« Najít podobné dokumenty

Obec Počaply - Usnesení ze dne 4. 9. 2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Počaply.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Usnesení ze dne 4. 9. 2020
Obec Počaply
Počaply 45
262 72 Březnice
Č.j.7/9/2020
<br>
<br>
Obec Počaply
Zastupitelstvo obce Počaply
Zápis z řádného zasedání Zastupitelstva obce Počaply
konaného dne 4.9.2020 od 19:00 hodin
Zasedání Zastupitelstva obce Počaply (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 19:00 hodin starostou obce Jiřím Čížkem (dále jako „předsedající“) <.>
<br> Předsedající schůze konstatoval,že zasedání bylo řádně oznámeno,informace podle § 93 odst.1 zákona o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Počaply zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní,a to od 24.8.2020 do 4.9.2020.Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“ <.>
<br> Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 1) konstatoval,že přítomno je 6 členů zastupitelstva (z celkového počtu 7 všech členů zastupitelstva),takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst.3 zákona o obcích) <.>
BOD 1.- Určení ověřovatelů a zapisovatele
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu Luboše Hájka a Jiřího Čížka ml.a zapisovatelem Kateřinu Pileckou,k návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.Přítomno 6 členů <.>
Návrh usnesení:
<br> Zastupitelstvo obce Počaply schvaluje ověřovatele zápisu Luboše Hájka a Jiřího Čížka ml.a zapisovatele Kateřinu Pileckou <.>
Výsledek hlasování:
Pro 6 ǀ Proti 0 ǀ Zdrželi se 0
Usnesení č.1 bylo schváleno <.>
BOD 2.– Schválení programu
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce.Předsedající navrhuje přidání bodu Dohoda o změně veřejnoprávní smlouvy s městem Březnice (přestupková komise)
<br> Návrh usnesení:
<br> Zastupitelstvo obce Počaply schvaluje přidání bodu Dohoda o změně veřejnoprávní smlouvy s městem Březnice (přestupková komise)
Výsledek hlasování:
<br> Pro 6 ǀ Proti 0 ǀ Zdrželi se 0
<br> Usnesení č.2 bylo schváleno <.>
Předsedající navrhuje p...

Načteno

edesky.cz/d/4142499

Meta

Prodej   Pronájem   Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Počaply      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz