« Najít podobné dokumenty

Město Golčův Jeníkov - Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu - propustek - opravy propustku P10 na I/38

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Golčův Jeníkov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Situace
B 20a-70
<br> B 21a
<br> B 20
a-70
<br> B 21
a
<br> A 15
<br> B 26
A 10
<br> B 21a
<br> E 3a
<br> 500 m
<br> 400 m
<br> 500 m
<br> 200 m
<br> 300 m
<br> 20 m
<br> 100 m
<br> 100 m
<br> A 15
<br> B 26
<br> A 10
<br> E 3a500 m
<br> 500 m
<br> 200 m
<br> 20 m
<br> B 20a
-70
<br> B 21a
<br> B 28
<br> B 20a-50
<br> B 20a-70
<br> B 20
a-50
<br> B 20a-70
<br> B 21a
<br> 300 m
<br> 300 m
<br> A
15
<br> A 15 I/38 sm
ěr H
<br> avlíčkův Brod
<br> I/38 sm
ěr Havlíčkův Brod
<br> I/38
<br> I/38
<br> III/0387
<br> III/3459
<br> III
/3
<br> 37
26
<br> KRAJ VYSOČINA
<br> STŘE
DOČE
<br> SKÝ
KRAJ
<br> DOPRAVNÍ OPATŘENÍ V PROSTORU
PROPUSTKU P10
<br> SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ
<br> STAVBA: I/38 Golčův Jeníkov - Jihlava,oprava propustku P10
<br> GOLČŮV JENÍKOV
<br> TERMÍN OMEZENÍ: 21.09.2020 - 30.10.2020
<br> LEGENDA (situace)
<br> B 28
<br> B 24a
<br> B 24b
<br> PŘECHODNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
<br> STÁVAJÍCÍ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
<br> STÁVAJÍCÍ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - DOČASNĚ ZNEPLATNĚNÉ
<br> 1) Veškeré dopravní značení bude realizováno v souladu s TP č.66
2) Stávající dopravní značení v rozporu se značením bude zakryto,zneplatněno
<br> uzavírka sil.I/38 v prostoru propustku P10
délka uzavřeného úseku sil.I/38: 100 m
<br> Provoz bude veden v jednom jízdním pruhu ( pracovní místo v délce 100 m),ve
nebudou probíhat stavební práce a bude řízen kyvadlově světelným signalizačním
zařízením <.>
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu - propustek - opravy propustku P10 na I/38
Žižkova 57,587 33 Jihlava,IČO: 70890749
ID datové schránky: ksab3eu,e-mail: posta@kr-vysocina.cz
<br> KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA
<br> Odbor dopravy a silničního hospodářství
Žižkova 57,587 33 Jihlava,Česká republika
<br> tel.: 564 602 234,e-mail: posta@kr-vysocina.cz
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
<br> opatření obecné povahy
stanovení přechodné úpravy provozu
<br>
Krajský úřad Kraje Vysočina,Odbor dopravy a silničního hospodářství (dále jen „krajský úřad“)
příslušný podle § 124 odst.4 písm.b) zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních
komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o
silničním provozu“),na základě podané žádosti dne 11.08.2020 od právnické osoby Dopravní
značení MŠ,s.r.o <.>,IČO: 276 65 321,Hruškové Dvory 74,586 01 Jihlava (dále jen „žadatel“) a
po projednání s dotčeným orgánem Policie ČR,Krajským ředitelstvím policie kraje Vysočina <,>
Územním odborem Havlíčkův Brod pod č.j.KRPJ-133000-5/ČJ-2019-161606-MULL ze dne 12 <.>
08.2020 a po posouzení žádosti v souladu s ustanovením § 77 odst.1 písm.b) zákona o
silničním provozu v návaznosti na ustanovení § 77 odst.5 zákon o silničním provozu a § 171
zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád)
stanovuje:
<br> přechodnou úpravu provozu na silnici I/38 v km cca 114,330 – 115,030 Golčův Jeníkov -obchvat
okr.Havlíčkův Brod v rozsahu grafické přílohy,která je nedílnou součástí tohoto opatření
obecné povahy
<br> platnost stanovení: od 21.09.2020 do 30.10.2020
<br>
Provoz bude veden v jednom jízdním pruhu,ve kterém nebudou probíhat
stavební práce,a bude řízen kyvadlově světelným signalizačním
zařízením <.>
<br>
důvod: dopravní omezení a částečná uzavírka při provádění opravy propustku P10
<br> instalaci dopravního značení provede: Dopravní značení MŠ,s.r.o <.>,IČO: 276 65 321 <,>
Hruškové Dvory 74,586 01 Jihlava
<br> Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje/telefon V Jihlavě dne
<br> KUJI 7999...

Načteno

edesky.cz/d/4142571

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace   Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Golčův Jeníkov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz