« Najít podobné dokumenty

Obec Staré Sedliště - Zápis z 15. veřejného zasedání ZO

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Staré Sedliště.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zde k nahlédnutí
Z á p i s
<br> z 15.veřejného zasedání Zastupitelstva obce Staré Sedliště,které se konalo dne 7.října 2020 v 17:00 hodin v Labuti
<br>
Přítomni: Mgr.XXXXX XXXXXXXXX,p.XXXXXXX XXXXXXXX,pí XXXXXXXX XXXXXXXXX,p.XXXXX XXXXXXX,p.XXXX XXXXX,pí XXXXXX XXXXXXXXX,Mgr.XXXXXXX XXXXX,Ing.XXXXXX XXXXXXXX (viz.prezenční listina – příloha č.X)
<br> Omluveni: Mgr.XXXXX XXXXX
<br> Počet přítomných zastupitelů: X
<br> Program:
<br> 1.Zahájení zasedání ZO
1.Zpráva starostky obce
1.Zpráva finančního výboru
1.Zpráva o činnosti – ZŠ a MŠ Staré Sedliště
1.Darovací smlouva – TJ Staré Sedliště
1.Rekonstrukce MVN Mchov p.p.č.1824
1.Smlouva o dílo – Revitalizace parku v osadě Labuť
1.Smlouva o dílo – Parčík u rybníka v Novém Sedlišti
1.Smlouva o dílo – Výměna oken a dveří KD Zavadilka
1.Doplnění schváleného záměru směny pozemků v k.ú.Staré Sedliště o část p.p.č.159/3
1.Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby č.IV-12-0016808,Labuť,TC,p.č.130/17 - kNN
1.Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby č.IV-12-0016978,Labuť,TC,p.č.E40 - kNN
1.Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby č.IV-12-0016876,Staré Sedliště,TC,p.č.1768 – kNN
1.Přidělení bytů v domě s pečovatelskými byty
1.Rozpočtové opatření
1.Různé
1.Diskuse,závěr
<br> Hlasování: 8 pro,0 proti,0 se zdrželo hlasování
<br> Zapisovatel: pí Zlatuše Ulahelová
Hlasování: 8 pro,0 proti,0 se zdrželo hlasování
<br> Ověřovatelé zápisu: p.XXXXX XXXXXXX,p.XXXXXXX XXXXXXXX
Hlasování: X pro,X proti,X se zdrželi hlasování ( p.XXXXX XXXXXXX,p.Jaromír Petráška)
<br> X.Zahájení ZO
15/1/20 – starostka obce Mgr.XXXXX XXXXXXXXX zahájila ZO dne X.října XXXX (dále jen „ZO“) a konstatovala,že ZO bylo řádně svoláno pozvánkou,občané byli informování obvyklým způsobem,a to oznámením na úřední desce,obecních vývěsních skříňkách,internetových stránkách.Prohlásila,že vzhledem k počtu přítomných členů je ZO usnášeníschopné.Nikdo ze zastupitelů nepodal námitku p...

Načteno

edesky.cz/d/4216154

Meta

Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Staré Sedliště      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz