« Najít podobné dokumenty

Obec Tlustice - Zápis a usnesení ze zasedání zastupitelstva obce č. 3/2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Tlustice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Usnesení ZO Tlustice 3-2020
Usnesení zastupitelstva obce Tlustice
č.31 2020 ze dne t7.9.2020
<br> Zastupitelstvo obce Tlustice,v souladu s ustanovením zák.ě.12812000 Sb <.>,o obcích,ve znéní
pozdějších předpisů se usneslo :
<br> L
Bere na vědomí
<br> 1.zptávu místostarosty,Marka Hasmana,o činnosti rady obce za období
od konání posledního zasedéní zastupitelstva obce,tj.od 18.ěervna 2020,k dnešku
<br> 2.zprávu místostaros§,Marka Hasmana,o plnění usnesení ze zaseďáni ZO Tlustice
é.212020,ze ďne I8.6.2020
<br> 3.projednání konceptu zastavovací studie horní části bývalé letištní plochy,přednesenou
ing.arch.Tomášem Petráškem
<br> il <.>
Schvaluje
<br> 1.přij etí dotace z Programu 20t7 - 2020 pro poskytován í dotací z rozpočbl <,>
Středočeského kraje ze Středočeského fondu o
Kč na akci,<,> Rekonstrukci střešního pláště ZŠ
<br> bnovy venkova ve qýši 923 000,-
a MŠ Tlustice"
<br> 2.přijetí dotace ze Středočeského klaje ze Středočeského Infrasťrrktumího fondu v
rámci Tematického zadání Žívotniprostředí v celkové \^ýši 582 896,- Kč na akci
<,>,Přečerpávací kanalizace z obce Tlustice do kanalizační sítě města Hořovice'o
<br> 3.zadávaci dokumentaci pro podlimitní veřejnotlzakázkuna stavební práce <,>
zadávanou dle § 58 zákonaé.13412016 Sb <.>,na akci,<,> Rekonstrukce ulic Souběžná
a Praskoleská v obci Tlustice"
<br> 4.dodatek č.1 ke smlouvě o dílo ze dne 11.09.2019 pro projekt,<,> Přečerpávací
kanalizace z obce Tlustice do sítě města Hořovice"
<br> 5.qfši úhrady za ňizovárÍ služebnosti na pozemcích ve vlastnictví obce Tlustice
6.pořízenítlzemnt studie horní části bývalé letištní plochy
7.nákup lůžkového zesíleného stanu od firmy VYRASTA team s.r.o <.>
<br> III <.>
Neschvaluje
<br> 1.rcalízaci stiáníupozemků p.č.52618,12,13,15 vTlusticinapozemkuvevlastnictví
obce Tlustice p.č.570l54jeho zatrubněním.Důvod: v případě zatrubněnípříkopu
po celé jeho délce u výše uvedených pozemků vyvstává velké riziko nefunkčnosti
páteřního odvodňovacího systému powchoqých a srážkoqých vod z celé
severozápadní části obce a ...
Zápis ze zasedání ZO Tlustice 3-2020
ZÁPIS o PRÚBĚHU ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE TLUSTICE
<br> Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Tlustíce č.3l2020 konaného dne 17.9.2020 od 18:00 v hostinci u Vlčků
<br> Zasedání bylo zahájeno v 18:00 a ukončeno ve 20:40.Z celkového počtu 15 zastupitelů bylo přítomno 1'l zastupitelů.Zastupitelstvo bylo schopno se usnášet po celou dobu zasedání.Schvalovací kvórum činí 8 hlasů <.>
<br> Přítomní zastupitelé: Mgr.H.Kaššová,M.Hasman,J.Červenka,K.Burešová,Z.Tobiška,lng.J.Vlček,P.Bureš ml <.>,ing.J Chaloupecký,F.Smída,P.Bureš,E.Pergl <,>
<br> Nepřitomní zastupitelé: - Mgr.P.Dražil- (nemocen),l.Eiseltová (nemocná),D.Bazik (nemocen),LHorská (nemocná)
<br> Hosté: ing.arch.XXXXX XXXXXXXX Přítomni občané: X— pan P.Šlapák,Z,Babíková,L.Babík,M.Folk ml <.>,M.Folk st <.>
<br> Stanovení pojmů v zápisu: RO —— rada obce,20 — zastupitelstvo obce,UPO — územní plán obce
<br> Program: 1.Zahájení,volba ověřovatelů zápisu,volba návrhové komise,schválení programu 2 Zpráva o plnění usnesení z minulé schůze 20 3.Zpráva o činnosti rady obce Tlustice za minulé období 4.Projednání konceptu zastavovací studie horní části bývalé letištní plochy 5.Stanovení výše úhrady za zřizování služebnosti na pozemcích ve vlastnictví obce Tlustice 6.Majetkoprávní záležitosti a) Schválení přijetí dotace z Fondu obnovy venkova b) Schválení přijetí dotace ze Středočeského infrastrukturního fondu 7.Různé
<br> 3) Žádost o realizaci stání na poz.p.č.570154 zatrubněním příkopu p.č.670 a následný pronájem tohoto pozemku pro majitele nemovitosti p.č.526/8,12,13,15 v Tlustici
<br> b) Návrh na řešení dopravní situace — komunikace p.č.657 a další
<br> o) Zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce,zadávanou dle 5 58 zákona č.134/2016 Sb <.>
<br> d) Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo ze dne 11.9.2153
<br> 8.Diskuse
<br> 9.Závěr
<br> 1.Zahájeni,volba ověřovatelů zápisu,volba návrhové komise,schválení programu zasedání
<br> Starostka obce,Mgr.H.Kaššová,přivítala všechny přítomné zastupitele,h...

Načteno

edesky.cz/d/4163396

Meta

Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Rozpočet   Územní plánování   EIA   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Rozpočet   Volby   Pronájem  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Tlustice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz