« Najít podobné dokumenty

Obec Petrovice (Bruntál) - Smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci z Programu pro poskytování návratných finančních výpomocí na předfinancování výměny kotlů na pevná paliva

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Petrovice (Bruntál).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci z Programu pro poskytování návratných finančních výpomocí na předfinancování výměny kotlů na pevná paliva
<.> srArNí FOND V.<.> v-.v.ŽIVOTNIHO PROSTŘEDÍ Ministerstvo zrvotmho prostredi „ ) cem REPUBLIKY
<br> SMLOUVA č.1/502/2020
<br> o poskytnutí návratné finanční výpomoci z Programu pro poskytování návratných finančních výpomocí
<br> |.SMLUVNÍ STRANY
<br> Obec Petrovice
<br> kontaktní adresa: Petrovice 34,793 84 Petrovice
<br> IČO: 00576123
<br> zastoupená: Radkou Drgáčovou,starostkou obce bankovní spojení: KB,pobočka Krnov
<br> číslo účtu: 12622771/0100
<br> (dálejen „poskytovatel“)
<br> a
<br> adresa bydliště: 793 84 Petrovice datum narození:
<br> bankovní spojení:
<br> číslo účtu:
<br> (dále jen „příjemce“)
<br> 1)
<br> 2)
<br> 3)
<br> 1)
<br> 2)
<br> ||.ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
<br> Tato smlouva se uzavírá na základě Programu obce Petrovice pro poskytování návratných finančních výpomocí na předfinancování výměny kotlů na pevná paliva v rámci programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji — 3.výzva" (dále jen Program),vyhlášeného obcí Petrovice podle zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů pod č.j.8/2019 ze dne 27.8.2019 (dále jen „Program") <.>
<br> Smluvní strany prohlašují,že pro právní poměr založený touto smlouvou jsou stejně jako ustanovení této smlouvy pro ně závazná i ustanovení obsažená v Programu <.>
<br> Příjemce prohlašuje,že se s obsahem Programu podrobně seznámil,jeho ustanovení jsou pro něj zcela srozumitelná a zavazuje seje dodržovat <.>
<br> m.PŘEDMĚT SMLOUVY
<br> Předmětem této smlouvy je úprava vzájemných práv a závazků poskytovatele a příjemce v rozsahu,kterýje obsahem této smlouvy <.>
<br> Předmětem této smlouvy je závazek poskytovatele poskytnout příjemci podle dále sjednaných podmínek podporu formou návratné finanční výpomoci ve smyslu zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „návratná finanční výpomoc") na pořízení moderního zdroje tepla splňujícího podmínky 117.výzvy
<br> ' - - STÁTNÍ FOND Ministerstvo životního pro...

Načteno

edesky.cz/d/4142455

Meta

EIA   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Petrovice (Bruntál)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz