« Najít podobné dokumenty

Obec Čestlice - MěÚ Říčany-Zlinprojekt - rozhodnutí - úprava telekomunikačního vedení

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Čestlice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zlinprojekt - úprava telekomunikačního vedení
M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Ř Í Č A N Y
odbor - Stavební úřad
<br> Melantrichova 2000,25101 Říčany,tel.323 618 211
<br>
SPIS.ZN.: 409338/2019/Vř
Č.J.: 267371/2020-MURI/OSÚ/00496
<br>
<br>
<br>
VYŘIZUJE:
<br> TEL.:
E-MAIL:
<br> Ing.XXXXXX XXXXXXXXX
<br> XXX XXX XXX
<br> andrea.vorechova@ricany.cz
<br>
<br>
<br> DATUM: 14.8.2020
<br>
<br>
<br> ROZHODNUTÍ
<br> ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ
<br>
<br> Výroková část:
<br> Stavební odbor Městského úřadu Říčany,jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst.1 písm.c) zákona
<br> č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů
<br> (dále jen "stavební zákon"),v územním řízení posoudil podle § 84 až 90 stavebního zákona žádost
<br> o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"),kterou dne
<br> 12.12.2019 podal
<br> Česká telekomunikační infrastruktura a.s <.>,IČO 04084063,Olšanská 2681/6,130 00 Praha <,>
<br> kterého zastupuje ZLINPROJEKT a.s <.>,IČO 25519662,Pod Šternberkem 306,763 02 Zlín
<br> (dále jen "žadatel"),a na základě tohoto posouzení:
<br>
<br> I.Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č.503/2006 Sb <.>,o podrobnější úpravě
územního rozhodování,územního opatření a stavebního řádu
<br> r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y
<br> komunikační vedení
<br> RVDSL1710_A_A_VRNU346-VRNU1HR_OK
<br> Čestlice
<br>
<br> (dále jen "stavba") na pozemku parc.č.145/6 (orná půda),parc.č.145/16 (orná půda),parc.č.145/23
<br> (orná půda),parc.č.145/25 (orná půda),parc.č.163/72 (ostatní plocha),parc.č.403 (ostatní plocha) <,>
<br> parc.č.459 (ostatní plocha) v katastrálním území Čestlice,parc.č.108/13,parc.č.219/4,parc.č.226/1 v
<br> katastrálním území Pitkovice <.>
<br>
<br> Druh a účel umisťované stavby:
<br> Vybudování nových rozvaděčů,podzemního komunikačního vedení a napojení na distribuční síť PRE
<br> - Účelem vybudování je zrychlení internetu po pevné síti v dané lokalitě
<br> - Předmětná stavba řeší výstavbu nového po...

Načteno

edesky.cz/d/4216776

Meta

Pronájem   Územní plánování   EIA   Stavby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Čestlice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz