« Najít podobné dokumenty

Obec Všehrdy (Plzeň-město) - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Všehrdy (Plzeň-město).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Uzavírka
OBJÍZDNÁ TRASA-ETAPA lDIO-ZAČÁTEK ETAPY l DIO-KONEC ETAPY l 1< m.4 KK Černikovice*» "^.y ^ >•s t'/& ^•^ sw- \Ř7tS DftEVEC'Nsw;.^ y./-'7 ^ ^ l^ I^-,Hotovousy! BUCEK*- E""-^,;ď.4 ^.^ ^.»• s !s ».-,LEGENDA PŘECHODNÉHO DZ:ft ^li ^ á,!^ DŮVODU C PRAV 11(2(11 lil EPRŮ JEZEM ^i" ?k f-ft^t •' €• i,1^-ť va^ OBJÍZDNÁ TRASA-ETAPA IIDIO-ZAČÁTEK ETAPY II DIO-KONEC ETAPY II 1^.<.> >ť ^ 1C|JB s;"'—••; » Cwníkov!^ i- ^ »dyrs' » -ra^
Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
MĚSTSKÝ ÚŘAD KRALOVICE
<br> Markova 2,Kralovice PSČ 33141 ooaoa výsmvav
<br> vas dopis zn.:
<br> Ze dne: 10.9.2133)
<br> Spiszn.: ÚWEěččHEDZU-Tísj Č.j.: ÚWI ěčSÉřÉíÍi Tisj výřizuje: Jíří Tiěer
<br> E-maíl: podatelna©kralovicecz Tel.: 3713 31311 27111
<br> Datum: 16.9.2D2D
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY Paovozu NA POZEMNÍCH KOMUNIKaCÍCH
<br> Městský úřad Kralovice,odbor výstavhý,jako správní orgán příslušný podle 1:2- 124 odst.6 zákona č.3511121111111 Sb.<.> o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu),ve znění pozdčjčich předpisů (dále jen "zákon o silničním provozu") na návrh,který podal
<br> RÚADFIN STAVBY s.r.o <.>,IČO D435242T,Plzeňska“ č.p.1141 330 2? 'Vejprnice,kterčho zastupuje ADSUM spol.s r.o <.>,IČÚ 451č4991,Havlíčkova č.p.923 <.>,273 51 Unhošť
<br> (dále jen "navrhovatell'j,podle š: ?? odst.] pístu c) a 5 ?? odst.5 zákona o silničním provozu a g 172 a IT3 zákona č.SÚÚIZDÚ-ál Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řad'lj opatřením obecne povahý
<br> s t a n o v i přechodnou upravu provozu na pozemních komunikacích komunikace: silnice llř2íil,lllřÉÚl 29,11H2Ul 31,[llř2íll 34 v místě: viz příloha — situace dopravního značení
<br> termín: 1.etapa 9.11.2021) — EGJLZUZD (při uzavírce useku křižovatka silnic Ilř2íil a llř232 - Brodcslavý]
<br> IL etapa 30.9.3120 — 3.1 121120 (při uzavírce úseku Brodeslavý — Všehrdý) důvod: uzavírka silnice [1ř2í11 z důvodu cpravýjejího povrchu; dopravní značení uzavírek a objízdíký
<br> dopravní značení: viz příloha — situace dopravního značení
<br> Podmínky pro provedeni přechodně úpravý provozu:
<br> ].Přechodná úprava provozu bude realizována v souladu s pravomocným rozhodnutím silničního správního úřadu o povolení uplně uzavírký silnice llřÉíll,ktere výda Městský úřad Kralovice,odbor výstavhý pod spiszn.ÚVFÉĚSEÍZÚZÚ-Tisj (dálcjen "rozhodnutí") <.>
<br> 2.Bude v plnčrn znění respektováno stanovisko Policie ČR č.j.: KRPP-l ??čUč-ZI...

Načteno

edesky.cz/d/4142533

Meta

Dopravní informace   Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Všehrdy (Plzeň-město)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz