« Najít podobné dokumenty

Město Nýrsko - Městský úřad Nýrsko, Stavební úřad a Odbor životního prostředí a silničního hospodářství - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - Oznámení - zahájení územního řízení - Hadrava KT, parc.č. 100/5 - NN

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Nýrsko.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Městský úřad Nýrsko, Stavební úřad a Odbor životního prostředí a silničního hospodářství - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - Oznámení - zahájení územního řízení - Hadrava KT, parc.č. 100/5 - NN
Městský úřad Nýrsko Stavební úřad a Odbor životního prostředí a silničního hospodářství
<br> tel: 376555619,376555620,fax: 376571959 Náměstí 122,340 22 Nýrsko e-mail: stavebni©mestonyrskocz
<br> Sp.zn.: ZNI112/MÚ/1 0/20 V Nýrsku,dne 15.10.2020 Č j.:MÚ/10I759120 Vyřizuje: XXXXXXX XXXXXXXX
<br> OZNÁMENÍ zahájení územního řízení ČEZ Distribuce,a.s <.>,se sídlem Teplická 874/8,405 02 Děčín 4,IČ 24729035 vzastoupení na základě plné moci společností ENERGON Dobříš s.<.> <.>,ro se sídlem Dobříš 1665 263 01 <,>
<br> IČ 25727362 (dále jen žadatel“),podali dne 2.10.2020 žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby novostavby přípojky NN
<br> IV-12-0016342 „Hadrava KT,parc.č.100/5 - NN“
<br> na pozemcích parc.č.744 (ostatní plocha),100/4 (trvalý travní porost) a st.45l1 (zastavěná plocha a nádvoří) v katastrálním území Hadrava <.>
<br> Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení.Stavba obsahuje: - vybudování napojení nových odběrných míst kabelovým vedením NN
<br> Městský úřad Nýrsko,Stavební úřad a Odbor životního prostředí a silničního hospodářství,jako stavební úřad příslušný podle 5 13 odst.1 písmena d),zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“),v souladu s ustanovením š 87 odst.1 stavebního zákona oznamuje zahájení územního řízení a současně podle 5 87 odst.2 nařizuje k projednání předložené žádosti veřejné ústní jednání na den
<br> 19.11.2020 v 10.00 hod <.>
<br> se schůzkou pozvaných na Obecním úřadě Chudenín <.>
<br> Dotčené orgány státní správy,účastníci řízení a veřejnost mohou závazná stanoviska,námitky a připomínky,popřípadě důkazy uplatnit nejpozději při ústním jednání,jinak k nim nebude přihlédnuto.Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí v kanceláři zdejšího stavebního úřadu v úřední hodiny a při ústním jednání <.>
<br> Nechá-Ii se některý z účastníků zastupovat,předloží jeho zástupce písemnou plnou moc <.>
<br> Žadatel podle 5 87 odst.2 stavebního zákona zajistí,aby infor...

Načteno

edesky.cz/d/4216657

Meta

Stavební informace   Stavby   Veřejná vyhláška   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Nýrsko      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz