« Najít podobné dokumenty

Obec Brzice - Úprava provozu v okolí obce Brzice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Brzice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Uprava provozu.pdf (3.47 MB)
fuc}lal Městský úřad Náchod odbor dopravy a silničního hospodářství Němcové 2a20,547 01 Náchod PlD: MUNAXOOPO7HT Sp.zn.: KS 11468/2020/DSH/JB Č;.1Če.1: MUNAC 65243t2o2otDSH/JB Eviden,číslo: 198A/20 Vyřizuje: lng.XXX XXXXXX Tel./mobil: XXX XXX XXX,XXX XXX XXX E-mail: podatelna@mestonachod.cz Datum: 28.8.2020 za podmínek: Dopravní značení proved'te jako: Velikost dopravního značení: Proveden í dopravního značení: Platnost úpravy: Důvod: vEŘEJNÁ vyHt_Ášxn OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Městský úřad Náchod,odbor dopravy a silničního hospodářství,jako příslušný správní orgán podle § 124 odst.6 zákona c.36'1/2000Sb,<,> o provozu na pozemních komunikacích a o změnách něktených zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále XXX XXXXX o provozu na pozemních komunikacích),na základě ust.§ 77 odst.5 zákona o provozu na pozemních komunikacích,ust.§ 17'1 zákona ó.50012004 Sb,<,> správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád),k žádosti společnosti ÚOnŽgn SlLNlC Královéhradeckého kraje a,s,<,> Kutnohorská 59,500 04 Hradec Králové - Plačice,lČO:27502988 zastoupena lNKA - dopravní značení HK s.r.o <.>,Obránců míru 258,503 02 Předměřice nad Labem,tČo: zz+zagoo oz na muje,že stanoví po projednání s Policií České republiky,Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje,územního odboru dopravního inspektorátu Náchod,ve smyslu ustanovení § 77 odst.3 a 5 zákona o provozu na pozemních komunikacích a vyhlášky ó,2g4b}15 Sb <.>,ktený vydal stanovisko ze dne 28.8.2020 pod čj,KRPH-7073 3tČJ-2o2o-05o5o6 přechodnou úpravu provozu na silnicích Ul304,1lll304 2,1lll304 3,lll/304 4 ana místních komunikacích Mezilečí a Hořiček v kat.území Křižanov u Mezilečí,Mezileóí,Posadov,Brzice,Chlístov u Hořiček,Hořičky dle grafického znázorněni v příloze.ÚonŽen slLNlc Královéhradeckého kraje a.s.Kutnohorská 59 500 04 Hradec Králové - P]ačice tčo: zzsozgaa Zastoupena |NKA - dopravní značení HK s.r.o.Obránců míru 258 503 02 Předměřice nad Labem lčo zlqaaaa přenosné dopravní znaěení,zařízení a světeln...

Načteno

edesky.cz/d/4142616

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Brzice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz