« Najít podobné dokumenty

Obec Čestlice - MHMP - oznámení o zahájení řízení změny UP Z 3264/16

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Čestlice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

MHMP - VV - oznámení o zahájení řízení - vlna 16
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
<br> MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
<br> Odbor územního rozvoje
<br>
<br>
<br> Síd lo : Mar i ánské nám.2 /2,110 01 P raha 1
<br> Pracovi š t ě : Jungmanno va 35 /29,110 00 P raha 1
<br> te l.: Kontaktn í cen t ru m: 1 2 444,fax : 236 007 157
<br> e-mai l : post a@praha.eu,ID DS: 48 ia97h
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – OZNÁMENÍ
<br> o zahájení řízení o vydání změny vlny 16
<br> Z 3264/16
<br> Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy
<br>
V souladu s § 52 odst.1 ve spojení s § 55 odst.2 zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním
<br> plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů,Magistrát
<br> hlavního města Prahy – Odbor územního rozvoje,jako příslušný orgán územního
<br> plánování,informuje o zahájení řízení o vydání změny Z 3264/16 vlny 16 Územního
<br> plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy (dále jen „Změna ÚP“) oznámením o konání
<br> veřejného projednání návrhu uvedené změny <.>
<br> Návrh Změny ÚP byl zpracován na základě usnesení Zastupitelstva hl.m.Prahy č.12/18
<br> ze dne 12.12.2019,kterým byl schválen návrh na pořízení této změny zkráceným
<br> postupem pořizování dle § 55a a § 55b stavebního zákona <.>
<br> Magistrát hlavního města Prahy,jako věcně příslušný správní orgán,připravil ve smyslu
<br> § 43 odst.4 (poslední věta),§ 54 odst.2 a § 55 odst.2 stavebního zákona a v souladu s
<br> § 171 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů,návrh na vydání
<br> změny platné územně plánovací dokumentace formou opatření obecné povahy,kterým se
<br> Změna ÚP vydává <.>
<br> Z důvodu mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví a krizových opatření vlády
<br> v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaným jako SARS CoV-2/ na
<br> území České republiky (dále jen „krizová opatření“) a s odvoláním se na metodické
<br> sdělení Ministerstva pro místní rozvoj k projednávání územně plánovací dokumentace
<br> v době pandemie,č.j.MMR-20343/2020-81 ze dne 8.4.2020 (dále jen „metodic...

Načteno

edesky.cz/d/4150078

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Čestlice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz