« Najít podobné dokumenty

Obec Vrbčany - Název a anotaceČEZ-odstranění a okleštění stromoví a porostů 254,0 kB 157,3 kB

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Vrbčany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

bez názvu
$ orsrnreiJcr UPOZORNENI k odstran€ni a okl€stdni stromovi a iinfch porostri ohroiulicich bezpean6 a qrolehliv6 provozov+n i zallzenl bisff bL.r6nisous'€ly v rnajelkiJ spolednosl iEZ D srr buce,<.> 1.s.{cl;le jen,zasah ) ZASAH PROVADEJTE FRUBEZNE V OBDOBI VEGETACNIHO KLIDU DLE NIZE UVEDENEHO ROZSAHU Nebude-lizasah proveden do 15.llstopadu tohoto roku a budeiiohroiena be?pe6host € spolehlivost provozov:tnt zafizena distribudn' souslavy,ie pracovnik povdi€ni spoleanosti CEz Distdbuce,a,s,oprAvndn ke vstupu na clotaen6 pozemky za riaelem provedeni zisahu.Vzniklt klest a:bytky po t6;b6 budou zlikvidov6ny a vyt;:ene unikov6 dievni hnota bude uloienavcelich d5lktch doiednotlivich hromad na okraji ochrann6ho p6sma nebo ve vzdelenosti !0 m od osyvedenina dol6en6ln po?emku.Pokud iii bylvlastnik pozerrkupisemn6 osloven,takje nutn6 postLrpovat dls obdrienich pokynn.Pii prici dodr:ujte bezpeih6 \rzd6len osii od vodi;i uveden6,eSN EN 50110-1.l< vodii{im se nesmipiibGit pod be:pdhou vzdrtenost aninastoje,anivdtve dievih pii oiezu.Zisah nesmite proved;t v piipad6,ie se v;tve
bez názvu
ČEZ Distribuce,a.s.Děčín - Děčín IV-Podmokly,Teplická 874/8,PSČ 405 02 | Kontaktní linka: 800 850 860 |
<br> e-mail: info@cezdistribuce.cz | www.cezdistribuce.cz | IČO: 24729035,DIČ: CZ24729035 |
<br> zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,sp.zn.B2145 |
<br> zasílací adresa: ČEZ Distribuce,a.s <.>,Plzeň,Guldenerova 2577/19,PSČ 326 00
<br>
<br>
<br> Žádost o zveřejnění
<br> Vážená paní starostko,vážený pane starosto <,>
<br> blíží se období vegetačního klidu,a proto si Vás dovolujeme požádat o umístění
přiloženého „Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů“
na úřední desku a zveřejnění této informace způsobem v místě obvyklým <.>
<br> Ve smyslu ustanovení § 25 odst.3 písm.g) zákona č.458/2000 Sb.(energetický zákon) <,>
v platném znění,vyzýváme tímto upozorněním vlastníky a uživatele nemovitostí <,>
přes něž vede nadzemní elektrické vedení nebo na něž zasahuje ochranné pásmo <,>
k pravidelnému odstraňování a oklešťování stromoví a jiných porostů ohrožujících
bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy v majetku
společnosti ČEZ Distribuce,a.s <.>,jakožto provozovatele distribuční soustavy <.>
<br> V ochranném pásmu nadzemního vedení je zakázáno nechávat růst porosty
nad výšku 3 m.Ochranné pásmo nadzemního vedení je souvislý prostor vymezený
svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti
měřené kolmo na vedení (vzdálenosti se řídí ustanovením § 46 odst.3 energetického
zákona,v platném znění) <.>
<br> Odstraňování a oklešťování stromoví a jiných porostů se provádí v období vegetačního
klidu a dle zákona č.114/1992 Sb <.>,o ochraně přírody a krajiny,v platném znění <.>
<br> Pokud vlastník či uživatel pozemku neodstraní stromoví a jiné porosty ani po předchozím
upozornění a stanovení rozsahu,má provozovatel distribuční soustavy právo odstraňovat
a oklešťovat stromoví a jiné porosty,provádět likvidaci odstraněného a okleštěného
stromoví a jiných porostů ohrožujících bezpe...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Vrbčany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz