« Najít podobné dokumenty

Město Slavkov u Brna - výzva k podání nabídky na akci dvůr poliklinika

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Slavkov u Brna.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

03_Poliklinika_-_rekonstrukce_dvora_výkaz_výměr.pdf (251 kB)
Č Objekt Kód Zkrácený popis MJ Množství Cena/MJ Cenová
<br> Rozměry (Kč) Dodávka Montáž Celkem Jednot.Celkem soustava
<br> 0 Všeobecné konstrukce a práce 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 1 00001VD Poplatek za uložení živičné suti t 4,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 2 00002VD Poplatek za uložení vybourané suti a hmot na skládku t 237,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 11 Přípravné a přidružené práce 0,00 0,00 0,00 254,25
<br> 3 113108315R00 Odstranění asfaltové vrstvy pl.do 50 m2,tl.15 cm m2 15,00 0,00 0,00 0,00 0,33 4,95 RTS I / 2020
<br> 4 113107330R00 Odstranění podkladu pl.50 m2,kam.těžené tl.30 cm m2 15,00 0,00 0,00 0,00 0,66 9,90 RTS I / 2020
<br> 5 113106121R00 Odstranění betonové vrstvy nad 50m2,tl.15 cm m2 300,00 0,00 0,00 0,00 0,14 41,40 RTS I / 2020
<br> 6 113107430R00 Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.těžené tl.30 cm m2 300,00 0,00 0,00 0,00 0,66 198,00 RTS I / 2020
<br> 56 Podkladní vrstvy komunikací,letišť a ploch 0,00 0,00 0,00 241,19
<br> 7 564851111R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm m2 315,00 0,00 0,00 0,00 0,28 88,18 RTS I / 2020
<br> 8 564762111R00 Podklad z kam.drceného 32-63 s výplň.kamen.20 cm m2 315,00 0,00 0,00 0,00 0,49 153,01 RTS I / 2020
<br> 59 Dlažby pozemních komunikací a ploch 0,00 0,00 0,00 83,66
<br> 9 596215041R00 Kladení zámkové dlažby tl.8 cm do drtě tl.4 cm m2 315,00 0,00 0,00 0,00 0,09 29,23 RTS I / 2020
<br> 10 59245030 Dlažba zámková H-PROFIL 20x16,5x8 cm přírodní m2 315,00 0,00 0,00 0,00 0,17 54,43 RTS II / 2018
<br> 91 Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací,letišť a ploch 0,00 0,00 0,00 4,51
<br> 11 917762111R00 Osazení obrub.bet.s opěrou,lože z B 12,5 m 20,00 0,00 0,00 0,00 0,18 3,55 RTS I / 2020
<br> 12 59217476 Obrubník silniční nájezdový 1000/150/150 šedý kus 20,00 0,00 0,00 0,00 0,05 0,97 RTS II / 2018
<br> 13 919723212R00 Zálivka spáry řez.podélné 9 mm,zalití za tepla m 37,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS I / 2020
<br> 14 919735113R00 Řezání stávajícího živičného krytu tl.10 - 15 cm m 37,00 0,00 0...
02_Návrh_SOD.pdf (154 kB)
1
<br> Smlouva o dílo
rekonstrukce betonové plochy dvora
<br> Polikliniky
(dále jen SOD)
<br> _____________________________________________________
<br>
<br> I.Smluvní strany a pověření
<br>
<br> 1.Objednatel : Město Slavkov u Brna
<br> Palackého náměstí 65
<br> 684 01 Slavkov u Brna
<br> IČ: 00292311
<br> Bankovní spojení: Komerční banka Vyškov a.s <.>,expozitura Slavkov
u Brna
<br> č.ú.: 729731/0100
<br> zastoupená panem Bc.Michalem Boudným,starostou
<br> (dále jen Objednatel)
<br>
<br> 2.Zhotovitel: xxxxxxxxxxxxxxxxxx
<br> xxxxxxxxxxxxxx
<br> zapsán v obchodním rejstříku vedeném xxxx soudem v xxxxx,oddíl
x,vložka xxxx <.>
zastoupen: xxxxx
<br> IČ: xxxxxx
DIČ: xxxxxxx
Bankovní spojení: xxxxx
Číslo účtu: xxxxxxxx
<br> (dále jen Zhotovitel)
<br>
<br> 3.Objednatel pověřil:
<br> a) jednáním a úkony v technických záležitostech této smlouvy a stavebním dozorem:
XXXXXX XXXXXXXX,technik,tel.: XXX XXX XXX,email: rudolf.vaclavik@slavkov.cz)
<br> b) jednáním a úkony ve smluvních záležitostech smlouvy: Bc.XXXXXX XXXXXX <,>
<br> starosta
<br>
<br> X.Zhotovitel pověřil:
a) jednáním a úkony ve smluvních záležitostech této smlouvy:
<br> xxx
<br>
<br> b) jednáním a úkony v technických záležitostech této smlouvy:
xxx
<br>
<br>
<br> 2
<br> c) výkonem předmětu této smlouvy:
xxx
<br> Ke změně pověřených pracovníků nebo rozsahu jejich oprávnění postačí oznámení druhé
smluvní straně doporučeným dopisem nebo zápisem do stavebního deníku (SD) <.>
<br>
<br> II.Předmět smlouvy
<br> 2.1 Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce betonové plochy dvora Polikliniky <.>
Rozsah předmětu díla je dán zpracovanými výkazy výměr <.>
<br> 2.2 Rozsah předmětu díla je dán zpracovaným výkazem výměr.Rozsah a kvalita
předmětu smlouvy je dána:
<br> a) Příloha SOD Položkový rozpočet stavby dle cenové nabídky (dále jen příloha SOD)
<br> b) Příslušnými ČSN,EN,příp.XXX a obecně závaznými předpisy ČR platnými v době
provádění díla.Pro potřeby této smlouvy se strany dohodly,že doporučené
požadavky platných norem...
01_Krycí_list_nabídky.pdf (121 kB)
Příloha č.1
<br> V dne
<br> XXXX a doplňující informace:
<br> podpis a razítko
<br> Nabídková cena celkem bez DPH v Kč:
<br> Nabídková cena celkem včetně DPH v Kč:
<br> 6 <.>
<br> 7 <.>
<br> 8 <.>
<br> 1 <.>
<br> 2 <.>
<br> 3 <.>
<br> Seznam příloh nabídky:
<br> DIČ:
<br> Bankovní spojení:
<br> Zastoupení:
<br> Korespondenční adresa:
<br> Identifikační údaje o zhotoviteli:
<br> „Rekonstrukce betonové pojezdové plochy XXXXX v areálu Polikliniky ve Slavkově u Brna,XXX XX na
<br> parc.č.1372/4 v k.ú.Slavkov u Brna.“
<br> Sídlo:
<br> IČ:
<br> KRYCÍ LIST nabídky pro veřejnou zakázku malého rozsahu 2.kategorie
<br> Název (obchodní jméno):
<br> 4 <.>
<br> 5 <.>
00_Výzva_VZ_Poliklinika.pdf (209 kB)
VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY
<br> Zadavatel:
<br> Název: Město Slavkov u Brna
Sídlo: Palackého náměstí č.p.65,Slavkov u Brna,684 01
IČ: 00 29 23 11
DIČ: CZ 00 29 23 11
<br>
statutární zástupce: XXXXXX XXXXXX,starosta
<br> Zadavatel na základě ustanovení zákona č.134/2016 Sb <.>,o zadávání veřejných zakázek,Vás
vyzývá k podání nabídky na dále uvedenou veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební
práce <.>
<br> 1.Informace o předmětu veřejné zakázky
<br> 1.1 Název veřejné zakázky
„Rekonstrukce betonové pojezdové plochy XXXXX v areálu Polikliniky,Malinovského č.p.XXX <,>
Slavkov u Brna,684 01 na parc.č.1372/4 v k.ú.Slavkov u Brna“
<br> 1.2 Stručný textový popis veřejné zakázky
Plněním veřejné zakázky malého rozsahu je rekonstrukce betonové pojezdové plochy části
společného XXXXX v areálu Polikliniky <.>
<br> Předmět stavebních prací:
Odstranění stávající betonové plochy a zhotovení nové pojezdové plochy ze zámkové dlažby <.>
<br> Rozsah:
<br> - Rozsah prací je dán výkazem výměr <.>
<br> 1.3 Doba a místo plnění/realizace
Doba plnění:
<br> Začátek plnění: Ihned po podpisu smlouvy
Konec plnění: do 30 dnů od data podpisu smlouvy o dílo
<br>
Místo plnění:
Parc.č.1372/4,Slavkov u Brna,684 01; Jihomoravský kraj,Česká republika
<br> Prohlídka místa plnění:
dne 20.10.2020 ve 12:00; sraz na dvoře Polikliniky ve Slavkově u Brna <.>
<br> 2.Identifikační údaje o zadavateli
<br> Název: Město Slavkov u Brna
Sídlo: Palackého náměstí č.p.65,Slavkov u Brna,684 01
IČ: 00 29 23 11
DIČ: CZ 00 29 23 11
<br> Statutární zástupce: XXXXXX XXXXXX,starosta
<br>
<br>
Kontaktní osoba: XXXXXX XXXXXXXX,technik odboru správy majetku,investic a rozvoje
Telefon: 544 121 169
Mobil: 730 163 052
e-mail: rudolf.vaclavik@meuslavkov.cz
<br> 3.Lhůta a místo pro podání nabídek
<br> Datum: do 26.10.2020 12:00 hod
<br> Místo: Podatelna Městského úřadu Slavkov u Brna,Palackého náměstí č.p.65,684 01 <,>
Slavkov u Brna
<br> Jiné zpřesňující údaje:
Nabídku může zájemce doručit po celou dobu lhůty pro podání nabídky vždy ...

Načteno

edesky.cz/d/4215773

Meta

Veřejná zakázka   Rozpočet   Veřejná zakázka   Rozpočet   Veřejná zakázka   Veřejná zakázka  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Slavkov u Brna      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz