« Najít podobné dokumenty

Obec Ždírec (Havlíčkův Brod) - OZNÁMENÍ O UKONČENÍ AKTUALIZACE BONITOVANÝCH PŮDNĚ EKOLOGICKÝCH JEDNOTEK (BPEJ) V K.Ú. ŽDÍREC U POHLEDU

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Ždírec (Havlíčkův Brod).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

OZNÁMENÍ O UKONČENÍ AKTUALIZACE BONITOVANÝCH PŮDNĚ EKOLOGICKÝCH JEDNOTEK (BPEJ) V K.Ú. ŽDÍREC U POHLEDU
' $"me STATNI POZEMKOVY URAD UMD Sídlo: Husinecká 1024í11a.130 00 Praha“ 3 - Žižkov.IČO: 01312774.DIČ: CZ 01312774 _ Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina,Oddělení pozemkových úprav
<br> Fritzova 4250l4.586 01 Jihlava
<br> Váš dopis zn.: Ze dne: Die rozdělovníku Naše značka: SPU 333499rzozor5201001Mod<us Spisová značka: se1323512019-520101
<br> Vyřizuje.: ing.XXXXXXX XXXXXX
<br> Tel,: XXXXXXXXX
<br> ID DS: deperIš
<br> E-mail: j.rnorkus©spuof.cz
<br> 03mm: “* 9— 202“ SPU 333499r20201520100n00m DD 05181 00394
<br> Oznámení o ukončení aktualizace bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ) v k ú.Ždírec u Pohledu
<br> Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina.Oddělení pozemkových úprav.jako věcně a místně příslušný správní orgán podle zákona (1 50312012 Sb.<.> o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů,ve znění pozdějších předpisů.a podle 519 písm.9) zákona č.139í2002 Sb.<.> o.pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č.2911991 Sb.<.> o úpravě vlastnických vztahů kpúdě & jinému zemědělskému majetku ve znění pozdějších předpisů,kzajišťováni změn údajů o bonitovaných púdně ekologických jednotkách (dále jen „BPEJ“J.a vsouladu s 5 6 odst 2 vyhlášky Ministerstva zemědělství č 2272018 Sb.<.> o charakteristice bonitovaných púdně ekologických jednotek a postupu pro jejich vedení a aktualizaci (vyhláška) <.>
<br> oznamuje <.>
<br> že v katastrálním území Ždírec u Pohledu byla dnem 14.9.2020 ukončena aktualizace bonitovaných púdně ekologických jednotek a ktomuto datu byla zároveň vyhlášena platnost nových map BPEJ v uvedeném katastrálním území <.>
<br> Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina současně žádá Obecní úřad Ždírec o zveřejnění tohoto oznámení způsobem v místě obvyklým.Ve smyslu 5 6 odst.3 citované vyhlášky Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina Informuje o ukončení aktualizace BPEJ orgány uvedené v 5 5 odst.3 vyhlášky <.>
<br> Toto oznámení se vyvěšuje po dobu 15 dnů na úředních deskách Krajského pozemkového úřadu ...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Ždírec (Havlíčkův Brod)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz