« Najít podobné dokumenty

Obec Vrcovice - MěÚ Písek - Rozhodnutí o povolení uzavírky silnice III/02025 Písek - Louka

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Vrcovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

priloha_818502883_0_VYK_2020_066_Hrn_Cihelka_III_02025-Písek, Staré Lázně_protlak kabel NN
ODBOR DOPRAVY
Velké náměstí 114/3
<br> pracoviště Budovcova 207
<br> 397 19 Písek
<br>
<br> Č.j.: MUPI/2020/33307/Hrn
<br>
<br>
<br> Ev.č.: VYK/2020/066
<br> Vyřizuje: Ing.XXXXXXXX XXXXXXX
<br> Telefon: XXX XXX XXX,XXX XXX XXX
<br> E-mail: e-podatelna@mupisek.cz Písek 03.09.2020
<br> V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
<br> R O Z H O D N U T Í
O POVOLENÍ ZVLÁŠTNÍHO UŽÍVÁNÍ
<br> Městský úřad Písek,odbor dopravy,jako příslušný silniční správní úřad ve věcech pozemních
komunikací podle § 40,odst.4 zákona č.13/1997 Sb <.>,o pozemních komunikacích,v platném znění
(dále jen „zákon o pozemních komunikacích“),na základě souhlasu Správy a údržby silnic
Jihočeského kraje,jako majetkového správce pozemní komunikace dotčené zvláštním užíváním a po
předchozím písemném stanovisku ke zvláštního užívání pozemní komunikace Policie ČR,KŘ policie
Jihočeského kraje,DI XXXXX,rozhodl dne XX.XX.XXXX ve věci žádosti o povolení zvláštního užívání
pozemní komunikace,kterou podal dne 02.09.2020 žadatel: XXXXXXXX XXXXXXX,IČO XXXXXXXX,místem
podnikání Jelence XX,262 63 Kamýk nad Vltavou,takto:
<br> I <.>
<br>
podle § 25 odst.6 písm.c) bod 2,3 a písm.d) zákona o pozemních komunikacích
<br> povoluje
fyzické osobě: XXXXXXXX XXXXXXX
<br> IČO: XXXXXXXX
<br> místem podnikání: Jelence XX
<br> (dále jen „žadatel“)
zvláštní užívání silnice č.III/02025 v Písku v lokalitě Staré Lázně (pod VAJAXEM) pro umístění <,>
skládání a nakládání věcí nebo materiálů nesloužících k údržbě nebo opravám těchto komunikací <,>
nebudou-li neprodleně odstraněny,dále pro provádění stavebních a výkopových prací mimo silniční
těleso v zeleném pásu (mimo silniční příkop,za hranou silničního svahu) podél vozovky pravé strany
silnice od km 1,770 – 1,890 jejího aktuálního provozního staničení v délce cca 120 m,dále pro
umístění inženýrských sítí v silničním pozemku bezvýkopovou technologií 2 x přechodem silnice
křížením v km 1,770 a 1,850 provozního staničení silnice pro provedení protlaku/podvrtu,vše pro
pokládku kabelového vedení N...
priloha_817258813_1_20200901084330155
HMG Modernizace silnice II Vrcovice
<br> Datum.<.>.<.>.<.>.<.> 11.9.12.9.13.9.4.9.15.9.16.9.17.9.18.9.19.9.20.9.21.9.22.9.<.> 24.9.25.9.26.9.27.9.Ložnívrstva ACL 16 + Obrusná vrstva ACO 11 PmB Zafrézování
<br> ace RS CA
<br> ní kra nic
<br> VDZ PLAST
<br> HMG Modernizace silnice I Vrcovice Datum.29.9.30,9.1.10.2.10.3.10.<.>.10.8.10.10.10.10.11.10.<.> 13.10.14.10.<.> 16.10.7.10.18.10.Ložní vrstva ACL 16 + Obrusná vrstva ACO 11 PmB : XXX XX
<br> Frézování ní nic
<br> VDZ PLAST
<br> HMG Modernizace silnice I Vrcovice Datum.10.20.10.21.10.23.10,24.10.2510.25.10.27.10.29.10.30.10.1.11.2.11.111.4.11.5.11.6.11A.11.Ložní vrstva ACL 16 + Obrusná vrstva ACO 11 PmB rounávka : XXX XX Frézování
<br> HMG Modernizace silnice I Vrcovice X.11.10.11.11.11.12.11.13.11.4.11.Č: 50 101-107
<br> Staničení:
<br> Úplná uzavírka 70 dní Termín : od 7.9.2020 do 15.11.2020 Vypracoval : XXXXXXX XXXXXX
priloha_817258813_2_20200901084502693
l <,>
<br> KRAJSKY UŘAD IllIllllllllllllllllllllll||||l||l |l|||l||||||l|ll||
<br> <.>,<,> KUCBXUUX4U82 JIHOCESKY KRAJ
<br> Odbor dopravy a silničního hospodářství
<br> Oddělení silniční dopravy
<br> U Zimního stadionu 1952/2
<br> 370 76 Ceské Budějovice
<br> Naše č.j.: KUJCK 107168/2020
<br> Sp.zn.: ODSH 105961/2020/ivha SO Vyřizuje: Bc.XXXXX XXXXXXXXX
<br> Telefon: XXX XXX XXX
<br> E-mail: havlikovai©kraj-jihocesky.cz Datum: 26.8.2020
<br> Vyjádření k uzavírce — dopravní obslužnost
<br> Krajský úřad Jihočeský kraj — odbor dopravy a silničního hospodářství,jako dopravní úřad podle 5 34 odst.1 zákona č.111/1994 Sb <.>,o silniční dopravě,ve znění pozdějších předpisů,vyslovuje souhlas dle 5 39 odst.1 písm.9) vyhlášky č.104/1997 Sb <.>,kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích 5 dočasným navrženým řešením dopravní obslužnosti po dobu provádění akce — Oprava silnice III/02025 v úseku Písek —
<br> Vrcovice,Držov — Louka takto:
<br> Termín: 7.9.2020 — 13.11.2020 (dle předložené žádosti,přesný termín bude stanoven rozhodnutím o povolení uzavírky <.>
<br> Uzavírkou bude dotčena obslužnost zastávek veřejné linkové dopravy na lince 360013 Písek - Záhoří,Horní Záhoří — Vrcovice - Vojníkov,Louka,kterou provozuje dopravce CSAD AUTOBUSY Ceské Budějovice a.s <.>
<br> Dotčené zastávky: Vojníkov,Louka — zrušena bez náhrady Vojníkov,Držov — zrušena bez náhrady
<br> Další podmínky:
<br> - žadatel o vyjádření zajistí souhlas dotčené obce s řešením dopravní obslužnosti <,>
<br> - s opatřením v obslužnosti dotčených zastávek po dobu trvání akce bude včas,nejméně 5 pracovních dnů před začátkem,žadatelem o vyjádření informován dopravce,pokud bude nezbytné pro řešení dopravní obslužnosti zpracovat výlukové jízdní řády,bude d0pravce informován nejméně 10 pracovních dnů před začátkem a dopravce nejméně 5 pracovních dnů před stanoveným termínem zahájení akce předloží žádost o schválení výlukových jízdních řádů dopravnímu úřadu <,>
<br> — v rozhodnutí o povolení uzavírky bude uvedeno,...
priloha_817258813_3_DIO III-02025 Vrcovice (PI) STRABAG a.s. 8-2020-1
Pavel Bílek- dopravně inženýrská opatření
Mnichov 132,386 01 Strakonice
tel.380 120 530,774 124 140
e-mail: bilek@dioservis.cz
IČ: 65013395
DiČ: CZ 6912251247
<br> Datum zhotovení situace: 8/2020
<br> S
<br> stávající svislé DZ
<br> úplná uzavírka silnice III/02025
<br> objízdná trasa
<br> DIO stavba:
Oprava silnice III/02025 Vrcovice
<br> Pracovní místo na silnici III/02025 v obci
a mimo obec Louka,okres Písek <.>
Úplná uzavírka silnice <.>
Objížďka pracovního místa není navržena <.>
<br> Dočasná neplatnost stávajících svislých
dopravních značek bude provedena
škrtnutím páskou s oranžovo- černým
pruhem v šíři 50 mm !
Škrtnout aktuálně neplatné cíle <.>
<br> Louka
<br> III/02025
<br> MK
<br> MK
<br> III/02025
<br> Z2,S
1
<br> B
1MIMO
<br> VOZIDEL
<br> STAVBY
<br> E
13
<br> B20a
<br> 30
<br> A15
<br> B
2
<br> 0
a
<br>
3
0
<br> A
1
<br> 5
<br> SO 107
staničení ZÚ km 9,441
staničení KÚ km 10,307
celková délka 1,276 km
<br> 1 <.>
<br> IP
1
<br> 0
a
<br> směr
Písek
<br> Otava
<br> Z2,S
1
<br> B1
MIMO
<br> VOZID
EL
<br> STAVB
Y
<br> E13 MIMO
LINKO
<br> VÝCH
<br> BUS
<br> IP22
<br> SILNICE III/02025
UZAVŘENA
OD 7.9.2020
<br> OPRAVA SILNICE
<br> POZOR
<br> DZ č.IP22 umístit informativně v předstihu
7 dnů před zahájením uzavírky <.>
<br> IP
22
<br> SI
LN
<br> IC
E
<br> III
/0
<br> 20
25
<br>
<br> UZ
AV
<br> ŘE
NA
<br>
<br> O
D
<br> 7 <.>
9 <.>
<br> 20
20
<br> O
PR
<br> AV
A
<br> SI
LN
<br> IC
E
<br> PO
ZO
<br> R
<br>
Stránka 1
priloha_817258813_4_DIO III-02025 Vrcovice (PI) STRABAG a.s. 8-2020-2
Pavel Bílek- dopravně inženýrská opatření
Mnichov 132,386 01 Strakonice
tel.380 120 530,774 124 140
e-mail: bilek@dioservis.cz
IČ: 65013395
DiČ: CZ 6912251247
<br> Datum zhotovení situace: 8/2020
<br> S
<br> 2 <.>
stávající svislé DZ
<br> úplná uzavírka silnice III/02025
<br> objízdná trasa
<br> DIO stavba:
Oprava silnice III/02025 Vrcovice
<br> Pracovní místo na silnici III/02025 v obci
a mimo obec Držov,Louka,okres Písek <.>
Úplná uzavírka silnice <.>
Objížďka pracovního místa není navržena <.>
<br> Dočasná neplatnost stávajících svislých
dopravních značek bude provedena
škrtnutím páskou s oranžovo- černým
pruhem v šíři 50 mm !
Škrtnout aktuálně neplatné cíle <.>
<br> SO 105
staničení ZÚ km 7,543
staničení KÚ km 9,169
celková délka 1,626 km
<br> SO 106
staničení ZÚ km 9,169
staničení KÚ km 9,441
celková délka 0,272 km
<br> III/02025
<br> Z2,S1
<br> B1
<br> MIMO
<br> VOZIDEL
<br> STAVBY
<br> E13
<br> B
20a
<br> 30
A
<br> 15
<br> Louka
<br> III/02025
<br> Z2
<,> S
<br> 1
<br> B
1
<br> MI
MO VO
<br> ZID
EL ST
<br> AV
BYE1
<br> 3
<br> Louka
<br> Z
2 <,>
<br> S
1
<br> B
1
<br> B2
0a
<br>
<br> 30
A
<br> 15
<br> IP
1
<br> 0
a
<br> IP
1
<br> 0
a
<br> III/02025
<br> III/02025
<br> MK
<br> MK
<br> MK
<br> III/02025
<br> směr
Písek
<br> B
20a
<br> 30
A
<br> 15
<br> Z2 <,>
S1
<br> B1
MIMO
<br> VOZ
IDEL
<br> STAV
BY E13
<br> MIMO
<br> LINKO
VÝCH
<br> BUS
<br> IP
2
<br> 2
<br> S
IL
<br> N
IC
<br> E
I
<br> II
/0
<br> 2
0
<br> 2
5
<br>
V
Ú
<br> S
E
<br> K
U
<br> D
R
<br> Ž
O
<br> V
-L
<br> O
U
<br> K
A
<br> U
Z
<br> A
V
<br> Ř
E
<br> N
A
<br> P
O
<br> Z
O
<br> R
<br> IP 22
<br> SILNICE III/02025 V ÚSEKUDRŽOV-LOUKAUZAVŘENA
<br> POZOR
<br> IP
10
<br> a
<br> IP22
<br> SILNICE III/02025
UZAVŘENA
<br> OD 11.9.2020
OPRAVA SILNICE
<br> POZOR
<br> DZ č.IP22 umístit informativně v předstihu
7 dnů před zahájením uzavírky <.>
<br> IP
22
<br> SI
LN
<br> IC
E
<br> III
/0
<br> 20
25
<br>
<br> UZ
AV
<br> ŘE
NA
<br>
<br> OD
11
<br>.9
<.> 2
<br> 02
0
<br> OP
RA
<br> VA
S
<br> IL
NI
<br> CE
<br...
priloha_817258813_5_DIO III-02025 Vrcovice (PI) STRABAG a.s. 8-2020-3
III/02025
<br> III/02025
<br> III/0331
<br> SO 104
staničení ZÚ km 2,517
staničení KÚ km 4,395
celková délka 1,878 km
+ část úseku SO 103
od ŽP P6285 do ke sjezdu
do areálu AGPI <.>
<br> I/29
<br> I/29
<br> I/29
<br> I/29
<br> IS
11a
<br> + škrtn
o
u
t cíl
<br> P
ÍS
<br> E
K
<br>
<br> S
ILN
<br> IC
E III/02025
<br> S
M
<br> Ě
R P
<br> ÍS
E
<br> K
<br> U
ZAVŘ
<br> E
N
<br> A
<br> IS
11b
<br> P
ÍS
<br> E
K
<br> IS
1
<br> 1
b
<br> P
ÍS
<br> E
K
<br> IP
1
<br> 0a
<br> MK
<br> IP
1
<br> 0
b
<br> IS
1
1
a
<br> +
š
<br> k
rt
<br> n
o
<br> u
t
c
íl
<br>
P
ÍS
<br> E
K
<br>
<br> S
IL
<br> N
IC
<br> E
II
<br> I/
02
<br> 02
5
<br> S
M
<br> Ě
R
<br> P
ÍS
<br> E
K
<br> U
Z
<br> A
V
<br> Ř
E
<br> N
A
<br> III/02025
<br> III/02025
<br> Z2
<,> S1
<br> B1
<br> MK
<br> Z2,S1
<br> B1
<br> Vrcovice
<br> Vrcovice
<br> III/02025
<br> III/02025
<br> AGPI
<br> Z2+3xS1
<br> B1
<br> MIMO
VOZIDEL
STAVBY
<br> E13 (MIMO VOZIDEL STAVBY)MIMOLINKOVÝCH
BUS
<br> E13 (MIMO LINKOVÝCH BUS)
<br> Z
2
<br>
<br> B
1
<br> B20a 30
<br> A15
<br> B
2
0
a
<br> 7
0 A1
<br> 5
<br> B20a
<br> 50
<br> B20a
30
<br> Pavel Bílek- dopravně inženýrská opatření
Mnichov 132,386 01 Strakonice
tel.380 120 530,774 124 140
e-mail: bilek@dioservis.cz
IČ: 65013395
DiČ: CZ 6912251247
<br> Datum zhotovení situace: 8/2020
<br> S
<br> 3 <.>
stávající svislé DZ
<br> úplná uzavírka silnice III/02025
<br> objízdná trasa
<br> DIO stavba:
Oprava silnice III/02025 Vrcovice
<br> Pracovní místo na silnici III/02025 v obci
a mimo obec Vrcovice,okres Písek <.>
Úplná uzavírka silnice <.>
Objížďka pracovního místa <.>
<br> Dočasná neplatnost stávajících svislých
dopravních značek bude provedena
škrtnutím páskou s oranžovo- černým
pruhem v šíři 50 mm !
Škrtnout aktuálně neplatné cíle <.>
<br> IS
1
1
<br> b
<br>
V
R
<br> C
O
<br> V
IC
<br> EIS
1
1
<br> a
<br> V
R
<br> C
O
<br> V
IC
<br> E
<br>
S
<br> IL
N
<br> IC
E
<br> III/0
2
<br> 0
2
<br> 5
S
<br> M
Ě
<br> R
V
<br> R
C
<br> O
V
<br> IC
E
<br> U
Z
<br> A
V
<br> Ř
E
<br> N
A
<br> III/02025
<br...
priloha_817258813_6_DIO III-02025 Vrcovice (PI) STRABAG a.s. 8-2020-4
Písek
<br> Otava
<br> IS
1
1
<br> b
<br>
V
R
<br> C
O
<br> V
IC
<br> EIS
1
1
<br> a
<br> V
R
<br> C
O
<br> V
IC
<br> E
<br>
S
<br> IL
N
<br> IC
E
<br> III/0
2
<br> 0
2
<br> 5
V
<br> Ú
S
<br> E
K
<br> U
P
<br> ÍS
E
<br> K
-V
<br> R
C
<br> O
V
<br> IC
E
<br> U
Z
<br> A
V
<br> Ř
E
<br> N
A
<br> II/139
<br> III/02025
<br> III/02025
<br> III/02025
<br> III/02025
<br> MK
Harantova
<br> MK
Budějovická
<br> MK
Budějovická
<br> I/29
<br> I/29
<br> I/29
<br> II/139
Kollárova
<br> I/29
<br> Pavel Bílek- dopravně inženýrská opatření
Mnichov 132,386 01 Strakonice
tel.380 120 530,774 124 140
e-mail: bilek@dioservis.cz
IČ: 65013395
DiČ: CZ 6912251247
<br> Datum zhotovení situace: 8/2020
<br> S
<br> 4 <.>
stávající svislé DZ
<br> úplná uzavírka silnice III/02025
<br> objízdná trasa
<br> DIO stavba:
Oprava silnice III/02025 Vrcovice
<br> Pracovní místo na silnici III/02025 v obci
a mimo obec Vrcovice,Písek,okres Písek <.>
Úplná uzavírka silnice <.>
Objížďka pracovního místa <.>
<br> Dočasná neplatnost stávajících svislých
dopravních značek bude provedena
škrtnutím páskou s oranžovo- černým
pruhem v šíři 50 mm !
Škrtnout aktuálně neplatné cíle <.>
<br> IS
11
<br> b
<br> V
R
<br> C
O
<br> V
IC
<br> E
<br> IS
1
1
<br> b <,>
3
<br> 7
m
<br> IS
1
1
<br> b
<br> V
R
<br> C
O
<br> V
IC
<br> E
<br> V
R
<br> C
O
<br> V
IC
<br> E
<br> V
R
<br> C
O
<br> V
IC
<br> E
<br> IS
1
1
<br> b
<br>,37m
<br> IS11b
<br>,37
m
<br> VRCOVICE
<br> IS
11
<br> b,37 m
<br> VR
CO
<br> VI
CE
<br> IS
11a
<br>
<br> SILN
IC
<br> E III/02025
<br> V Ú
SEK
<br> U
<br> PÍSEK
-VR
<br> C
O
<br> VIC
E
<br> U
ZAVŘ
<br> EN
A
<br> VRCOVICE
<br> IS
11b
<br> VR
C
O
<br> VIC
E
<br> IS11
b
<br> VRC
OVI
<br> CE
<br> IS11
b
<br> VRC
OVI
<br> CE
<br> IS11a
<br>
SILNICE III/02025
<br> V ÚSEKU
<br> PÍSEK-VRCOVICE
<br> UZAVŘENA
<br> POZOR
IS11b
<br> VRCOVICE
<br> IS11a
<br>
<br> SILNICE III/02025
<br> V ÚSEKU
<br> PÍSEK-VRCOVICE
<br> UZAVŘENA
<br> POZOR
IS11b
<br> VRCOVICE
<br> IS
11
<br> b
<br>
+ š
k
rtn
<br> o
u
<br> t c
íl
<br> V
R...
priloha_817258813_7_DIO III-02025 Vrcovice (PI) STRABAG a.s. 8-2020-5
III/02025
<br> Z
2 B
<br> 1
<br> AGPI
<br> III/02025
<br> Z2+3xS
1
<br> B1
<br> MIMO
VOZIDEL
STAVBY
<br> E13 (MI
MO VOZ
<br> IDEL ST
AVBY) MIMO
<br> LINKOVÝC
H
<br> BUS
<br> E13 (MI
MO LIN
<br> KOVÝC
H BUS)
<br> B2
0a
<br> 30
<br> A1
5
<br> Z 2
B
<br> 1
<br> Z
2
<br>
<br> B
1
<br> Z
2
<br>
B
<br> 1
<br> Pavel Bílek- dopravně inženýrská opatření
Mnichov 132,386 01 Strakonice
tel.380 120 530,774 124 140
e-mail: bilek@dioservis.cz
IČ: 65013395
DiČ: CZ 6912251247
<br> Datum zhotovení situace: 8/2020
<br> S
<br> 5 <.>
stávající svislé DZ
<br> úplná uzavírka silnice III/02025
<br> objízdná trasa
<br> DIO stavba:
Oprava silnice III/02025 Vrcovice
<br> Pracovní místo na silnici III/02025 v obci
a mimo obec Písek,okres Písek <.>
Úplná uzavírka silnice <.>
Objížďka pracovního místa <.>
<br> Dočasná neplatnost stávajících svislých
dopravních značek bude provedena
škrtnutím páskou s oranžovo- černým
pruhem v šíři 50 mm !
Škrtnout aktuálně neplatné cíle <.>
<br> Z
2
<br>
<br> B
1
<br> Z
2
<br> B
1
<br> Z
2
<br>
<br> B
1
<br> Z2+3xS1
<br> B1
<br> MIMOVOZIDELSTAVBY
<br> E13 (MIMO VOZIDEL STAVBY)
<br> MIMOLINKOVÝCHBUS
<br> E13 (MIMO LINKOVÝCH BUS)
<br> C2
c
<br> A
15 B
<br> 20a
<br> 30
<br> C
2b
<br> MIMO
LINKOVÝCHBUS E13
<br> MIMOVOZIDEL
STAVBY
<br> E13
<br> MIM
O
<br> LINK
OVÝ
<br> CH
<br> BUS
<br> E1
3
<br> MIM
O
<br> VOZ
IDE
<br> L
<br> STA
VBY
<br> E1
3
<br> A1
5
<br> III/02025
<br> IP
1
<br> 0
a
<br> IP
1
<br> 0
b
<br> III/02025
<br> IS
11a
<br>
<br> SILN
IC
<br> E III/02025
<br> V Ú
SEK
<br> U
<br> PÍSEK
-VR
<br> C
O
<br> VIC
E
<br> U
ZAVŘ
<br> EN
A
<br> VRCOVICE
<br> IS
11b
<br> VR
C
O
<br> VIC
E
<br> IS
1
1
<br> a
+
š
<br> k
rt
<br> n
o
<br> u
t
<br> c
íl
<br>
V
<br> R
C
<br> O
V
<br> IC
E
<br>
S
<br> IL
N
<br> IC
E
<br> I
II
<br> /0
2
<br> 0
2
<br> 5
V
<br> Ú
S
<br> E
K
<br> U
P
<br> ÍS
E
<br> K
-V
<br> R
C
<br> O
V
<br> IC
E
<br> U
Z
<br> A
V
<br> Ř
E
<br> N
A
<br> AGPI
<br> Současně platí DIO č.4 !
<br>
Stránka 1
priloha_817258813_8_DIO III-02025 Vrcovice (PI) STRABAG a.s. 8-2020-6.pdf
III/02025
<br> III/02025
<br> III/0331
<br> I/29
<br> I/29
<br> I/29
<br> I/29
<br> IS
11a
<br> + škrtn
o
u
t cíl
<br> P
ÍS
<br> E
K
<br>
<br> S
ILN
<br> IC
E III/02025
<br> S
M
<br> Ě
R P
<br> ÍS
E
<br> K
<br> U
ZAVŘ
<br> E
N
<br> A
<br> IS
11b
<br> P
ÍS
<br> E
K
<br> IS
1
<br> 1
b
<br> P
ÍS
<br> E
K
<br> IP
1
<br> 0a
<br> MK
<br> IP
1
<br> 0
b
<br> IS
1
1
a
<br> +
š
<br> k
rt
<br> n
o
<br> u
t
c
íl
<br>
P
ÍS
<br> E
K
<br>
<br> S
IL
<br> N
IC
<br> E
II
<br> I/
02
<br> 02
5
<br> S
M
<br> Ě
R
<br> P
ÍS
<br> E
K
<br> U
Z
<br> A
V
<br> Ř
E
<br> N
A
<br> III/02025
<br> III/02025
<br> MK
<br> Vrcovice
<br> Vrcovice
<br> Pavel Bílek- dopravně inženýrská opatření
Mnichov 132,386 01 Strakonice
tel.380 120 530,774 124 140
e-mail: bilek@dioservis.cz
IČ: 65013395
DiČ: CZ 6912251247
<br> Datum zhotovení situace: 8/2020
<br> S
<br> 6 <.>
stávající svislé DZ
<br> úplná uzavírka silnice III/02025
<br> objízdná trasa
<br> DIO stavba:
Oprava silnice III/02025 Vrcovice
<br> Pracovní místo na silnici III/02025 v obci
a mimo obec Písek,okres Písek <.>
Úplná uzavírka silnice <.>
Objížďka pracovního místa <.>
<br> Dočasná neplatnost stávajících svislých
dopravních značek bude provedena
škrtnutím páskou s oranžovo- černým
pruhem v šíři 50 mm !
Škrtnout aktuálně neplatné cíle <.>
<br> IS
1
1
<br> b
<br>
V
R
<br> C
O
<br> V
IC
<br> EIS
1
1
<br> a
<br> V
R
<br> C
O
<br> V
IC
<br> E
<br>
S
<br> IL
N
<br> IC
E
<br> III/0
2
<br> 0
2
<br> 5
S
<br> M
Ě
<br> R
V
<br> R
C
<br> O
V
<br> IC
E
<br> U
Z
<br> A
V
<br> Ř
E
<br> N
A
<br> II/139
<br> III/02025
<br> IS
11
<br> b
V
<br> R
C
<br> O
V
<br> IC
E
<br> IS
1
1
b
<br> V
R
<br> C
O
<br> V
IC
<br> E
<br> IS11b VRCOVICE
<br> III/02025
<br> IP 10a
<br> Současně platí DIO č.4 !
<br>
Stránka 1
priloha_817258813_9_DIO III-02025 Vrcovice (PI) STRABAG a.s. 8-2020-7.pdf
Z 2
B 1
<br> B20
a
<br> 30
<br> A15
<br> Z 2 B 1
<br> Z 2
B 1
<br> Pavel Bílek- dopravně inženýrská opatření
Mnichov 132,386 01 Strakonice
tel.380 120 530,774 124 140
e-mail: bilek@dioservis.cz
IČ: 65013395
DiČ: CZ 6912251247
<br> Datum zhotovení situace: 8/2020
<br> S
<br> 7 <.>
stávající svislé DZ
<br> částečná uzavírka silnice III/02025
<br> objízdná trasa
<br> DIO stavba:
Oprava silnice III/02025 Vrcovice
<br> Pracovní místo na silnici III/02025
v obci Písek,okres Písek <.>
Částečná uzavírka silnice <.>
Objížďka pracovního místa není navrřena <.>
<br> Dočasná neplatnost stávajících svislých
dopravních značek bude provedena
škrtnutím páskou s oranžovo- černým
pruhem v šíři 50 mm !
Škrtnout aktuálně neplatné cíle <.>
<br> A
15 B
<br> 20a
<br> 30
<br> III/02025
<br> AGPI
<br> III/02025
<br> Podmínky provádění stavebních prací:
1) V souvislosti s prováděním stavebních prací nedojde k ohrožení
bezpečnosti a plynulosti silničního provozu na pozemních
komunikacích <.>
2) Na prováděném úseku silnice III/02025 bude silniční provoz řízen
pověřenými pracovníky zhotovitele <.>
3) Budou vymezeny trasy pro pěší provoz pomocí červenobíle
pruhované pásky,nápisy na informativních dopravních
značkách <.>
4) Bude umožněn přístup pěšího provozu k sousedním nemovitostem <.>
Dopravní obsluha sousedních objektů pouze dohodě se stavbou
dle možnosti aktuálních dopravních podmínek <.>
<br> III/02025
<br> Z 2
B 1
<br> SÚS Jčk,p.o.<,>
závod Písek
<br> DZ č.B 28 umístit
v předstihu 7 dnů <.>
<br> E13
<br> Platí
od
<br> X.X <.>
2018
<br> 6h
<br> OPR
AVA
<br> SILN
ICE
<br> B2
8
<br> E8d
<br> E1
3
<br> Platí
od
<br> X.X <.>
2020
<br> 6h
<br> OPR
AVA
<br>
<br> SILN
ICE
<br> B2
8
<br> E8
e
<br> E1
3
<br> Platí
od
<br> X.X <.>
2020
<br> 6h
<br> OPR
AVA
<br>
<br> SILN
ICE
<br> B2
8
<br> E8
d
<br> B
2
<br> 0
a
<br> 3
0 A
<br> 7
a
<br> A1
5
<br> A
1
<br> 5
<br>
E
7
<br> b
<br> Z
2 B
<br> 1
<br> B2
0a
<br> 30
A7
<br> a
<br> min.3,00 m
<br> Z 1
<br> Z 1
<br> Z 1
<br> Z 1
<br> POVĚŘENÝ
<br> PRACOVNÍ...
priloha_817258813_0_UZ_2020_11_Kv_STRABAG_Opr. III_02025 Vrcovice
ODBOR DOPRAVY
Velké náměstí 114/3
<br> pracoviště Budovcova 207
<br> 397 19 Písek
<br>
<br>
<br>
<br> Č.j.: MUPI/2020/32700
<br> Ev.č.: UZ/2020/011
<br> Vyřizuje: Mgr.XXXXX XXXXXX
<br> Telefon: XXX XXX XXX,XXX XXX XXX
<br> E-mail: tomas.kveton@mupisek.cz Písek 31.08.2020
<br>
<br> V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
<br> R O Z H O D N U T Í
<br>
O P O V O L E N Í U Z A V Í R K Y A N A Ř Í Z E N Í O B J Í Ž Ď K Y
<br>
Městský úřad Písek,odbor dopravy,jako příslušný silniční správní úřad ve věcech
pozemních komunikací podle § 40,odst.4 písm.a) zákona č.13/1997 Sb <.>,o pozemních
komunikacích,v platném znění (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“),na základě
souhlasu Správy a údržby silnic Jč.kraje,závod Písek ze dne 21.08.jako správce dotčené
silnice,souhlasů obcí jejichž zastavěného území se povolovaná uzavírka nebo objížďka
dotýká a předchozího souhlasného stanoviska Policie ČR,krajského ředitelství policie
Jihočeského kraje,DI XXXXX ze dne XX.XX.XXXX rozhodl dne XX.08.2020 ve věci žádosti o
povolení uzavírky silnice III.třídy č.02025,kterou dne 27.08.2020 podal žadatel:
<br>
STRABAG a.s <.>,IČ 60838744,Kačírkova 982/4,158 00 PRAHA - Jinonice
<br> zastupuje na základě plné moci: XXXXX XXXXX – dopravně inženýrská opatření,IČO:
XXXXXXXX,Mnichov 132,386 01 Strakonice
<br> ( dále jen „žadatel“ )
takto:
<br> I <.>
podle § 24) zákona o pozemních komunikacích
<br> povoluje
žadateli
<br> úplnou uzavírku silnice III/02025 v úsecích po jednotlivých etapách,vše podle
odsouhlasených dopravně inženýrských opatření a dle schváleného časového
harmonogramu prací
<br>
<br>
<br> Strana 2 (celkem 9)
<br> Termín uzavírky od: 07.09.2020 do: 13.11.2020 včetně,na dobu nezbytnou
pro provedení komunikační stavby <.>
<br> Důvod uzavírky: realizace stavby „Oprava silnice III/02025“
<br> Druh a rozsah uzavírky:
Úplná uzavírka silnice III/02025 v úsecích po jednotlivých etapách,vše podle
odsouhlasených dopravně inženýrských opatření „DIO - Oprava silnice III/02025“
zpracovaných dopravním proje...
priloha_817258813_10_Obce_ZVEŘEJNĚNÍ ozn.uř.deska MÚ-OÚ..pdf
Č.j.: MUPI/2020/32700/Kv-UZ/11/zveřejnění V Písku dne 01.09.2020
<br>
Věc: Veřejná vyhláška – Rozhodnutí o povolení uzavírky silnice III/02025 Písek - Louka
<br> Vážení <,>
<br> zdejší odbor MÚ Písek vydal Veřejnou vyhlášku – Rozhodnutí o povolení uzavírky silnice
III/02025 Písek - Louka a stanovení přechodné úpravu provozu na pozemních komunikacích
pro realizaci stavby „Oprava silnice III/02025.“ Podle ustanovení § 77 odst.5 zákona
361/2000Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích,v platném znění,zveřejní správní
orgán opatření obecné povahy na úředních deskách obcí,jichž se přechodná úprava týká <.>
Vzhledem k uvedenému Vám v příloze zasíláme opatření obecné povahy včetně příloh
k jeho zveřejnění na úřední desce Vaší obce a dovoluji si požádat Vás o jeho vyvěšení po
dobu 15 dnů.Po stejnou dobu prosím o jeho zveřejnění též na elektronické úřední desce
( elektronickou verzi opatření lze stáhnout z www stránek MÚ Písek nebo ji na požádání
zašlu ) <.>
Po uplynutí doby vyvěšení prosím o vrácení tištěné vyhlášky s potvrzením údajů o době
vyvěšení a sejmutí zpět odboru dopravy MÚ Písek <.>
<br>
Předem děkuji za součinnost a zdravím Vás
<br>
<br> Otisk úředního razítka
Mgr.XXXXX XXXXXX v.r <.>
vedoucí odd.dopravy a silničního hospodářství
382 330 606
<br> Příloha
1x veřejná vyhláška – opatření obecné povahy dle textu
<br> Obdrží
- Obecní úřad Obec Vojníkov,Vojníkov 10,397 01 Písek
- Obecní úřad Vrcovice,Vrcovice 63,397 01 Písek
- Obecní úřad Záhoří,Záhoří 8,397 01 Písek
<br>
<br>
2020-09-01T07:23:52+0000
Not specified
priloha_818502883_1_úřední deska Vrcovice_ průvodní dopis.pdf
Váš dopis č.j.:
<br>
<br>
<br> dle rozdělovníku
<br>
<br>
ze dne:
<br>
Č.j.: MUPI/2020/33307/Hrn
<br> Ev.zn.: VYK/2020/066
<br> Vyřizuje: Ing.XXXXXXXX XXXXXXX
<br> Datum: XX.XX.XXXX
<br> Úřední deska – oznámení opatření obecné povahy
<br> V příloze Vám zasíláme veřejnou vyhlášku – opatření obecné povahy - stanovení přechodné
úpravy provozu na silnici č.III/02025 v Písku ve Starých Lázních (pod VAJAXEM)
v souvislosti s povoleným zvláštním užíváním silnice pro provedení protlaků pod silnicí pro
realizaci stavby: „1040017690 Písek – Pod Vajaxem: NN úprava vedení“ se žádostí o jeho
vyvěšení na úřední desce Vašeho úřadu po dobu 15 dnů <.>
<br> Žádáme Vás o potvrzení data vyvěšení a data sejmutí a o následné vrácení potvrzené
písemnosti zdejšímu správnímu orgánu <.>
Zároveň Vás žádáme o zveřejnění písemnosti způsobem umožňujícím dálkový přístup <.>
<br>
<br> Předem Vám děkuji za spolupráci a jsem s pozdravem
<br>
<br>
<br> OTISK ÚŘEDNÍHO RAZÍTKA
<br> Ing.XXXXXXXX XXXXXXX,v.r <.>
oddělení dopravy a SH
<br>
Obdrží
- Obecní úřad Vrcovice,Vrcovice 63,397 01 Písek
<br>
<br>
Příloha - veřejná vyhláška – opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy
provozu na silnici č.III/02025 v Písku ve Starých Lázních (pod VAJAXEM) v souvislosti
s povoleným zvláštním užíváním silnice pro provedení protlaků pod silnicí pro realizaci
stavby: „1040017690 Písek – Pod Vajaxem: NN úprava vedení“ <.>
<br>
2020-09-04T06:50:04+0000
Not specified

Načteno

edesky.cz/d/4142386

Meta

Územní plánování   Dopravní informace   Dopravní informace   Veřejná vyhláška   Dopravní informace   Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Vrcovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz