« Najít podobné dokumenty

Obec Zálesí - Závěrečný účet obce Zálesí za rok 2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Zálesí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření 2019.pdf (1.77 MB)
Kraj ský úřad Jihomoravského kraje
<br> Odbor kontrolní a právní - oddělení přezkumu obcí Žerotínovo náměstí 3
<br> 601 82 Brno
<br> SpZn.: S - JMK 93746/2019 OKP
<br> ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019
<br> obce ZÁLESÍ,okres Znojmo
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření byla vypracována na základě výsledku jednorázového přezkoumání hospodaření,které se uskutečnilo dne 19.května 2020.Přezkoumání hospodaření proběhlo na základě ustanovení 5 42 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích a v souladu se zákonem č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních
<br> samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (dále XXX XXXXX o přezkoumávání
<br> hospodaření) <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: Obecní úřad Zálesí Zálesí 27,671 O2 Sumná
<br> Přezkoumání vykonal: Kontrolor pověřený řízením přezkoumání: XXX XXXXXXXXXX
<br> Kontrolor: Ing.XXXXX XXXXXXX
<br> Pověření k přezkoumání hospodaření ve smyslu © X zákona o přezkoumávání hospodaření vydala JUDr.XXXXXX XXXXXXXX — pověřena vedením odboru kontrolního a právního
<br> Kraj ského úřadu Jihomoravského kraje <.>
<br> Při přezkoumání byly přítomny: Mgr.XXXXX XXXXXXXXXXX - starostka
<br> XXXX XXXXXXXXX - účetní
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou oblasti hospodaření uvedené v © 2 odst.1 a 2 zákona o přezkoumávání hospodaření,posouzené podle hledisek uvedených v © 3 tohoto zákona.Přezkoumání hospodaření bylo vykonáno výběrovým způsobem <.>
<br> Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> Podle ustanovení © 2 odst.3 zákona o přezkoumávání hospodaření nebyly předmětem přezkoumání údaje,na které se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu <.>
<br> Přezkoumání hospodaření bylo zahájeno dne 13.května 2020,a to doručením písemného oznámení územnímu celku nejpozději 5 dnů přede dnem realizace výkonu přezkoumání <.>
<br> A.Výsledek přezkoumání
<br> 1.Při přezkoumání hospodaření...
příloha 19.pdf (4.57 MB)
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> P Ř Í L O H A
<br> sestavena k 31.12.2019
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Obec Zálesí; IČO 00637661; Zálesí 27,671 02 Zálesí
<br> Obec
<br> Okamžik sestavení: 13.2.2020 v 13:46
<br> Předmět činnosti:
<br> A.1.Informace podle § 7 odst.3 zákona
<br> Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti a bude pokračovat i v následujícím účetním období.Žádná činnost není
omezena <.>
<br> A.2.Informace podle § 7 odst.4 zákona
<br> A.3.Informace podle § 7 odst.5 zákona
<br> Účetní metody,které účetní jednotka používá,vycházejí ze zákona č.563/1991 Sb <.>,o účetnictví,ve znění pozdějších
předpisů,vyhlášky č.410/2009 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů,ČÚS č.701 - č.710 a metodiky JMK.Účetní jednotka
účtuje zásoby způsobem B.Opravné položky účtuje k 31.12 daného účetního období.Zvolený způsob odpisování majetku je
rovnoměrný a o odpisech účtuje ročně.Účetní jednotka časově vůbec nerozlišuje nevýznamné či pravidelně se opakující
platby.Účetní jednotka účtuje dle následujících schválených směrnic: Směrnice o účtování a oceňování dlouhodobého
majetku a zásob č.3/2012,Směrnice opravné položky k pohledávkám č.2/2012,Směrnice o aplikaci reálné hodnoty u
majetku určeného k prodeji č.1/2012,Odpisový plán č.2/2011,Vnitřní směrnice č.1/2010 k zajištění finančního hospodaření
obce a k zajištění plnění ustanovení zákona o účetnictví 563/91 Sb <.>,ve znění pozdějších změna a doplňků,Směrnice číslo
1/2013 Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č.710 dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý
hmotný majetek <.>
<br>
<br> BĚŽNÉ MINULÉ
<br> Ú Č E T N Í O B D O B Í
SU
<br> Číslo Název
<br> P O L O Ž K A
<br> A.4.Informace podle § 7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů
<br> P.I.Majetek a závazky účetní jednotky 32 909 092,5532 909 092,55
<br> 1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 901
<br> 2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 902
<br> 3.Vyřazené pohled...
výhaz zisku a ztrát 19.pdf (769.9 kB)
V Ý K A Z Z I S K U A Z T R Á T Y
<br> ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> sestavený k 31.12.2019
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Obec Zálesí; IČO 00637661; Zálesí 27,671 02 Zálesí
<br> Právní forma: Obec
<br> Okamžik sestavení: 13.2.2020 v 13:45
<br> Předmět činnosti:
<br> Název položky účet MinuléBěžné
<br> Hlavní činnost Hospodářská
činnost
<br> Hospodářská
činnost
<br> Hlavní činnost
<br> 1 2 43
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> A.N Á K L A D Y C E L K E M 1 901 052,29 2 688 693,52
<br> I.Náklady z činnosti 1 767 010,25 2 583 594,80
<br> 1.Spotřeba materiálu 90 434,00501 80 850,69
<br> 2.Spotřeba energie 74 097,00502 30 169,00
<br> 3.Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503
<br> 4.Prodané zboží 504
<br> 5.Aktivace dlouhodobého majetku 506
<br> 6.Aktivace oběžného majetku 507
<br> 7.Změna stavu zásob vlastní výroby 508
<br> 8.Opravy a udržování 35 318,00511 820 010,56
<br> 9.Cestovné 3 876,00512 6 601,00
<br> 10.Náklady na reprezentaci 1 950,00513 2 202,00
<br> 11.Aktivace vnitroorganizačních služeb 516
<br> 12.Ostatní služby 344 360,30518 265 077,13
<br> 13.Mzdové náklady 712 290,00521 724 417,00
<br> 14.Zákonné sociální pojištění 145 382,00524 141 634,00
<br> 15.Jiné sociální pojištění 525 299,00
<br> 16.Zákonné sociální náklady 527
<br> 17.Jiné sociální náklady 2 200,00528 400,00
<br> 18.Daň silniční 531
<br> 19.Daň z nemovitostí 344,00532
<br> 20.Jiné daně a poplatky 1 030,00538 240,00
<br> 22.Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541
<br> 23.Jiné pokuty a penále 542
<br> 24.Dary a jiná bezúplatná předání 82 867,00543 19 090,00
<br> 25.Prodaný materiál 544
<br> 26.XXXXX a škody XXX
<br> XX.Tvorba fondů XXX
<br> 28.Odpisy dlouhodobého majetku 226 161,95551 212 165,00
<br> 29.Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek 552
<br> 30.Prodaný dlouhodobý hmotný majetek 553
<br> 31.Prodané pozemky 554
<br> 32.Tvorba a zúčtování rezerv 555
<br> 33.Tvorba a zúčtování opravných položek 2 874,00556 336,10
<br> 34.Náklady z ...
rozvaha 19.pdf (706.35 kB)
R O Z V A H A
<br> sestavená k 31.12.2019
<br> Obec Zálesí; IČO 00637661; Zálesí 27,671 02 Zálesí
<br> ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> Právní forma: Obec
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Okamžik sestavení: 13.2.2020 v 13:46
<br> Předmět činnosti:
<br> BĚŽNÉNázev položky
MINULÉ
<br> BRUTTO KOREKCE NETTO
<br> 41 2 3
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> SU
<br> A K T I V A C E L K E M 4 966 785,40 13 390 355,2618 357 140,66 11 490 037,66
<br> A.Stálá aktiva 4 962 314,70 10 357 350,1115 319 664,81 8 398 705,75
<br> I.Dlouhodobý nehmotný majetek 193 771,00 0,00193 771,00 0,00
<br> 1.Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012
<br> 2.Software 013
<br> 3.Ocenitelná práva 014
<br> 4.Povolenky na emise a preferenční limity 015
<br> 5.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 114 771,00114 771,00018
<br> 6.Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 79 000,0079 000,00019
<br> 7.Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041
<br> 8.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051
<br> 9.Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji 035
<br> II.Dlouhodobý hmotný majetek 4 768 543,70 10 357 350,1115 125 893,81 8 398 705,75
<br> 1.Pozemky 1 347 082,621 347 082,62 1 347 082,62031
<br> 2.Kulturní předměty 032
<br> 3.Stavby 3 657 523,27 8 851 533,4912 509 056,76 6 789 093,13021
<br> 4.Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí 243 754,00 158 734,00402 488,00 101 710,00022
<br> 5.Pěstitelské celky trvalých porostů 025
<br> 6.Drobný dlouhodobý hmotný majetek 867 266,43867 266,43028
<br> 7.Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029
<br> 8.Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 160 820,00042
<br> 9.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052
<br> 10.Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 036
<br> III.Dlouhodobý finanční majetek 0,00 0,000,00 0,00
<br> 1.Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 061
<br> 2.Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem 062
<br> 3.Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 063
<br> 4.Dlouhodobé p...
fin 2-12 19.pdf (4.44 MB)
I <.>
<br> VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU
<br> ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ,DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD
<br> Ministerstvo financí F i n 2 - 12 M
<br> XXX XXXXX IČO
<br> Název a sídlo účetní jednotky
<br> sestavený k 31.12.2019 v Kč,s přesností na dvě desetinná místa
<br> : Obec Zálesí Zálesí 27,671 02 Zálesí
<br> 006376612019 12
<br> ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY
<br> a
<br> Paragraf Položka Text
<br> b
<br> Schválený
rozpočet
<br> Rozpočet
po změnách
<br> Výsledek od
počátku roku
<br> 1 2 3
<br> % %
<br> 0000 625 000,001111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 625 000,00 629 467,06100,71 100,71
<br> 0000 16 000,001112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 16 000,00 17 441,54109,01 109,01
<br> 0000 60 000,001113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 60 000,00 58 821,6398,04 98,04
<br> 0000 535 000,001121 Daň z příjmů právnických osob 535 000,00 547 903,58102,41 102,41
<br> 0000 16 500,001122 Daň z příjmů právnických osob za obce 16 500,00 16 500,00100,00 100,00
<br> 0000 1 320 000,001211 Daň z přidané hodnoty 1 320 000,00 1 233 498,0493,45 93,45
<br> 0000 0,001334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 0,00 4 827,600,00 0,00
<br> 0000 90 500,001340 Poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy 105 452,00 84 752,0093,65 80,37
<br> 0000 2 000,001342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 2 000,00 546,0027,30 27,30
<br> 0000 500,001345 Poplatek z ubytovací kapacity 500,00 182,0036,40 36,40
<br> 0000 500,001361 Správní poplatky 500,00 150,0030,00 30,00
<br> 0000 17 000,001381 Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technic.her 17 000,00 14 691,9386,42 86,42
<br> 0000 0,001382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.hrac.přístrojů 0,00 73,920,00 0,00
<br> 0000 375 000,001511 Daň z nemovitých věcí 375 000,00 332 028,4288,54 88,54
<br> 0000 0,004111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu 29 000,00 29 000,000,00 100,00
<br> 0000 65 400,004112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn...
Závěrečný účet 2019.doc (139.5 kB)
Závěrečný účet obce Zálesí za rok 2019
(dle § 17 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů <,>
ve znění pozdějších změn a doplňků)
<br> Sídlo: Zálesí 27
<br> IČO: 00637661
<br> www.obec-zalesi.cz
počet zastupitelů: 6
1) Rozpočtové hospodaření
<br>
Dne 29.3.2019 zastupitelstvo obce Zálesí schválilo rozpočet obce Zálesí.Návrh rozpočtu byl zveřejněn na úřední desce v době od 12.3.2019 do 1.4.2019.Do doby schválení rozpočtu na rok 2019 se hospodaření obce řídilo pravidly rozpočtového provizoria,schváleného dne 8.12.2018 zastupitelstvem obce Zálesí.Schválený rozpočet byl v průběhu roku upravován rozpočtovými opatřeními č.1 – 7,rozpočtová opatření byla schválena zastupitelstvem obce v průběhu roku <.>
<br> Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2019 (údaje jsou v Kč)
<br> Schválený
<br> rozpočet
Upravený
<br> rozpočet
Plnění
<br> k 31.12.2019
% plnění
<br> k upravenému
<br> rozpočtu
<br> Třída 1 – Daňové příjmy
3 058 0000
3 072 952
2 940 883,72
95,70
<br> Třída 2 – Nedaňové příjmy
53 700
109 800
105 304,--
95,91
<br> Třída 3 – Kapitálové příjmy
0
0
0
0
<br> Třída 4 – Přijaté transfery
966 300
1 245 300
1 245 226,36
99,99
<br> Příjmy celkem
4 078 000
4 428 052
4 291 414,08
96 91
<br> Třída 5 – Běžné výdaje
1 616 600
1 794 552
1 685 617,53
93,93
<br> Třída 6 – Kapitálové výdaje
2 025 000
2 197 100
2 196 906,31
99,99 <,>
<br> Výdaje celkem
3 641 600
3 991 652
3 882 523,84
97,27
<br> Třída 8 - Financování
-436 400
-436 400
-408 890,24
93,70
<br> Financování celkem
-436 400
-436 400
-408 890,24
<br>
<br> Obec Z Á L E S Í
<br>
IČO 00637661
<br>
Celkový přehled o provedených a schválených rozpočtových opatřeních
<br>
za období - kalendářní rok 2019
<br> (v Kč)
<br>
<br> Pořadové číslo RO
<br> Provedeno
<br> Schváleno ZO,usnesení
<br> Příjmy
<br> Výdaje
<br> Financování
<br>
kdy
<br> kým
<br>
 
<br>
<br> 01 <.>
<br> 20.5.20219
ZO
<br> 11
76 200,00
<br> 76 200,00
<br> 0,00
<br>
02 <.>
<br> 6.6.2019
ZO
12
0,00
0,00
0,00
<br>
03 <.>
<br> 8.7.2019
ZO
<br>...

Načteno

edesky.cz/d/4142366

Meta

Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Rozpočet   Rozpočet   Prodej   Prodej   Pronájem   Rozpočet   Rozpočet   Pronájem   Rozpočet   Volby   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Zálesí      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz