« Najít podobné dokumenty

Obec Zlončice - Sbírka zákonů, částka 168: Nařízení vlády o použití Armády České republiky a usnesení vlády ČR o přijetí krizových opatření

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Zlončice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

zde
Ročník 2020
<br> SBÍRKA ZÁKONŮ
ČESKÁ REPUBLIKA
<br> Částka 168 Rozeslána dne 16.října 2020 Cena Kč 53,–
<br> O B S A H :
<br> 416.Nař ízení vlády o použití Armády České republiky k záchranným pracím při ochraně obyvatelstva a prevenci šíření
koronaviru SARS CoV-2 spočívající ve vybudování záložního zdravotnického zařízení a jeho částečné obsluze
<br> 417.Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
<br> 418.Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
<br> 419.Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
<br> 420.Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
<br>
<br> 416
<br> NAŘÍZENÍ VLÁDY
<br> ze dne 16.října 2020
<br> o použití Armády České republiky k záchranným pracím při ochraně obyvatelstva
a prevenci šíření koronaviru SARS CoV-2 spočívající ve vybudování záložního zdravotnického zařízení
<br> a jeho částečné obsluze
<br> Vláda nařizuje podle § 14 odst.3 a § 15 zákona
č.219/1999 Sb <.>,o ozbrojených silách České republi-
ky,ve znění pozdějších předpisů:
<br> § 1
<br> K záchranným pracím při ochraně obyvatelstva
a prevenci šíření koronaviru SARS CoV-2 se za úče-
lem pomoci Ministerstvu zdravotnictví a posílení
zdravotnických kapacit při zvládání epidemie povo-
lává nejvýše 260 vojáků v činné službě za účelem
vybudování záložního zdravotnického zařízení
<br> a jeho částečné obsluhy,včetně poskytování zdra-
votních služeb <.>
<br> § 2
<br> Ministr obrany určí vojáky v činné službě <,>
včetně vojenské techniky,k plnění úkolů podle § 1 <.>
<br> § 3
<br> Toto nařízení nabývá účinnosti dnem jeho vy-
hlášení <.>
<br> Předseda vlády:
<br> Ing.Babiš v.r <.>
<br> 1.místopředseda vlády a ministr vnitra:
<br> Hamáček v.r <.>
<br> Ministr obrany:
<br> Mgr.Metnar v.r <.>
<br> Sbírka zákonů č.416 / 2020Strana 4522 Částka 168
<br>
<br> 417
<br> USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
<br> ze dne 16.října 2020 č.1048
<br> o přijetí krizového opatření
<br> V návaznosti na usnesení vlády č.957 ze dne 30.září 2020,kterým vláda...

Načteno

edesky.cz/d/4216955

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Zlončice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz