« Najít podobné dokumenty

Obec Pístina - Záměr prodeje stavební parcely v k.ú. Pístina

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Pístina.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

p4-navrh-kupni-smlouvy.pdf
KUPNÍ SMLOUVA
<br> na prodej pozemku se zřízením věcného práva
<br> zákazu zcizení a zatížení nemovitosti
<br>
<br>
<br> Název: Obec Pístina
<br> Sídlo: Pístina 35,378 02 Stráž nad Nežárkou
<br> IČ: 00666947
<br> Zastoupená: Antonínem Fišerem,starostou
<br> jako prodávající na straně jedné (dále jen „prodávající”)
<br>
<br>
<br> a
<br>
<br>
<br> Jméno a příjmení:
<br> Rodné číslo:
<br> Bytem:
<br> jako kupující na straně druhé (dále jen „kupující”)
<br>
<br>
<br> uzavírají dnešního dne,měsíce a roku v souladu s ustanoveními § 2079 a násl.zákona č <.>
<br> 89/2012 Sb <.>,občanského zákoníku,na základě úplného a vzájemného konsensu o všech níže
<br> uvedených ustanoveních následující:
<br>
<br>
<br> Kupní smlouvu:
<br> (dále též „smlouva“)
<br>
<br> I <.>
<br> Úvodní prohlášení
<br> 1/ Prodávající prohlašuje,že je výlučným vlastníkem pozemku parcelní číslo750/37,trvalý
<br> travní porost,o výměře 61680 m2,a pozemku parcelní číslo 751,trvalý travní porost <,>
<br> o výměře 4460 m2 (pozemku parcelní číslo 750/30,trvalý travní porost,o výměře 827 m2) <,>
<br> nacházejících se v obci Pístina,okrese Jindřichův Hradec,katastrálním území Pístina <,>
<br> zapsaných na LV 10001,vedeném Katastrálním úřadem pro Jihočeský kraj,Katastrální
<br> pracoviště Jindřichův Hradec <.>
<br>
<br> 2/ Geometrickým plánem č.262-32/2020 ze dne 4.5.2020,vypracovaným Ing.Zdeňkem
<br> Vítou a schváleným Katastrálním úřadem pro Jihočeský kraj,Katastrální pracoviště
<br>
<br>
<br>
<br> Jindřichův Hradec dne 11.5.2020 pod.č.24/20,byl z pozemku parc.č.750/37 a parc.č.751 <,>
<br> v k.ú.Pístina oddělen pozemek parc.č.750/….<.>,trvalý travní porost,o výměře ……….<.> m2 <.>
<br> Prodávající nepotřebuje tento nově oddělený pozemek (tento pozemek) k plnění funkcí obce
<br> nebo jiných úkolů v rámci své působnosti či samosprávy a z těchto důvodů,v péči řádného
<br> hospodáře,hodlá tento pozemek prodat kupujícímu.Záměr prodeje projednalo,ve smyslu
<br> platného obecního zřízení,Zastupitelstvo obce Pístina ...
p3-pravidla-pro-vystavbu-chko-trebonsko142274452.pdf
AGENTURA OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY ČESKÉ Rawaukv wara-.:.„„ t: am SPRÁVA CHRÁNĚNÉ KRAJINNÉ OBLASTI TRMO_ TŘEBOŘSKO ——
<br> Valy 121,379 O1 Třeboň tel.: 384 701 011,fax: 384 701 017 e—mail: trebonsko©nature.cz,www.trebonsko.nature.cz
<br> OBECNÁ PRAVIDLA PRO VÝSTAVBU A PŘESTAVBU NA území CHKO TŘEBONSKO
<br> Tato pravidla (ve formě stavebních regulativů),vycházející z charakteristických venkovských stavení Třeboňska,Správa CHKO Třeboňsko obecně aplikuje při posuzování a povolování nových staveb a rekonstrukcí na území CHKOT a to zejména v sídlech a osadách se zachovalým venkovským rázem a vodpovídajících převážně okrajových částech větších obcí tj.mimo vlastní „městské“ prostředí dané obce <.>
<br> Základem je přízemní podélný objekt s využitelným podkrovím a se zastřešením symetrickou sedlovou střechou,tj.nikoliv přízemní čtvercový objekt s valbovou střechou nízkého sklonu (tzv.„bungalov“ z katalogových nabídek),který je pro vesnickou zástavbu krajně nevhodným a pro oblast Třeboňska cizorodým prvkem <.>
<br> Stavební regulativy pro vesnickou zástavbu rodinných domů;
<br> - přízemní objekt jednoduchých tvarů — 1.NP + využitelné podkroví (možnost podsklepení)
<br> - podélny' půdogys - obdélník s poměrem stran cca 1:2 (a více),tvar do l.s poměrem traktů cca 1:2,dvouřadý „statek“ s ohradní zdi
<br> - symetrická sedlová střecha o sklonu 380- 450 (výjimečně* možná polovalba do štítu) krytina tašková v cihlové,červené až hnědošedé barvě
<br> - lavní vstup do objektu 2 bočních stran — štíty smí být prolomeny pouze okny (včetně francouzských); okenní otvopy — nejlépe obdélníkového tvaru orientované na výšku s vnitřním členěním
<br> - přesahy střech ve štítu — minimální (do cca 15 cm) nebo žádné (výjimečně* lze ve štítu uplatnit prvky krovu),přesahy střech u okapních říms — do 45 cm včetně okap.žlabu + překrytí krokví vodorovným podhledem (možnost asymetrického nasazení střechy na objekt,tj.na jedné straně Zápraží s vodorovným podhledem)
<br> — povrchová úprava obvodových s...
p2-gp-c.-262-32-2020.pdf
Výkaz Údajů o bonitovaných padne ekologických jednotkách [BPEJ] k parcelam noveho stavu
<br> Parcelní Cielo podle Kod Výměra BPEJ Parcelnr Cielo podle Kod Výmera BPEJ katastru zlednoouaene na dílu katastru zjedneduaene 03 dnu nemovitost: evidence BPEJ ha m2 parcely nemovitosti evidence BPEJ ha ma parcely 750737 75301 1 53 : 42 750742 75301 11 52 75701 1 45 34 750743 75301 11 31 75401 1 53 54 750744 75301 12 57 73214 55 750745 75301 3 35 750733 75301 37 53 750745 75301 11 23 75701 4 37 750747 75301 3 51 750740 75301 3 51 750745 75301 1 70 75401 3 45 750743 75301 33 750741 75301 11 33 751 75301 30 23 75401 74 Seznam aouraclnie [S—JTSK) Cielo hodu Eiouradnioe pro zaoia do KN Y )( Kod kv,Poznamka 175—44 72355555 115154751 3 dl'.kolík 31 72334325 115171355 3 Zeiezna trubka 175—43 72355445 115155254 3 dr.kolik 32 72335315 115171302 3 Zelezna trubka 175w51 72355323 115153555 3 dr.kolik 33 72337202 115171544 3 dr.kolik 220—2410 72404343 115170334 5 dr.kolik 34 72337235 115171303 5 df.lelk 2213-2533 72335751 115172335 5 dl'.lelk 35 72337505 115171553 3 dl'.kplík 1 72335555 115171335 3 CIF.lelk 35 72335330 115171377 3 dl'.kOIFk 2 72402510 115170355 3 zelezna trubka 37 72337532 115153352 3 dr.kalík 3 72402377 115155300 3 Zelezna trubka 35 723377.42 115155332 3 dr.kolík 4 72402317 115154203 3 CIF.kolik 33 72337577 115155525 3 dl'.kolík 5 72337355 115157553 3 dr.lelk ' 40 72337341 115155154 3 dr.kolík 5 723351153 115157335 3 dl'.lelk 41 72337342 115157332 3 dr.leFk 7 72335323 115155341 3 dr.kolik 42 72335530 115157553 3 dr.lel'k 5 72335551 115155335 3 CIF.kolik 43 72335237 115157373 3 Úř.kolík 3 72335527 115153370 3 dr.kolik 44 72335575 115157251 3 dr.kolík 10 72337552 115157305 3 dr.kolík 45 72535533 115153002 3 dr.kolík 11 72401525 115153351 3 dr.kolik 45 72335435 115157207 3 dr.kolík 12 72335352 115154142 3 Zelezna trubka 47 72334555 115157201 3 Úř.kCllfk 13 72335342 115154312 3 Zelezna trubka 45 72333335 115171355 3 dr.lel'k 14 72335342 115155335 3 dr.kolík 43 72333337 11...
p1-situace-stavby-n1-n9899182288.pdf
N
AV
<br> R
H
<br> O
V
<br> AN
É O
<br> B
JE
<br> KTY
<br> V
Ý
<br> H
Y
<br> B
N
<br> Y
A
<br> R
O
<br> ZŠ
ÍŘ
<br> E
N
<br> Í S
TÁ
<br> V
A
<br> JÍC
Í KO
<br> M
U
<br> N
IAKC
<br> E (SO
101)
<br> S
TA
<br> V
E
<br> B
N
<br> Í O
B
<br> JE
K
<br> TY
IN
<br> D
IV
<br> ID
U
<br> ELN
Í VÝSTAVBY
<br> R
O
<br> D
IN
<br> N
Ý
<br> C
H
<br> D
O
<br> M
Ů
<br> (N
E
<br> N
Í P
<br> Ř
E
<br> D
M
ĚTEM
<br> STAVEBN
ÍH
<br> O
PO
<br> VO
LEN
<br> Í)
<br> P
LO
<br> C
H
<br> Y
S
<br> TA
V
<br> E
B
<br> N
ÍC
<br> H
PO
<br> ZEM
KŮ
<br> S
P
<br> LA
Š
<br> K
O
<br> V
Á
<br> K
A
<br> N
A
<br> LIZA
C
<br> E
G
<br> R
AVITAČ
<br> N
Í (SO
<br> 01)
<br> D
E
<br> Š
ŤO
<br> V
Á
<br> K
A
<br> N
A
<br> LIZAC
E (SO
<br> 301)
V
<br> O
D
<br> O
V
<br> O
D
<br> N
Í P
<br> O
TR
<br> U
BÍ (SO
<br> 02)
<br> S
P
<br> LA
Š
<br> K
O
<br> V
Á
<br> K
A
<br> N
A
<br> LIZA
C
<br> E TLAKO
VÁ (SO
<br> 01)
<br> K
O
<br> M
U
<br> N
IK
<br> AC
E V O
<br> B
YTN
<br> É
ZÓ
<br> N
Ě (S
<br> O
101)
<br> PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory www.fineprint.cz
zamer-prodeje633811737.pdf
Obec Pístina
Pístina 35,378 02 Stráž nad Nežárkou
<br> ______________________________________________________________________
IČO: 00666947 tel: 384 389 008 www.pistina.cz e-mail: ou@pistina.cz
<br>
<br> dle § 39 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích ve znění pozdějších předpisů tímto zveřejňuje na
<br> základě usnesení zastupitelstva obce č.3 ze dne 9.10.2020 záměr prodat pozemek
<br> p.č.750/47,výměra 961 m2 v k.ú.Pístina; dle situace N9
<br>
<br> pro stavbu rodinného domu formou výběrového řízení – obálkovou metodou <.>
<br>
<br> Popis nemovitosti:
<br> Jedná se o pozemek ve vlastnictví Obce Pístina zapsaný na listu vlastnictví č.10001 v k.ú <.>
<br> Pístina.Pozemek je specifikovaný v geometrickém plánu pod číslem 262-32/2020,který je
<br> součástí zveřejněného záměru <.>
<br> Pozemek se nachází v severní části obce Pístina,je přístupný z hlavní silnice a místní
<br> komunikace,k pozemku jsou přivedeny inženýrské sítě (komunikace,vodovod,dešťová a
<br> splašková kanalizace,veřejné osvětlení,včetně rezervace příkonu na elektropřípojce) <.>
<br>
<br> Podmínky prodeje (včetně podmínky k zastavení pozemku):
<br> • Žadatel musí být fyzickou osobou a musí podat písemnou nabídku v uzavřené obálce na
<br> podatelnu Obce Pístina,Pístina 35,378 02 Stráž nad Nežárkou nejpozději do 3.11.2020 do
<br> 13.00 hodin s označením „NEOTVÍRAT – VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ“ <.>
<br> Písemná nabídka bude obsahovat označení parcely s návrhem výše kupní ceny za metr
<br> čtvereční pozemku bez DPH 21% s přesnou identifikací účastníka výběrového řízení –
<br> uvést: jméno,příjmení,rodné číslo,bydliště,tel.spojení.Pokud záměrem zájemce je koupě
<br> nemovitosti do tzv.společného jmění manželů (SJM) – nutno uvést údaje obou manželů <.>
<br> • Kupní XXXX XXXX stanovena smluvně (dle nabídky žadatele),přičemž nejnižší nabídka kupní
<br> ceny musí být 450,- Kč bez DPH za metr čtvereční pozemku <.>
<br> V případě shody nabízené kupní ceny za pozemek u více zájemců bude rozhodující pro výběr
<br> kupujícího te...

Načteno

edesky.cz/d/4216525

Meta

Veřejná zakázka   Prodej   Prodej   Prodej   Prodej   Prodej   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Pístina      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz