« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Líšeň - Výzva k převzetí silničního motorového vozidla

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Líšeň.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Výzva k převzetí silničního motorového vozidla
Statutární město Brno
Magistrát města Brna
Odbor dopravy
<br> n | o |RB
<br> VÁŠ DOPIS Č.J.:
ZE DNE:
NAŠE Č.J.:
SPIS.ZN.:
<br> MMB/0435615/2020
5400/MMB/0435615/2020
<br> S ta tu tárn í m ěsto B rno
<br> M ěs tsk á čás t B rno - L íšeň
<br> Jíro va 2
<br> 628 00 B rno
<br> VYŘIZUJE: Ing.XXXXXXXX XXXXXX
TELEFON: +XXX XXX XXX XXX
FAX: +XXX XXX 174211
E-MAIL: drabek.miroslav@bmo.cz
<br> DATUM: 14.10.2020
POČET LISTŮ: 02
<br> V ý zv a k p řev ze tí s iln ič n íh o m o to ro véh o vo z id la
<br> Odbor dopravy Magistrátu města Brna,jako orgán příslušný ke koordinaci činností souvisejících
s odstraněním silničních motorových vozidel z pozemní komunikace vlastníkem pozemní komunikace
v souvislosti s porušením příslušných ustanovení zákona č.13/1997 Sb <.>,o pozemních komunikacích a
s odstraněním silničních motorových vozidel z pozemní komunikace,o kterém rozhodl ve smyslu zákona
č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a změnách některých zákonů ve znění pozdějších
předpisů,policista nebo strážník obecní policie Vám
<br> o zn am u je <,>
<br> umístění níže uvedených silničních motorových vozidel (viz.přiložený Seznam vozidel uložených na odstavném
parkovišti Vinohradská na odstavné ploše Statutárního města Brna při ulici Vinohradská <.>
Vzhledem ke skutečnosti,že předmětná silniční motorová vozidla nebyla provozovateli /vlastníky,ani
případně jinými oprávněnými osobami doposud z odstavné plochy převzata,Statutární město Brno
prostřednictvím Odboru dopravy Magistrátu města Brna
<br> vy zývá
<br> vlastníky/ provozovatele uvedených motorových vozidel,případně jimi zplnomocněnými oprávněnými
osobami,aby se přihlásili do 3 měsíců ode dne zveřejnění této výzvy na úřední desce Magistrátu města
Brna k převzetí předmětných silničních motorových vozidel.Veškeré technické záležitosti řešte se
společností Brněnské komunikace a.s <.>,která na základě příkazní smlouvy zastupuje vlastníka pozemních
komunikací Statutární město Brno.Sídlo společnosti Brněnské komunikace a.s...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Líšeň      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz