« Najít podobné dokumenty

Obec Žabovřesky nad Ohří - MO MZ ČR ze dne 2.10.2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Žabovřesky nad Ohří.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

ZRU MO.pdf
MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
Palackého náměstí 375/4,128 01 Praha 2
<br> Praha 2.října 2020
Č.j.: MZDR 20588/2020-18/MIN/KAN
<br> MZDRX01C2KAH
<br> ZRUŠENÍ MIMOŘÁDNÉHO OPATŘENÍ
<br> Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst.1 písm.g) zákona
č.258/2000 Sb <.>,o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů <,>
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č.258/2000 Sb.“) postupem podle § 69 odst.1
písm.b) a odst.2 ve spojení s § 94a odst.4 zákona č.258/2000 Sb.<,>
<br> I <.>
<br> ruší mimořádné opatření ze dne 23.září 2020,č.j.: MZDR 20588/2020-17/MIN/KAN <,>
a to s účinností ode dne 5.října 2020 od 0:00 hod <.>
<br> II <.>
<br> Toto zrušení mimořádného opatření nabývá platnosti dnem jeho vydání <.>
<br> Odůvodnění:
<br> Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví č.j.MZDR 20588/2020-17/MIN/KAN
ze dne 23.září 2020 (dále jen „mimořádné opatření") byly s účinností ode dne 24.září 2020
zakázány nebo omezeny některé hromadné akce <.>
<br> Podle § 94a odst.4 zákona č.258/2000 Sb <.>,platí,že pokud pominuly nebo se změnily
důvody pro vydání opatření obecné povahy podle odstavce 2,orgán ochrany veřejného
zdraví je bezodkladně zruší nebo změní <.>
<br> V návaznosti na vyhlášení nouzového stavu vládou České republiky bylo s účinností
od 5.října 2020 přijato krizové opatření,a to usnesením vlády ze dne 30.září 2020
č.958,kterým se s účinností od 5.října 2020 od 0:00 hod.reguluje konání hromadných akcí <.>
Vzhledem ktéto skutečnosti není na místě nadále regulovat konání hromadných akcí
mimořádným opatřením <.>
<br> *MZDRX01C2KAH*
<br>
<br> Doložka autorizované konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě
<br> Sděluji,že tento dokument,který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod pořadovým číslem 132459638-25977-
201002161014,skládající se z 1 listu,se doslovně shoduje s obsahem vstupu <.>
Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a ...
Sdeleni seznam zemi.pdf
MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
Palackého náměstí 375/4,128 01 Praha 2
<br> Praha 2.října 2020
Č.j.: MZDR 20599/2020-33/MIN/KAN
<br> MZDRX01C2OJG
<br> Sdělení Ministerstva zdravotnictví,kterým se vydává seznam zemí nebo jejich částí
s nízkým rizikem nákazy onemocnění COVID-19
<br> Andorrské knížectví
Australský svaz
Belgické království
Bulharská republika
Dánské království
Estonská republika
Finská republika
Francouzská republika*
Chorvatská republika*
Irská republika
Islandská republika
Italská republika
Japonsko
Kanada
Korejská republika
Kyperská republika
Lichtenštejnské knížectví
Litevská republika
Lotyšská republika
Lucemburské velkovévodství*
Maďarská republika
Maltská republika*
Monacké knížectví
Spolková republika Německo
Nizozemské království
Norské království
Nový Zéland
Polská republika
Portugalská republika
Rakouská republika
Rumunsko*
Řecká republika
Republika San Marino
Slovenská republika
Republika Slovinsko
Švédské království
Švýcarská konfederace
<br> Str.1 z 2
<br> *MZDRX01C2OJG*
<br>
<br> Thajské království
Tuniská republika
Vatikánský městský stát
Spojené království Velké Británie a Severního Irska
<br> a
<br> autonomní oblast Baleárské ostrovy a autonomní oblast Kanárské ostrovy
(Španělské království)
<br> Země označené hvězdičkou (*) jsou země označené dle bodu III.1 pro účely bodu
1.11 ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 2.října 2020 <,>
č.j.: MZDR 20599/2020-32/M IN/KAN <.>
<br> Toto sdělení se vydává s účinností od 5.října 2020 od 0:00 hod <.>
<br> ndf
njari Prymula,CSc <.>,Ph.D <.>
<br> ministr zdravotnictví
of.MUDr.Ro
<br> Str.2 z 2
<br>
<br> Doložka autorizované konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě
<br> Sděluji,že tento dokument,který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod pořadovým číslem 132459650-25977-
201002161157,skládající se z 2 listů,se doslovně shoduje s obsahem vstupu <.>
Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu...
OO statni hranice.pdf
MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ Palackého náměstí 375/4,128 01 Praha 2 Praha 2.října 2020 Č.j.: MZDR 20599/2020-32/MIN/KAN MZDRX01C2OBK OCHRANNÉ OPATŘENÍ Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst.1 písm.h) zákona č.258/2000 Sb <.>,o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č.258/2000 Sb.“),nařizuje postupem podle §68 odst.1 zákona č.258/2000 Sb.k ochraně před zavlečením onemocnění COVID-19 způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2 toto ochranné opatření: I.S účinností ode dne 5.října 2020 od 00:00 hod.se I.nařizuje 1.všem osobám,které od 5.října 2020 od 00:00 hod.vstoupily na území České republiky,a) v případě jakýchkoliv příznaků počínajícího infekčního onemocnění (zejména zvýšená teplota,kašel,dušnost,zažívací obtíže,ztráta čichu,celková slabost,případně další příznaky) neprodleně oznámit tuto skutečnost,a to telefonicky nebo jiným vzdáleným přístupem,svému registrujícímu poskytovateli zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství nebo praktické lékařství pro děti a dorost,nebo nemají-li registrujícího poskytovatele,pak jakémukoliv poskytovateli v oboru všeobecné praktické lékařství nebo praktické lékařství pro děti a dorost,b) strpět při přechodu státní hranice provedení kontroly příznaků infekčního onemocnění,a pokud budou zjištěny příznaky infekčního onemocnění,poskytnout potřebnou součinnost zdravotnickým pracovníkům při provedení odběru biologického vzorku za účelem zjištění přítomnosti onemocnění COVID-19; 2.všem osobám,které pobývaly déle než 12 hodin v posledních 14 dnech na území států,které nejsou na seznamu zemí s nízkým rizikem výskytu onemocnění COVID-19 dle bodu III.1,před vstupem na území České republiky oznámit tuto skutečnost,a to vyplněním elektronického Příjezdového formuláře uvedeného v bodě III.4 vzdáleným přístupem,krajské hygienické stanici příslušné podle místa bydliště nebo ohlašovaného pobytu,předložit na vyžádání doklad o vyplnění ...
MO provoz služeb.pdf
MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
Palackého náměstí 375/4,128 01 Praha 2
<br> Praha 2.října 2020
Č.j.: MZDR 20581/2020-12/MIN/KAN
<br> MZDRX01C2LTN
<br> MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ
<br> Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst.1 písm.g) zákona
č.258/2000 Sb <.>,o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů <,>
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č.258/2000 Sb.“),nařizuje postupem podle
§ 69 odst.1 písm.b) a i) a odst.2 zákona č.258/2000 Sb.k ochraně obyvatelstva a prevenci
nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-
CoV-2 toto mimořádné opatření:
<br> I <.>
<br> S účinností ode dne 5.října 2020 od 0:00 hod.do odvolání tohoto mimořádného opatření
se omezuje
<br> a) činnost v provozovnách tak,že jejich provozovatelé musí dodržovat následující pravidla:
- zákazníci jsou vyzýváni informačními materiály k dodržování odstupu 2 metrů
<br> a k tomu,aby nejlépe platili platební kartou <,>
- umístit dezinfekční prostředky u často dotýkaných předmětů (především kliky <,>
<br> zábradlí,nákupní vozíky) tak,aby byly k dispozici pro zaměstnance i zákazníky
provozoven a mohly být využívány k pravidelné dezinfekci <,>
<br> - zajistit informování zákazníků o výše uvedených pravidlech,a to zejména
prostřednictvím informačních plakátů u vstupu a v provozovně,popřípadě sdělováním
pravidel prostřednictvím reproduktorů v provozovně <,>
<br> b) prodej nebaleného pečivá tak,že jeho prodejci musí dodržovat následující pravidla:
- je zajištěno,že v místě odběru pečivá nedochází ke shlukování osob <,>
- prodejní místo je vybaveno pomůckami osobní hygieny <,>
<br> c) provoz maloobchodních prodejen potravin se samoobslužným prodejem tak,že prodejci
musí poskytovat bezplatně zákazníkům jednorázové rukavice nebo jiný obdobný
ochranný prostředek na ruce (např.mikrotenový sáček) <,>
<br> d) provoz farmářských a ostatních venkovních trhů a tržišť tak,že jejich provozovatelé musí
dodržovat následující pravidla:
- z...
MO karantena soc sluzby.pdf
MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
Palackého náměstí 375/4,128 01 Praha 2
<br> Praha 2.října 2020
Č.j.: MZDR 36813/2020-3/MIN/KAN
<br> MZDRX01C2N5L
<br> MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ
<br> Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst.1 písm.g) zákona č <.>
258/2000 Sb <.>,o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů,ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č.258/2000 Sb.“),nařizuje postupem podle § 69
odst.1 písm.i) a odst.2 zákona č.258/2000 Sb.k ochraně obyvatelstva a prevenci
nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-
CoV-2 toto mimořádné opatření:
<br> i <.>
<br> 1.Všem osobám,vykonávajícím u poskytovatele sociálních služeb v zřízení domovů pro
osoby se zdravotním postižením,domovů pro seniory a domovů se zvláštním
režimem,chráněného bydlení a azylových domů,u poskytovatele sociálních služeb
poskytujícího odlehčovací služby v pobytové formě sociálních služeb a u poskytovatele
sociálních služeb poskytujícího pečovatelské služby,osobní asistenci a podporu
samostatného bydlení (dále jen „poskytovatel sociálních služeb")
<br> a) zdravotnické povolání podle zákona č.95/2004 Sb <.>,o podmínkách získávání
a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu
zdravotnického povolání lékaře,zubního lékaře a farmaceuta,ve znění pozdějších
předpisů,nebo zákona č.96/2004 Sb <.>,o podmínkách získávání a uznávání
způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností
souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících
zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních),ve znění pozdějších
předpisů,(dále jen „zdravotnický pracovník") <,>
<br> b) základní činnosti při poskytování sociálních služeb podle zákona č.108/2006 Sb.<,>
o sociálních službách,ve znění pozdějších předpisů,(dále jen „pracovník sociálních
služeb") <,>
<br> se nařizuje v případě,že zjistí nebo XXX XXXX na základě provedeného epidemiologického
šetření oznámeno,že ...

Načteno

edesky.cz/d/4179422

Meta

Výpadek elektřiny  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Žabovřesky nad Ohří
01. 03. 2021
01. 03. 2021
01. 03. 2021
01. 03. 2021
01. 03. 2021
  ...a další
Více dokumentů od Obec Žabovřesky nad Ohří      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz