobotovice zveřejňuje ve smyslu ustanovení 5 39 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení) ve znění pozděj ších předpisů
<br> ZÁMĚR SMĚNIT
<br> obecní pozemek parcelní číslo 470/93,o výměře 7 m2 — druh pozemku orná půda,který vznikne z původního pozemku parcelní číslo 470/85 dle přiloženého geomtrického plánu zapsaného na listu vlastnictví č.10001 u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj,Katastrální pracoviště Brno-venkov <.>
<br> za pozemek parcelní číslo 470/94,o výměře 33 m2 — druh pozemku ostatní plocha/ostatní
<br> komunikace,který vznikne z původního pozemku parcelní číslo 470/22 dle přiloženého geometrického plánu <.>
<br> K tomuto záměru je možné podat připomínky a námitky na adresu Obec Sobotovice,č.p.176,664 67
<br> Sobotovice.Bližší informace lze získat u starosty obce p.Zdeňka Nečase,email: starosta-“fřÍ=.sobotovice.cz <,>
<br> tel.: 724 185 245
<br> Tento záměr byl schválen na zasedání Zastupitelstvo obce Sobotovice dne 17.9.2020 usnesením č.69/7/20 <.>
<br> XXXXXX XXXXX,starosta
<br> Vyvěšeno na úřední desce dne : \ \o 39—153
<br> Sejmuto z úřední desky dne:
<br> ÉFEIJE
<br> 4m ng “ _ _;-
<br> VÝKAZ DOSAVADNÍHO A NOVÉHO STAVU ÚDAJÚ KATASTRU NEMOVITOSTÍ Dosavadní stav Nový stav Omarem Vyměra parcely \ Druh pozemku Dam-“rčení Výměra parcely l Druh pozemku Typ slavily Zpús.Porovnání se titanem EVIIEHEB mravních vzžarlů pozemku,<.>.<.>.<.> pozemku __ '"f-Pv'“ 1351 přechází z pnzerrúu ' Cielo ti:—.in Výměra allu Oznařunl parc.ĚlEíem 2213391! vyuřJíi pan: Cretan! Způsob um.—'n.Zoúsao využití \rwrěr označené-how ulaatrllclví : dilu ' : | ; z ' katastru dr'wějš.: po:.2 | \ ha i m2 ha : rn \._ ha : m \._ nr.-mv |11e1l emar-ru |.470/22.10 1 23 orná půda 470/22.9; 91 | orná půda | : 470.111 ! | 901 1 9.91 | | \ ' ' r rel.<.> __“ ' ' - '— ' ' d.| 470/94 ' \ : 33 |_._sta$ofnmřikm : 4111-- _ 901 __ | _I 33- V0 nl.ostat.<.> \ ' 47 ' 55: 90 ——-Lmkpňmený...
Záměr obce prodat pozemky p.č. 470/90, 470/91, 470/92
OBEC S 0 B 0 T 0 VI C E,Sobotovice ] 76,664 67 Sobotovice
<br> Záměr obce prodat pozemek v jejím vlastnictví
<br> Obec Sobotovice zveřejňuje ve smyslu ustanovení 5 39 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů
<br> ZÁMĚR PRODAT
<br> pozemek parcelní číslo 470/90,o výměře 3 'm2 — druh pozemku orná půda,pozemek parcelní číslo 470/91,o výměře 9 m2 — druh pozemku orná půda,pozemek parcelní číslo 470/92,o výměře 54 m2 — druh pozemku orná půda <,>
<br> které vzniknou rozdělením pozemku parcelní číslo 470/83 dle přiloženého geometrického plánu <.>
<br> Pozemek je zapsán na listu vlastnictví č.10001 u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj,Katastrální pracoviště Brno—venkov.K tomuto záměru je možné podat písemné nabídky s uvedením navrhovaného nákupu či jiné připomínky
<br> a námitky na adresu Obec Sobotovice,č.p.176,664 67 Sobotovice <.>
<br> tel.: 724 185 245
<br> Tento záměr byl schválen na zasedání Zastupitelstvo obce Sobotovice dne 17.9.2020 usnesením č.68/7/20 <.>
<br> XXXXXX XXXXX,starosta
<br> Vyvěšeno na úřední desce dne : h \0 - 3—33 &
<br> Sejmuto z úřední desky dne:
<br>.<.> <.>,<.> _ /.<.> <,>
<br>.„ „„ „m.<.> „_.<.> mmč%/
<br>,?
<br> nm
<br> f
<br> /
<br> %$qu,©
<br> /
<br> “míčku
<br> \) Šk? /
<br> /.\.f.<.>
<br> » \ (L
<br> P.__ )L a
<br> lít <.>
<br> /\\\\.\o(1/
<br> /
<br> \\
<br> \\ <.>
<br> \ ET?.* l._
<br> \\
<br> „mě
<br> \
<br> VÝKAZ DOSAVADNÍHO A NOVÉHO STAVU ÚDAJÚ KATASTRU NEMOVITOSTÍ
<br> Dosavadní stav Nový istav Omnčenl výměrou-zwei? Dmhpazolnšru Oznašenl Výměraparmlv !Eiruhpoztamku Twzlavhy 74:05.Pumvnámwsřavef“ NMEMGP—Évmch ratan-J pozemku Dumku __ _ ! určeni Dni orechazi z pozemku C150: řislu Výměra dilu Označenl parc.čisl'crn Způsob využí“ parc.č.islern _.Zpúsch využili Způnob vyutrr vsi-m'a označenému ulanlnich-lh _ _ rli-'u : ha m2 „,m2 „ “ZZÉZLÉT" „,470/22 2 10.231 omápůda 470/22.9\ 91 ornápůda \ 2 410.111 901.9; 91 i : 470/94 ; i 331% : 470.923 901 _—1_£3_—__ 47 ; 55: 90 ĚPý—y 47/5 : 17: 0...

Načteno

edesky.cz/d/4217153

Meta

Prodej   Jednání zastupitelstva   Zveřejnění záměru   Jednání zastupitelstva   Zveřejnění záměru   Jednání zastupitelstva   Zveřejnění záměru   Prodej   Jednání zastupitelstva   Zveřejnění záměru  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Sobotovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz