« Najít podobné dokumenty

Obec Dobročkovice - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu + přílohy

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dobročkovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu + přílohy
MĚSTSKÝ ÚŘAD BUČOVICE
Odbor správních agend
<br>
<br> Městský úřad Bučovice
Jiráskova 502
<br> 685 01 Bučovice
<br> E-mail posta@bucovice.cz
ID DS td3be8p
Telefon 517 324 411
<br>
<br> Váš dopis zn:
Ze dne:
Číslo jednací: MUB/OD-34911/2020 lab
Spisová zn.: OD-11012/2020-lab
Počet listů/příloh: 6/2
<br> Vyřizuje: Mgr.et Mgr.XXXXX XXXXXXX
Telefon/mobil: XXX XXX XXX
E-mail: labrova@bucovice.cz
<br> Datum: 14.09.2020
<br>
<br>
<br>
Doporučeně/DS
<br>
dle rozdělovníku
<br>
<br>
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br> Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br> Městský úřad Bučovice,Odbor správních agend,Úsek silniční dopravy,příslušný podle § 124 odst <.>
6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů <,>
ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o silničním provozu"),příslušný orgán státní správy
ve věcech stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích – na
silnicích II.a III.třídy,na místních komunikacích (dále jen "MK") a veřejně přístupných účelových
komunikacích (dále jen "VPÚK"),postupem v souladu s ustanovením § 171 a následující části
šesté zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád") <,>
na základě podnětu právnické osoby – ZNAKOM s.r.o.Zengrova 2694/4,615 00 Brno,IČ:
26264641,pracoviště: Rybníček 332/12,602 00 Brno,byl dne 14.09.2020 podán podnět; po
projednání s dotčeným orgánem dle ustanovení § 77 odst.2 písm.b) a odst.3 zákona o silničním
provozu,kterým je Policie České republiky,Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje,IČ:
75151499,Územní odbor Vyškov,Dopravní inspektorát,Brněnská 7a,682 01 Vyškov ze dne
14.09.2020 pod č.j.KRPB-175873-2/ČJ-2020-061206,z moci úřední,podle ustanovení § 77 odst <.>
1 písm.c) a § 77 odst.5 a odst.6 zákona o silničním provozu
<br> s t a n o v í p ř e c h o d n o u ú p r a v u p r o v o z u
na silnici III/0509 v úseku km 0,010-0,105 (v blízkosti křižovatky I/50) v k....

Načteno

edesky.cz/d/4142307

Meta

Dopravní informace   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Dobročkovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz