« Najít podobné dokumenty

Obec Vrbčany - Nařízení KHS č.8/2020 636,6 kB

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Vrbčany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

bez názvu
KRAJSKA HYGIE}IICKA STANICE STREDOCESKEHO KRAJE SE SiDLEN/ V PRME Datum: 9.Y$na2020 Cj.: KHSSC 51250/2020 Naiizeni Kraiisk6 hygienick6 stanice Stiedoiesk6ho kraje se sidlem v Praze i.812020 Krajskd hygienickii stanice Stiedodesk6ho kraje se sidlem v Praze (drile jen,<,> sprrivni orgrin" di,<,> KHS"),jako orgiiri oohrany veiejndho zdravi vEcnd a mistn6 piisluSnli podle $ 69 odst.I pfsm.b) ai)aodst.2ag82odst.1a 2 pism.m) zikona d.25812000 Sb <.>,o ochrand veiejn6ho zdravi a o zmdnd ndkter"-y'ch souvisejicich ziikont,ve zn6ni pozddj5ich piedpist (drile jen,<,> z[kon"),ve spojenl s S 85 odst.l a3ziikona: s riiinnostf bde dne whliSeni ru5i naiizeni KHS Sti.kraie i.5/2020 whli5en6 dne 18.zdii X)20 pod i.i.KHSSC 48076/2020,kterym bylo s riiinnosti ode dne 21.9.2020 na dobu'do odvol{ni pro rizerri Stiedoiesk6ho kraje naiizeno mimoi{dn6 opatieni pii epidemii spoiivajici v zitkazt pohybu a pobytu vSech fyzickjch osob bez ochrannjch prostiedkri dfchacich cest (nos,rista),jako jsou respiritor,rou5ka,ristenka,Sdtek,!61 nebo jin6 prostiedky,kter6 brrini Siieni kap6nek,na hromadnlich akcich typu slavnosti,divadelnich a filmovych piedstaveni,sportovnich a jinfch shromiZdini a trhri,konanfch ve venkovnich prostorech s riiastf piesahujici ve stejnf 6as 100 osob; IL s riiinnosti ode dne 12.iiina 2020 od 0:00 hod.ru5i naiizeni KHS Sti.kraie i.7/2020 whli5en6 dne 1 iiina 2020 pod i.i.KIISSC 49876/2020,kterjm bylo s tiiinnosti ode dne 5.10.2020 na dobu do 18.iijna 2020 pro rizemi Stiedoiesk6ho kraje naiizeno.J '.<.> mimoYridn6 opatieni pii epidemii spolivajici v zikazu osobni piftomnosti student[ na vfuce pii studiu na rysok6 Skole,stiednich Skolichn ry5Sich odbornfch Skoltich a konzervatoiich,zrikladnich umileckfch Skollch a jazykolych Skolich a dalSich tam stanoven:ich omezenich.CI.I Drivod zru5eni mimoiidnjch opatieni Vl6da eesk6 republiky vydal4 dne f.iiina 2020 usneseni vl6dy d.995 o piijeti krizov6ho opatieni,kterd s ridinnosti ode dne 9.iijna 2020 od 00:00 hodin do dne 1 f.iijn...

Načteno

edesky.cz/d/4203807

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Vrbčany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz