« Najít podobné dokumenty

Městys Čestice - Oznámení o místě a době konání voleb.jpg

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Městys Čestice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení o místě a době konání voleb.jpg
OZNAMENi
<br> o dobé a mislé koném’ voleb
<br> Starosla méstyse C‘estice podle § 27.0dst.I za’k‘é.130/2000 Sb.0 volbéch do zastupitelslev
krajfl a 0 zméné néktery‘ch Zékonil pro spoleéne’ koua’ni \‘oleb do zastupilelstev krajfi a Senz'nu
C‘eske’ republik)’
<br> p
<br> oznamuje:
<br> Volby do zastupitelstev krajfi a Senétu Ceské republiky se uskutcéni
<br> due 110.2020 0d 14,001mdind0 22.00 hudin a
due 110.2020 ml 8.00 hodin do 14,00110din
<br> Mistem konfini volcb do zastupitelstev krajfi
ve vulehnim okrsku 5.1— Cestice
<br> je volebm’ mismost — sél Lidm‘ého domu.Cesrice 30
pro vuliée bydlici \r‘ C‘eslicich.\' RadeSm'é u \' Nuziné'
<br> ve vulebm’m okrsku E.2 — Nahof'anv
je volebm‘ mismnst — objekt by 316 Skoly.Nahoiany 42
pro voli¢e bydlici v Nahoi‘anech a v Kruslové
<br>
<br> ve volebm'm okrsku 6.3 - Doubravice u Volvué
je volebm' mistnost — objekl obce.Doubravice u Volyné 8
pro \roliée bydlici x Doubravici u Volyné.ve Sm’dce.\ Poédtkéch a V Prkoéiné <.>
<br> Voliéi bude umoinéno hlasovdni pate" kdy pmkéie svou toIoZnost a mum ohéansn'i
Ceské republiky (plalnym obéamkym prfikazem.cestovnim.diplomatickym nebo
sluiebnim pasem Ceské repuhIiky nebo cestm m’m prfikazcm) <.>
<br> Kaidému voUCi budeu dodény 3 dny pl‘ede duem \oleb hlasm/acx’ lislky.Ve Llnsch
voleb mflie volié obdriet hlasovaci listky i ve volebni nfislnosti <.>
<br> v Cesncich dne 17.9.2020
<br> Milan 26de w.- slurosta

Načteno

edesky.cz/d/4152621


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Městys Čestice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz