« Najít podobné dokumenty

Obec Kramolna - Veřejná vyhlášky - oznámení o vydání Změny č. 1 Územního plánu Kramolna

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Kramolna.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

VV - vydání změny č.1-upravená k vyvěšení.pdf (749.9 kB)
Kramolna 172
<br> Náchod
<br> PSČ 547 01
<br>
<br> tel.: + 420 491 428 934
<br> e-mail: ou.kramolna@tiscali.cz
<br> www.kramolna.cz
<br>
<br> IČO: 273 147
<br> bank.spoj.: KB Náchod
<br> 5920-551/0100
<br>
OObbeecc KKrraammoollnnaa
<br> 1
<br> č.j.: SP_okra7/2019 dne 1.10.2020
<br>
<br>
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
oznámení o vydání
<br>
<br> Změny č.1 Územního plánu Kramolna
<br>
<br>
<br> Zastupitelstvo obce Kramolna,příslušné podle ustanovení § 6 odst.5 písm.c) zákona č.183/2006 Sb.<,>
<br> o územním plánování a stavebním řádu,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) za
<br> použití ustanovení § 43 odst.4 a § 54 odst.2 stavebního zákona,v souladu s ustanovením § 13 a
<br> přílohy č.7 vyhlášky č.500/2006 Sb <.>,o územně analytických podkladech,územně plánovací
<br> dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti,ve znění pozdějších předpisů,§ 171 až
<br> 174 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“)
<br> oznamuje,že na svém zasedání dne 24.9.2020
<br>
<br> vydalo Změnu č.1 Územního plánu Kramolna (dále jen Změna č.1)
<br> formou opatření obecné povahy
<br>
<br>
Současně s tímto opatřením obecné povahy se oznamuje vyhotovení úplného znění Územního plánu
<br> Kramolna po Změně č.1 <.>
<br> Vzhledem k rozsahu Změny č.1 vydané formou opatření obecné povahy a úplného znění územního
<br> plánu není možné zveřejnit na úřední desce celý jejich obsah,proto se stanovuje v souladu
<br> s ustanovení § 20 odst.1 stavebního zákona a § 172 odst.2 správního řádu,kde a kdy je možné se
<br> s nimi seznámit :
<br>
<br> Opatření obecné povahy - Změna č.1 v celém rozsahu včetně Úplného znění ÚP Kramolna po změně
<br> č.1 je k nahlédnutí u obce Kramolna,na MěÚ Náchod,odboru výstavby a územního plánování <,>
<br> Zámecká 1845 a dále je zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup na webových
<br> stránkách města Náchod: http://www.mestonachod.cz/urad/vystavba/projednavane-uzemni-plany/
<br>
<br>
<br>
<br>...

Načteno

edesky.cz/d/4217133

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování   EIA  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Kramolna      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz