« Najít podobné dokumenty

MČ Praha - Satalice - Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace zakázky na zhotovení díla: Skatepark Satalice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Praha - Satalice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

725/2020 MČPSAT/2
E.1.3
Skatepark Satalice
Soupis prací
SO1 - Betonová podlaha MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Zemní práce
<br> 1 Ostranění ruderálního porostu do 500 m2,naložení a odvoz do 20 km m2 1 400,00
<br> 2 Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové lochy do 1000 m2 m2 500,00
<br> 3 Vyčištění plochy a styčných spár mezi panely od nánosu zeminy a nálětů chemickým postřikem m2 1 400,00
<br> Celkem
Podkladní vrstvy
<br> 4 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl.100 mm+zhutnění m2 1 080,00
<br> 5 Geotextílie netkaná pro ochranu,separaci nebo filtraci,měrná hmotnost přes 200 do 300 g/m2 m2 1 080,00
<br> Celkem
Betonová podlaha
<br> 6 Bednění základových desek m2 1 080,00
<br> 7 Řezání dilatačních spár š 4 mm hl do 60 mm příčných nebo podélných v
čerstvém CB krytu m
<br> 646,00
<br> 8 Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 15 mm pro těsnící zálivku v
CB krytu m
<br> 646,00
<br> 9 Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 10 mm hl 15 mm bez
těsnicího profilu m
<br> 646,00
<br> 10 Povrchová úprava průmyslových podlah vsypovou směsí tl.3mm s přísadou
křemíku lehký provoz + strojně hlazené m2
<br> 1 080,00
<br> 11 Kladení drenážního potrubí z flexibilního PVC,průměru do 65mm s obsybem
ze štěrkopísku m
<br> 100,00
<br> 12 Geotextílie netkaná pro ochranu,separaci nebo filtraci,měrná hmotnost přes
200 do 300 g/m2 m2
<br> 1 080,00
<br> 13 Trubka drenážní flexibilní PipeLife D 50mm m 100,00
14 Základové desky z betonu tř.C 25/30+doprava,tl.desky 180 mm m3 195,00
15 Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari / drátkobeton 30kg/m3 t 9,00
<br> Celkem
Bourání konstrukcí
<br> 16 Bourání plotu v 2,5 m tyčkových,laťkových,prkenných z drátěného pletiva nebo plechu m 30,00
<br> 17 Rozebrání brat a vrátek kus 2,00
Celkem
Přesun hmot
<br> 18 Přesun hmot t 200,00
19 Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce t 96,00
<br> Celkem
<br> Betonová podlaha celkem
<br> SO2 - Prefabrikované žb prvky
20 ŽB prefabrikovaný prvek C30/37 - rádius - D.3.1 ks 2,00
21 ŽB pre...
725/2020 MČPSAT/1
Č.j.: 725/2020 MČPSAT V Praze Satalicích dne 16.10.2020
<br> Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace zakázky na zhotovitele díla:
<br> Skatepark Satalice
<br> Městská část Praha-Satalice
<br> IČ:002 40 711
<br> Se sídlem Praha 9-Sata1ice,K Radonicům 81,PSČ 190 15 Zastoupená starostkou Mgr.Miladou Voborskou Bankovní spojení: PPF banka,a.s <.>
<br> Č.účtu 90 21-502655998/6000
<br> (dále též „zadavatel“)
<br> Tímto vyzývá uchazeče k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace zakázky na zhotovitele díla: Skatepark Satalice
<br> Předmětem zakázkv ie (popis předmětu zakázky):
<br> Výstavba skateparku a volnočasového areálu na ploše 1240m2 v zastavěném území drážních staveb u nádraží Satalice.Pozemek 512/1 v k.ú.Satalice je v současné době nevyužíván.Stavba bude rozdělena do několika stavebních objektů: SOI — Betonová podlaha (na očištěnou plochu bude navezena vrstva z drceného kamene,na ní položena geotextílie a drenážní potrubí,dále bude osazena výztuž/nebo drátkobeton,betonáž bude provedena strojně s ručním hlazením do potřebného tvaru a požadavků hlazené podlahy,S02 — Prefabrikované žb prvky,SO3 — Mobiliář + překážky — zámečnické a dřevěné prvky,SO4 — Sadové úpravy <.>
<br> Předmět a rozsah plnění této zakázky je blíže specifikován v příloze č.1 Zadávací dokumentace <.>
<br> Kontaktní osoba zadavatele: Ing.XXXXX XXXXXX,XXX XXX XXX,pecova©satalice.cz <.>
<br> Obecné podmínky 1 )
<br> 2)
<br> 3)
<br> 4)
<br> 5)
<br> Zadavatel požaduje,aby uchazeč splňoval kvalifikační předpoklady dle 554 zákona č.137/2006Sb <.>,o veřejných zakázkách,ve znění pozdějších předpisů a prokázal technické kvalifikační předpoklady tím,že předloží alespoň jednu realizaci na stavbu obdobného charakteru <.>
<br> Uchazeč,se kterým bude uzavřena smlouva,před uzavřením smlouvy předloží originály nebo úředně ověřené kopie dokladů prokazující splnění kvalifikace <.>
<br> Zadavatel požaduje,aby uchazeč jako součást nabídky předložil návrh smlouvy o dílo na plnění předmětu zakázky,je...

Načteno

edesky.cz/d/4216852

Meta

Veřejná zakázka   Veřejná zakázka  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Praha - Satalice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz