« Najít podobné dokumenty

Město Zdice - 157/20 - Výběrové řízení - strážník MěPO

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Zdice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

ÚD 157.pdf (947.44 kB)
„_ VYVEŠENG DNE.„.<.> €.<.> fór 524550 „iQ/;D Fígopns.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> JML/mf SEJMUTO DNE.<.>.<.> <.>
<br> PÚÚPIS.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br> ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÝ CELEK,MĚSTO ZDICE HUSOVA z,267 51 ZDICE VYHLAŠUJE VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
<br> NA OBSAZENÍ PRACOVNÍ POZICE
<br> STRÁŽNÍK MĚSTSKÉ POLICIE ZDlCE
<br> V souladu se zákonem č.553/1991 Sb <.>,o obecní policii,ve znění pozdějších změn Počet volných pozic : 2 Druh práce: strážník Městské policie ve Zdicích Místo výkonu práce: Zdice,Králův Dvůr
<br> Platové zařazení se řídí zákonem č.262/2006 Sb <.>,a nařízením vlády č.300/2019 Sb <.>,kterým se mění nařízení vlády 341/2017 Sb.<,>
<br> Předpokládaný nástup: dohodou
<br> Lhůta pro podání písemné přihlášky: do 30.11.2020
<br> Přihláška se zasílá nebo předává na adresu: město Zdice,Husova 2,267 51 Zdice.Místo a způsob podání přihlášky:
<br> Doručením přihlášky prostřednictvím provozovatele poštovních služeb v zalepené obálce s označením „veřeiná výzva 2020 — strážník Městské policie a jména zájemce nebo
<br> osobním předáním přihlášky v zalepené obálce s označením „veřeiná výzva 2020 — strážník Městské policie a jména zájemce v podatelně Městského úřadu Zdice
<br> Písemná přihláška záiemce musí obsahovat tyto náležitosti: ' jméno,příjmení a titul zájemce
<br> ' datum a místo narození zájemce
<br> ' státní příslušnost zájemce
<br> ' místo trvalého pobytu zájemce
<br> ' číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu,jde-li o cizího státní ho občana
<br> ' datum a podpis zájemce ' telefonní spojení,popř.e—mail K_přihlášce se připojí dále tyto doklady:
<br> ' strukturovaný životopis,ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech
<br> ' výpis z evidence Rejstříku trestů na starší než 3 měsíce ' ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
<br> ' čestné prohlášení o bezúhonnosti a spolehlivosti dle ustanovení š; 43) a 54b) zákona č.553/1991 Sb <.>,ve znění pozdějš...

Načteno

edesky.cz/d/4215785

Meta

Nabídka zaměstnání  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Zdice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz